Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Estatuts i Règim Intern

ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Important i completa “Modificació d’Estatuts” aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de Socis/es de l’any 2018, celebrada el dia 21 de març del 2019

Capítol I – La denominació, els fins i el domicili

Article 1

 1. Amb la denominació de Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, aquesta entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril del 2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els seus Estatuts i el seu Reglament de Regim Intern.
 2. Aquesta associació que es va fundar el dia 18 d’abril del 1977, te com a numero d’Identificació Fiscal el CIF G59163980 i consta degudament inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el numero 3022, www.gencat.cat/justícia i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, www.vilafranca.cat.
 3. Les nostres Xarxes Socials son: Web, www.veinspoblenou.cat, Correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat i Facebook, www.veinspoblenou.cat/facebook.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Fomentar la millora i la cohesió de les relacions dels veïns i veïnes del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès.
 2. Agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana de l’àmbit territorial del barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquets interessos, actuant per aconseguir millores de la comunitat i en el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.
 3. Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament l’associació en sí o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles, i en general aquelles iniciatives que es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.
 4. L’Associació es constitueix per ser el camí específic de canalització de les reivindicacions comunitàries dels seus associats i gestionar davant de tercers els interessos comuns, defensant-los amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.
 5. Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels associats respecte les infraestructures i prestació de serveis municipals dispensats pel Municipi directament o per concessió.
 6. Promoure especialment activitats per a tots els sectors poblacionals del barri, mitjançant activitats culturals-recreatives, poden col·laborar per aquesta finalitat amb d’altres organitzacions existents al barri o a la localitat.

        S’estableixen dos gran grups d’Activitats:

  1. Físiques: En que es facilitaran activitats de caràcter esportiu com Tai Chi, Zumba, Gimnàstica de Manteniment, Ioga, Balls de Salo, Classes de Dansa i qualsevol altre activitat relacionada amb l’activitat física.
  2. Culturals: En que es facilitaran activitats de caràcter cultural com Classes d’Idiomes, Classes de Musica, Classes d’Instruments Musicals, Classes de Dibuix i Pintura, Tallers de Memòria, Tallers de Manualitats i qualsevol altre activitat relacionada amb l’activitat cultural.
 1. Fomentar la “Cultura i la Llengua Catalanes” en tots els seus àmbits.

 2. Col·laborar amb les autoritats competents en el manteniment de la zona en condicions de seguretat i infraestructures públiques.
 3. Col·laborar en la protecció del medi ambient dins la zona, procurant adoptar les mesures encaminades a evitar en el possible, qualsevol contaminació i col·laborar en la protecció dels espais verds.
 4. Contribuir en la mesura de les seves possibilitats a l’impuls de qualsevol activitat que pugui ajudar al progrés i desenvolupament de la zona.
 5. Col·laborar amb les autoritats competents en la consecució dels fins socials abans anomenats.
 6. Recolzar i canalitzar les reivindicacions de qualsevol col·lectiu del barri que s’identifiqui amb els fins de l’Associació.
 7. Per al millor compliment dels objectius enumerats, l’associació constituirà les vocalies, les seccions i els consells delegats que siguin necessaris.
 8. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix al carrer Tossa de Mar numero 13 baixos de 08720 – Vilafranca del Penedès.
 2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, per bé que qualsevol altra referencia geogràfica (local, estatal o internacional) resulta igualment significativa de l’àmbit territorial d’actuació.

Capítol II – Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

 1. Poden formar part de l’Associació totes les Persones Físiques i Jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
 2. Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit físic, per formulari a traves de la web o per qualsevol altre mitja que els Òrgans de Govern tinguin a be posar a disposició del públic, dirigit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la sotmetrà a votació pe la seva inclusió vinculant a vot per majoria simple i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

4.1 Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compresos entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 4. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

4.2 Pel que fa a les persones jurídiques

 1. Cal que estiguin degudament legalitzades i documentades.
 2. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.
 3. En cap cas una Persona Jurídica pot formar part dels Òrgans de Govern de l’associació. Sí que en poden formar part els seus representants, persones físiques, degudament acreditats i sempre a títol individual, es a dir que no poden actuar en nom ni representar a l’empresa .

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l‘associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 12. Consultar el Llibres de l’Associació.

Article 6

Son deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques, degudament aprovades en Assemblea General.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del Reglament de Regim Intern.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern de l’Associació.

Article 7

Son causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit físic, correu electrònic o qualsevol altre mitja que es pugui posar a disposició del soci/a, la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes aprovades per l’Assemblea General durant un any.
 3. Per expulsió per no complir amb les obligacions Estatutàries o les del Reglament de Regim Intern. En aquest cas es tramitarà un Expedient que en el seu transcurs s’haurà d’escoltar a la persona afectada si aquesta ho desitja. La Junta Directiva formularà la proposta d’expulsió a la propera Assemblea General que es celebri, que en serà l’òrgan decisori.

Capítol III – L’Assemblea General

Article 8

En relació als membres:

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els Estatuts.
 2. Aprovar i ratificar el Reglament de Regim Intern.
 3. Elegir i separar els membres dels Òrgans de Govern i controlar-ne l’activitat.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 6. Acordar la dissolució de l’associació.
 7. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 8. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 9. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats/des.
 10. Ratificar les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 11. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

En relació a les reunions:

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis primers mesos de l’any.
 2. L’Òrgan de Govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient i ho ha de fer, també, quan ho sol·liciti un 10% dels associats. En aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

En relació a les convocatòries:

 1. L’Assemblea General és convocada per l’Òrgan de Govern mitjançant una Convocatòria que ha de contenir, com a mínim:
  • Data, lloc i hora de l’Assemblea
  • Ordre del dia
  • Informació d’on es poden recollir o consultar els documents objecte de votació.
  • Delegació de vot.
 1. La Convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit físic adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats/ades que ha de tenir l’associació, podent emprar mitjans telemàtics per efectuar la comunicació i/o qualsevol altre mitja de comunicació o de repartiment que l’Òrgan de Govern tingui a be establir.
 2. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 3. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i el llistat de les persones assistents.
 4. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, si així ho sol·liciten els socis/es assistents, es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis/es al local social de forma física o disponible per mitjans telemàtics ja sigui per correu electrònic, ja sigui via web, ja sigui per qualsevol mitja que tinguin a be establir els Òrgans de Govern.

Article 12

En relació a la constitució:

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’Òrgan de Govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

En relació als acords:

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. El dret de vot es pot exercir per delegació escrita a favor d’un altre associat/da.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la separació de membres, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent i la disposició o alineació de béns, es requereix un nombre de vots equivalent a dues terceres parts dels assistents.

En relació a Eleccions a Òrgans de Govern, Candidatures, etc.:

 1. Qualsevol persona associada pot optar per exercir càrrec a la junta, sigui de manera individual o formant part d’una candidatura. Per tant, s’han d’establir les condicions perquè aquesta persona o candidatura es pugui adreçar al conjunt d’associats per exposar-los els seus plantejaments i el seu programa electoral.
 2. Les Persones o Candidatures que es presentin formalment, a optar als Òrgans de Govern de l’Associació, tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, certificada per Secretari/ària amb el Vist i Plau del President/a, sempre que els associats ho hagin autoritzat expressament a fi de complir amb la Llei de Protecció de Dades.
 3. Les persones o candidatures que es vulguin presentar a optar als Òrgans de Govern de l’Associació hauran de presentar les seves candidatures per escrit físic o per mitjans telemàtics, dirigit a la Junta Directiva actual, amb la identificació complerta amb nom i cognoms adreça, telèfon i correu electrònic. Aquesta presentació es podrà efectuar cada principi del any en que acabi el seu mandat la vigent junta Directiva i com a màxim 30 dies naturals abans de la Convocatòria de l’Assembla de Socis/es Ordinària o Extraordinària que es convoquen per llei dins dels sis primers mesos de l’any.
 1. L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, surt elegida la que obté un major número de vots dels associats presents o representats.
 2. Els associats que tinguin un conflicte d’interessos amb l’associació no poden intervenir en la presa de decisions i en l‘adopció d’acords, segons l’indicat a l’article 312-9 de la Llei 4/2018, del 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

En relació a les Actes de les Assemblees:

 1. De cada Assembla General s’ha de confeccionar una Acta que inclogui la data i el lloc de la mateixa, l’orde del dia, la relació nominal d’assistents directes o amb vot delegat, un resum dels assumptes tractats, les intervencions dels socis/es de les quals s’hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i de les majories amb que s’han adoptat.
 2. Aquestes Actes son redactades i signades pel secretari/ària de la Junta Directiva, amb el Vist i Plau del President/a i s’han d’aprovar, si s’escau, en la mateixa reunió o en un màxim de 5 dies a partir d’aquesta data.

Capítol IV – La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que obligatòriament han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president/a i un secretari/ària i un tresorer/era.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un certificat, emes pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. No obstant podran presentar les despeses dels possibles viatges que es puguin efectuar per gestions relacionades amb la administració i el funcionament de l’Associació, tals com bitllets de tren, quilometratge segons preus normatius, menús del dia, etc.
 6. Els membres de La Junta Directiva han d’exercir llurs funcions amb la diligencia d’un bon administrador i servir al càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 7. Els membres de La Junta Directiva han de comunicar immediatament qualsevol situació de conflicte d’interessos en la que es trobin i no poden intervenir en la presa de decisions ni en l’adopció d’acords en els assumptes en que tingui un conflicte d’interessos, d’acord amb l’article 312-9 de Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 15

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 5 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits pel mateix o per qualsevol càrrec, per votació de l’Assemblea General de Socis/es.

 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  • Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques.
  • Malaltia, incapacitat o inhabilitació.
  • Renúncia notificada a la Junta Directiva.
  • Separació acordada per l’Assemblea General.
  • Baixa com a membre de l’associació.
  • Qualsevol altra que estableixin les Lleis, els Estatuts o el Reglament de Regim Intern.
 2. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci/a de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi, així com les establertes en el Reglament de Regim Intern.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • Subvencions o altres ajuts.
   • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i/o el Reglament de Regim Intern i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 
 14. No es podrà exercir qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o pel secretari/ària, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
 3. La convocatòria ha d’expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l’hora de la reunió, podent emprar mitjans telemàtics per efectuar la comunicació.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el Llibre d’Actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, si així ho sol·liciten els membres de la Junta, perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

Són pròpies del president/a les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/era o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria, la secretaria i les vocalies

Article 22

Son pròpies del tresorer/era les funcions següents:

 1. El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació.
 2. L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 3. Portar un Llibre de Caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 4. Controlar i executar les obligacions fiscals i comptables que estableixin les lleis fiscals per les associacions.
 5. Cobrar els ingressos que legalment corresponguin, pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, el vicepresident/a o el secretari/ària, per aquests ordre.
 6. Ingressar els saldos sobrants i retirar els saldos faltants, junt a les firmes que corresponguin, en els dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

Son pròpies del secretari/ària les funcions següents:

 1. El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació.
 2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 4. Portar el Llibre de Registre de Socis i Sòcies.
 5. Controlar i executar el compliment de les Lleis de Protecció de Dades, Llei de Transparència i qualsevol altre a la que estigui sotmesa l’associació per les lleis administratives.
 6. Controlar les publicacions als Mitjans de Comunicació, a les Xarxes Socials com la pagina Web i Facebook, etc.
 7. Recepcionar i controlar tots els escrits físics o telemàtics que es rebin a l’associació , tot donant resposta o traslladant l’assumpte a qui correspongui de la Junta Directiva. Tanmateix custodiar tota la documentació oficial de l’associació pels mitjans que els Òrgans de Govern tingui a be establir per aquesta gestió, ja siguin arxius físics, telemàtics, etc.

Article 24

Son pròpies de les vocalies les funcions següents:

 1. Administrar i gestionar les vocalies assignades per acords de la Junta Directiva segons el que estableixin el propis Estatus i el Reglament de Regim Intern.
 2. Substituir als altres càrrecs de la Junta Directiva en cas de malaltia o qualsevol altre circumstancia que ho faci necessari durant el període entre les Assemblees Generals.

Capítol VII. Les comissions, grups de treball i seccions

Article 25

 1. La creació i constitució de qualsevol comissió, grup de treball o secció, l’han de plantejar els socis/es de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar  a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 2. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions, grups de treball o seccions, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
 3. En cap cas aquestes comissions, grups de treball o seccions tindran autonomia fiscal o comptable pròpies, sinó que les hauran d’integrar dins la gestió administrativa i comptable general que tinguin a be establir el Òrgans de Govern.
 4. En el cas de que alguna d’aquestes comissions, grups de treball o seccions, algun dia arribessin a un nivell de volum de gestió que tinguessin que complir, individualment amb les diferents lleis fiscals o administratives vigents en cada moment, s’hauran de sotmetre a l’aprovació per part de la Junta Directiva, qui establirà els canals i controls adequats de gestió fiscal i administrativa, i a la seva ratificació en la primera Assemblea General de Socis/es que es celebri.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

 1. Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
 2. No obstant al llarg del anys de funcionament pot anar gestionant un Patrimoni que es pot constituir per la cessió o la compra o venda de Mobiliari, Equips Informàtics, Equips de So, Material Educatiu, Material per Activitats, etc., que entrarien a formar part del Balanç Comptable de l’Associació i que sumat als saldos bancaris formaran l’epígraf comptable: Fons de l’Associació.

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus associats/ades.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els legats.
 4. Les rendes del patrimoni propi o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se, com per exemple les possibles aportacions dels comerciants i empreses del barri a les diferents activitats, la venda de loteries i altres sortejos, àpats diversos, etc., tots ells regulats per la normativa vigent en cada moment i degudament comptabilitzats a la Comptabilitat de l’Associació.

Article 28

 1. Tots els socis/es de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, quotes extraordinàries, que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anys segons el que disposi la Junta Directiva.

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i s’inicia el dia 1 de gener i finalitza el dia 31 de desembre de cada any.

Article 30

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar, com a mínim, les signatures del president/a i el tresorer/a, podent constar també les de qualsevol altre membre de la Junta Directiva, vicepresident/a, secretari/ària, vocals/es, que estiguin degudament anomenats en reunió de Junta Directiva i acreditats, amb dos certificats, sent el primer el Certificat de la pròpia Junta Directiva i el segon el Certificat d’Inscripció de la Junta Directiva al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a, combinada amb la de qualsevol altre membre de la junta degudament acreditat, segons l’establert en el l’apartat anterior.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 31

 1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des de una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
 3. El procediment sancionador sinicia d’ofici o be com a conseqüència ďuna denuncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins de un període de 15 dies.
 4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. Modificacions estructurals i dissolució

Article 32

 1. Per modificar aquests estatuts i també per acordar la dissolució de l’Associació, es necessari l’acord favorable de les dues terceres parts dels assistents, presents i representats, a l’Assemblea General Extraordinària, convocada per aquests motius.
 2. Per acordar la modificació dels Estatuts, la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària ha d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.
 3. L’Acord de modificació dels Estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la corresponent sol·licitud acompanyada amb el Certificat dels nous articles aprovats i de la versió complerta i actualitzada dels Estatuts.

Article 33

L’Associació pot ser dissolta per les causes següents:

 1. Per acords de ľAssamblea General, convocada amb caràcter extraordinari i expressament per aquest fi.
 2. Per compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l’associació o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’Assemblea General n’acordi la modificació.
 3. Per baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres.
 4. Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l’associació, declarada per sentència ferma.
 5. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
 6. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 7. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 8. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 9. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 10. Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referencia els apartats anteriors d’aquest mateix article son competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una Comissió Liquidadora especialment designada a aquest efecte.

*****************************************************

Vilafranca del Penedès a 21 de març del 2019, amb el Vist i Plau

                                             Josefina Milà Capellades           Josep Mª Tobella Miralles

 

                                                      Presidenta                                          Secretari

Diligencia a aquesta Adaptació dels Estatuts de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès que han estats aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de socis/es celebrada el dia 21 de març del 2019.

I perquè consti firmem la present a Vilafranca del Penedès a 21 de març del 2019.

                               Josefina Milà Capellades                             Josep Mª Tobella Miralles

 

                                       Presidenta                                                            Secretari

 

***********************************************************************

 

En aquest apartat nomes publiquem la portada del nostre Reglament de Regim Intern i Manual de Funcionament donat que es un document d’us intern de la Junta Directiva, Professors, Monitors i Usuaris de les nostres Activitats. No obstant si algun soci o veí precises alguna informació nomes cal que ens ho sol.licitin personalment al nostre local en dies i horaris d’atenció al públic. 

Reglament de Regim Intern i Manual d’Administració i Gestió de  l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

 1. Estructura Jurídica i Fiscal
 2. Assemblea General – Junta Directiva, Funcions i Organigrama
 3. Comptabilitat – Informàtica – Llei de Protecció de Dades – Llei de Transparència – Gestió dels Socis i No Socis – Gestió Comerços i Entitats – Memòria Anual d’Activitats
 4. Pagina Web-Correu Electrònic- Facebook
 5. Activitats de l’Associació
 6. Festes del Barri
 7. Varis
 8. Annexes: Jurídics, Fiscals, Comptabilitat, Protecció de Dades, etc.

Junta Directiva – 31-12-2015

******************************************