Dimecres,19 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Junta Directiva 2018-2023

Provisionalment inserim l’apartat 7 de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018, celebrada el dia 21-03-19 on es varen aprovar els nomenaments.  Tan aviat disposem del corresponent Certificat d’Inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ja el publicarem.

Renovació membres de la Junta. L’any 2017 es va fer renovació total de la junta, que va ser aprovada per l’Assemblea amb durada de cinc anys.

Durant l’any 2018 s’han incorporat de forma provisional a la Junta Directiva dos nous vocals, la Srta. Gemma González Piquet i el Sr. Josep Mª Gejo Pedrosa, a qui sotmetem, el seu nomenament com a vocals de ple dret, a aprovació d’aquesta assemblea.

La seva incorporació ha estat aprovada per unanimitat.

Tanmateix, en data 18-03-2019 la Junta Directiva, en una de les seves reunions habituals,  la presidenta Josefina Milà,  ens va manifestar la seva voluntat de cessar en el seu càrrec, donada les múltiples obligacions socials que té assumides. També la vocal, Sra. Azuzena Anguiano ens presenta la seva renuncia per motius laborals que s’accepta i li agraïm les seves aportacions fins a la data.

Es va procedir a un debat entre els membres de la Junta i a la posterior votació per procedir a  elegir els nous càrrecs, dins del vigent mandat de la Junta Directiva. L’estructura ha quedat de la següent manera:

  • President:                    Josep Maria Tobella Miralles

  • Vice-presidenta:         Josefina Milà Capellades

  • Secretària:                  Gemma González Piquet

  • Tresorer:                     Josep Maria Fornós Sánchez

  • Vocal:                           Joan Padilla Gervilla

  • Vocal:                           Josep Maria Gejo Pedrosa

Finalment, en agraïment a la seva dilatada trajectòria de suport a la nostra associació, es crea la figura de Vocal d’Honor, que ocupa el Sr. Marcel·lí Lleixà.

Aquesta Junta Directiva també va deixar constància del nostre més sincer agraïment a la gran tasca i immensa dedicació que ens ha ofert i estem segurs que ens seguirà oferint, la Sra. Josefina Milà.

La nova estructura de la Junta Directiva queda aprovada per unanimitat.