Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea Anual 2023

 Vilafranca del Penedès a  19 de març del 2024

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau adjuntar l’Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de Socis/es celebrada el passat 12-03-24. A les 19.45 hores es dona inici a l’assemblea per part del president de l’entitat, Josep Mª Tobella, qui dona la benvinguda a tots els presents. L’assistència va de ser de 10 socis.

Desenvolupament de l’ Ordre del dia :

   
1 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de l’any 2022.

Els presents renuncien a la seva lectura i la mateixa s’aprova per unanimitat de tots els presents.

2 Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2023.

Es fa un resum de totes les nostres activitats tant culturals, esportives, les nostres diferents festes, festa major al barri, etc.  de gestió, fiscals, d’acompanyament, de relacions amb ajuntament i altres administracions, de la nostra assistència als diferents Consells Municipals, de les visites amb Agents Cívics i Policia de Proximitat i un llarg etc. Que es pot consultar en aquest document a la nostra web, www.veinspoblenou.cat. Per aquet punt no es necessària cap votació.

3 Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2023 i del Pressupost per l’any 2024.

El Tresorer Sr. Miquel Giner fa una exposició del nostre Estat de Comptes 2023. Com a punt a destacar es que aquest any es presenta un dèficit comptable donat que estem pendents encara de rebre una partida de la Subvenció de l’Ajuntament que esperem rebre en breu. Tanmateix es presenta el Pressupost 2024 en que fem un plantejament molt moderat de les nostres despeses per l’exercici 2024. Un cop donada resposta a totes les preguntes i efectuats els aclariments corresponents es proposa la votació dels Comptes Anuals 2023 i Pressupost 2024 i els mateixos queden aprovats per tots els presents.

4 Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any  2023.

S’informa de l’alta de 43 socis durant el 2023 i de 9 baixes per motius diversos com defunció, no assistència a activitats, etc.

5 Ratificació de la Junta Directiva: L’actual Junta Directiva va ser aprovat el seu nomenament durant l’Assemblea Anual  de Socis/es Ordinària de l’any 2021 i el seu mandat actual acaba oficialment el 22-03-2027. No obstant l’indicat i com fem cada any ens agradaria comptar amb la seva renovada confiança.

Aprofitem aquest apartat de l’orde del dia per demanar la seva col·laboració en el sentit de passar a formar part de la Junta Directiva de l’Entitat. Tal com venim dient els últims anys, estem totalment al dia de les nostres obligacions legals, comptables i fiscals, estem totalment informatitzats i creiem que tenim l’estructura molt ben organitzada per treballar a gust, poques hores però efectives en benefici del nostre barri. Així que us animem a venir a visitar-nos i us ensenyaríem in situ el nostre funcionament i de ben segur que trobaran un espai on us sentireu confortables i útils Us esperem i gràcies!

Tot i que no correspon votació fins l’any 2027, l’actual Junta Directiva obté la ratificació i confiança de tots els presents. Moltes gràcies.

6 Proposta de Modificació d’Estatuts en el sentit de canvi de nom de l’entitat que passaria a anomenar-se: “Associació Veïnal del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès”, tot seguint les recomanacions vigents en quant al tractament del gènere.

La secretaria Marina Lassa, en la seva qualitat de representant al Consell Municipal d’Igualtat ens explica els motius d’aquesta proposta que van en el sentit de les recomanacions de l’Administració en relació a la no discriminació per sexes, etc. La proposta es posa a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat de tots els presents. Amb aquesta intenció ja es va procedir a realitzar durant l’última Festa del Barri un Concurs de nou Logo per l’entitat.  Per tant, a partir d’ara el nostre nou nom passa a ser el de “ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDES”. 

7 Proposta d’increment de la Quota Anual de Soci/a:

El Tresorer Miquel Giner desenvolupa les raons d’aquesta proposta que estant perfectament reflectides en el Balanç de l’AVPN. Per tant i un cop tornada a analitzar en profunditat la nostra comptabilitat i les nostres previsions pels propers anys es fa un nou plantejament d’incrementar la quota a 18 euros.

La proposta es sotmet a votació i la mateixa queda aprovada per unanimitat de tots els presents. Per tant la nova Quota Anual pel 2024 i fins a noves propostes passa a ser de 18 euros a l’any. Moltes gràcies per la seva confiança.

8 Precs i preguntes:

Varis assistents s’interessen pel resultat de les visites al barri de l’Alcaldia de Proximitat que , tal com els vàrem informar en el seu dia, vàrem presentar un escrit de 8 pagines amb totes les queixes, propostes i suggerencies sorgides des de la nostra pròpia entitat tant com de les fetes per  molts socis i veïns que ens vàreu ajudar en el seu moment.

Com que aquesta feina, per part de l’Ajuntament, de l’Alcalde, Regidors i Tècnics Municipals, ha estat àrdua i llarga en el temps, ara estant procedint a donar resposta en el mateix odre del que es varen fer les visites. En relació al Poble Nou estimem que a finals d’aquest mes d’abril ja serem convocats per part des diferents Tècnics Municipals i Regidors per tractar la llarga llista de peticions. A mida que tinguem resposta els anirem informant. 

Rebin una cordial salutació en nom de tota la Junta Directiva.

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou   G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

Tel. 93-8915625 i Mòbil i whatsapp 626191354

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat

Instagram: #barripoblenouvilafranca

08720-Vilafranca del Penedès

Isidre Barrado

Vocal

Fina Milà

Vocal

Mª Rosa Freixedas

Vocal

Miquel Giner

Tresoreria

 

Marina Lassa

Secretaria

 

Joan Padilla

Sotspresidència

 

Josep M Tobella

 Presidència