Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Junta Directiva 2013/2014

Certificat de renovació parcial de la Junta Directiva 2015 – Assemblea 2014

Dades de l’Associació
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
CIF G-5916363980 Número d’inscripció en el Registre d’Associacions  3022
Dades de qui estén el certificat
Cognoms i nom   MILÀ CAPELLADES, JOSEFINA Número de NIF, NIE o passaport  38.157.069T

Càrrec que ocupa a l’Associació           Data de l’assemblea general sobre la qual certifica

Presidenta                                                                  21-04-15

Certifico:

  • Que en l’assemblea general d’associats celebrada en la data indicada s’ha aprovat, de conformitat amb els estatuts de l’Associació, la renovació d’alguns dels càrrecs de la Junta Directiva.

  • Que els nous titulars, que s’especifiquen a continuació, eren presents a l’acte i hi han acceptat el seu nomenament.

Nous càrrecs de la Junta Directiva (Només s’han de fer constar els que s’han renovat): Sense canvis.

Altres càrrecs

Càrrec  VOCAL Nom i cognoms  JOSEP MARIA FORNOS SANCHEZ Número del NIF, NIE o passaport  40.914.699E
Càrrecs que han cessat
Càrrec VOCAL Nom i cognoms   GEORGINA RAFECAS FERRER
 

I, perquè així consti, signo aquest certificat,

La Presidenta                            El Secretari

Josefina Milà Capellades      Josep Mª Tobella Miralles

Data: 20-07-15

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la finalitat d’exercir el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.

Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un consentiment per tractar les dades que conté.

L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Secretaria General de Justícia. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça següent: protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

********************************************************

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 1 D’ABRIL DEL 2014 PER EFECTUAR ELS NOMENAMENTS DE LA NOVA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ

Reunits en el local social d’aquesta associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19:30 hores del dia 1 d’abril del 2014, en segona convocatòria amb l’assistència dels següents membres de la Junta Directiva,  la presidenta  Sra. Josefina Milà Capellades, el sots president  Sr. Marcel·lí Lleixa Solé , el Tresorer Sr. Josep Lluís Lassa Gil, el vocal Sr. Pere Mencìa i el  secretari  Sr. Josep Maria Tobella  Miralles. La resta de vocals acceptats per l’Assemblea  Anual de l’any 2013 del dia 25 de març del 2014, no han pogut assistir  per motius personals.

Es nomenen  els càrrecs següents:

Presidenta: Josefina  Milà Capellades
Sort president: Marcel·lí Lleixà Solè
Tresorer: Josep Lluís Lassa Gil
Secretari: Josep Maria Tobella Miralles
Vocals: Pere Mencìa  Soteras
Teresa Oliveras Grau
Salvador Santacana Térmens
Joan Padilla Gervilla

Queden  autoritzats, per disposar dels comptes bancaris  els senyors  Josefina Milà Capellades, Marcel·lí Lleixà Solè, Josep Lluís Lassa Gil, Pere Mencìa Soteras  i Josep Maria Tobella Miralles, sempre dos d’ells conjuntament.

Firmant  la present acta el dia 1 de abril de 2014.

*******************************************