Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2016

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2016 , CELEBRADA EL 29 DE MARÇ DEL 2017

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 29 de Març del 2017 , en única convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva, Srs. Josefina Milà, Marcel.li Lleixa, Josep Mª Tobella, Josep Mª Fornós i Joan Padilla i amb l’assistència de 15 socis mes 1 representació, total 16 i segons el següent…

Ordre del dia

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016

 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.

 3. Aprovació si s’escau dels Comptes 2016 i Pressupost per el 2017.

 4. Aprovació si s’escau de l’Autorització per associar-nos a les altres 7 Associacions de Veïns de Vilafranca, per constituir la “Coordinadora o Federació d’Associacions de Veïns de Vilafranca”. L’objectiu principal d’aquesta federació, entre d’altres que ja anirem explicant, es el de poder anar units tots els veïns de tots els barris en els temes comuns i participar en els grans Projectes de Ciutat que ens afectin a tots els barris en igual mida.

 5. Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.

 6. Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.

 7. Precs i preguntes.

************************************************

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015: Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per Aprovada definitivament.

 1. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2016. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

 1. Aprovació si s’escau dels Comptes 2016 i Pressupost per el 2017: Amb motiu de la defunció del nostre Tresorer, Sr. Jose´Liuis Lassa, el nostre company de Junta, Sr. Josep Mª Fornós, presenta els comptes anuals que donen un Resultat negatiu de 1.615,24 euros i que es resumeixen així:

80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

 

 

    70. TOTAL INGRESSOS

 

14.692,48

 

    60. TOTAL DESPESES

 

16.307,72

 

RESULTAT DE L’ANY

 

 

-1.615,24

Els Comptes 2016 s’Aproven per unanimitat i s’acorda cancel·lar el Compte de Pèrdues i Guanys a càrrec del Fons de l’Associació de Veïns que queda establert en 12.868,47 euros, representat per els saldos positius existents a les Entitats Bancaries i el Valor Patrimonial de Mobiliari, Aplicacions informàtiques i Equips Informàtics, segons el següent Balanç:

BALANÇ 2016 DE L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 Concepte

 

 

Import

10. FONS ASSOCIACIÓ

 

 

14.483,71

    101. FONS ASSOCIACIÓ

 

14.483,71

 

    129. PÈRDUES I GUANYS

     

        12900000   PÈRDUES I GUANYS

 

 

 

 

 

 

 

20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

 

 

2.137,39

    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES

 

2.137,39

 

        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES

 2.137,39

 

 

 

 

 

 

21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS

 

 

1.457,95

    215. MOBILIARI

 

912,95

 

        21500001   MOBILIARI

 912,95

 

 

    216. EQUIPS INFORMÀTICS

 

545,00

 

        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS

 545,00

 

 

 

 

 

 

28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT

 

 

 

    280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES

     

        28060000   AMORTITZACIÓ ACUM. APLIC INFOR

 

 

 

    281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS

     

        28160000   AMORTITZACIÓ ACUM. EQUIPS INFO

 

 

 

 

 

 

 

43. QUOTES SOCIS

 

 

165,00

    430. QUOTES SOCIS

 

165,00

 

    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS

     

 

 

 

 

57. TRESORERIA

 

 

9.108,13

    570. CAIXA

 

104,32

 

        57000001 CAIXA EFECTIU

 104,32

 

 

    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA

 

9.003,81

 

        57200001   CAJA MAR

 6.595,25

 

 

        57200002   BANC SABADELL

 2.408,56

 

 

 

 

 

 

60. DESPESES

 

 

16.307,72

    620. TAXES I TRIBUTS

 

10,50

 

        62000001   TAXES I TRIBUTS

 10,50

 

 

    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ

 

140,00

 

        62100001   REPARACIONS I CONSER

 140,00

 

 

    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS

     

        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL

 

 

 

    625. PRIMES D’ASSEGURANCES

 

313,57

 

        62500001   PRIMES ASSEGURANCES

 313,57

 

 

    626. DESPESES BANCARIES

 

185,89

 

        62600001   DESPESES BANCARIES

 185,89

 

 

    627 PUBLICITAT

 

386,04

 

        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA

 386,04

 

 

    628. SUBMINISTRAMENTS

 

3.498,35

 

        62800010   TELÈFON I INTERNET

 881,97

 

 

        62800020   NETEJA

 954,41

 

 

        62800030   DESPESES INFORMÀTICA

 470,88

 

 

        62800040   MATERIAL OFICINA GEN

 228,98

 

 

        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC

 962,11

 

 

    629. FESTA DEL BARRI

 

9.001,37

 

        62900001   APERITIUS FESTES

 254,96

 

 

        62900002   COLLES CASTELLERES

 856,09

 

 

        62900003   PROGRAMES FESTES

 905,08

 

 

        62900004   SONORITZACIÓ

 1.633,50

 

 

        62900005   ORQUESTRES

 1.573,00

 

 

        62900006   HAVANERES

 968,00

 

 

        62900007   ROM CREMAT

 205,78

 

 

        62900008   SARDANES

 350,00

 

 

        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL

 665,50

 

 

        62900010   COL·LABORADORS FESTA

 450,00

 

 

        62900011   DESPESES VARIES FEST

 449,76

 

 

        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI

 689,70

 

 

    630. FESTA MAJOR

 

869,36

 

        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR

 362,48

 

 

        63000002   MATINADES DE FM

 506,88

 

 

    631. FESTA DEL PATGE

 

638,66

 

        63100001   FESTA DEL PATGE

 638,66

 

 

    632. APORTACIONS A CURSETS

 

600,00

 

        63200001   APORTACIÓ A CUINA

 

 

 

        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES

 600,00

 

 

        63200003   APORTACIONS VARIES

 

 

 

    633 ALTRES DESPESES

 

663,98

 

        63300001   ALTRES DESPESES

 663,98

 

 

 

 

 

 

68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

 

 

 

    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

     

        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS

 

 

14.692,48

    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS

 

3.915,00

 

        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS

 4.245,00

 

 

        72100002   QUOTES ANUL·LADES

 -330,00

 

 

    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS

     

        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS

 

 

 

    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI

 

3.064,00

 

        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI

 3.064,00

 

 

    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

 

6.461,48

 

        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA

 6.461,48

 

 

        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL

 

 

 

        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU

 

 

 

    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS

 

1.252,00

 

        72800001   APORTACIONS CLASSES D’ANGLES

 827,00

 

 

        72800002   APOR.  GIMNÀSTICA I IOGA

 220,00

 

 

        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA

 35,00

 

 

        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY

 20,00

 

 

        72800005   APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIA

 150,00

 

 

        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI

 

 

 

        72800007   APORTACIONS VARIES

 

 

 

 

 

 

 

80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

 

 

    70. TOTAL INGRESSOS

 

14.692,48

 

    60. TOTAL DESPESES

 

16.307,72

 

RESULTAT DE L’ANY

 

 

-1.615,24

 

 

 

 

Com sigui que hem tingut pèrdues en els dos últims exercicis, per aquest 2017 estem treballant per reduir significativament el nostre dèficit tot intentant millorar la nostra gestió en varis fronts: Estem treballant en la reducció de despeses, millora de pressupostos dels proveïdors de les nostres festes,  l’increment de la nostra base de socis, l’obtenció de mes col·laboració per part dels comerciants del nostre barri, etc.

 1. Aprovació si s’escau de l’Autorització per associar-nos a les altres 7 Associacions de Veïns de Vilafranca, per constituir la “Coordinadora o Federació d’Associacions de Veïns de Vilafranca”: L’objectiu principal d’aquesta federació, entre d’altres que ja anirem explicant, es el de poder anar units tots els veïns de tots els barris en els temes comuns i participar en els grans Projectes de Ciutat que ens afectin a tots els barris en igual mida.

..\..\..\Pictures\Logo CAVVP.jpg../../COORDINADORA%20ASSOC%20VEÏNS%20DE%20VILAFRANCA/Presentacio%20CAVVP-ROLLUP.docx

El secretari de la junta, Josep Mª Tobella fa una exposició sobre el tema i aporta documentació diversa de la que deixem constància en aquesta Acta, segons els enllaços anteriors.

La proposta queda Aprovada per unanimitat.

 1. Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

 • Visita anual de l’Alcalde i Equip de Govern a l’Associació: Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html. 

 • Durant 2016 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc., ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.

 • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.

 • Tanmateix vàrem sol·licitar a l’Ajuntament unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.

 

 • Nova zona per esbarjo de gossos a cavall entre el Poble Nou i La Girada: L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ens ha concedit una altre de les nostres peticions i ha fet públic que habilitarà un espai d’uns 1.000 metres quadrats per a l’esbarjo de gossos entre l’Arxiu Comarcal i els Jutjats, al costat de la urbanització de la llosa de la via. La intenció és obrir-lo durant el primer semestre de l’any 2017.

Tal punt d’esbarjo es diferenciarà clarament de la zona urbanitzada a la llosa de la via, on s’hi ha col·locat senyalització alertant que els gossos han d’anar sempre lligats, que s’han de recollir les seves defecacions i que, en cas de no complir la normativa, les multes poden arribar als 750 euros.

Actualment aquest espai és utilitzat com a pàrquing i, segons el regidor de Serveis Urbans, “es perdran unes deu places d’aparcament, fet que queda àmpliament compensat amb les 90 noves que hi haurà en el primer dels tres pàrquings que preveu el projecte de la llosa de la via”.

 

 • I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.

 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2017

 • Administratius: Durant l’any 2016 ja hem adaptat, de forma definitiva, la nostre estructura administrativa, comptable, fiscal i de protecció de dades a les noves normatives que ja els vàrem informar l’any passat.

Agrairíem als nostres socis que entrin a la web, Pestanya Socis/No Socis i Sub- Pestanya Socis, per tal d’emplenar un formulari d’actualització de dades i autorització de protecció de dades i/o ens retornin degudament emplenat i firmat el document adjunt al final. 

6. Renovació membres de la Junta: La Presidenta de la AV, Sra. Josefina Milà proposa als assistents que ho estimin oportú la seva incorporació a la Junta Directiva de l’Entitat. 

Es proposen les següent Baixes: El Sr. Jose Luis Lassa Gil amb motiu de la seva recent defunció. La Sra. Teresa Oliveras que renuncia voluntàriament.

Es proposen les següents Altes: La Sra. Azuzena Anguiano Oca que s’incorpora a la Junta com a vocal, en la seva qualitat de Professora de Piano de la AV i el Sr. Xavier Raventós que s’incorpora com a vocal per gestionar tasques diverse

7. Precs i preguntes:

 • Neteja:

  • Tornen a aparèixer rates a la zona dels carrers JV Foix i Cristòfol Mestres.

  • Canal trencada a la cruïlla Parlament/Bisbe Morgades.

  • Es sol·licita incrementar la Neteja dels contenidors a la zona de les fruiteries de la Av. Tarragona.

 • Circulació:

Cal avisar al  Policia de Barri dels problemes d’aparcament en dobles i terceres files en hores punta als carrers JV Foix, Salvador Espriu, per l’accés als col·legis de la zona i al C/ Mestre Recasens per l’accés al Pavelló Esportiu.

 • Via Publica:

  • Moltes queixes generalitzades sobre l’esta de les voreres dels principals carrers del nostre barri.

  • Continuen les queixes sobre l’estat dels plataners a la zona dels Til·lers.

I sense cap altre assumpte a tractar, es dona per finalitzada aquesta Assemblea General de Socis 2016 sent les 21.30 hores del dia 29-03-17.

S’acaba l’Acta amb una tranquil·la tertúlia informat entre els assistents i la junta, tot prenent una copa de Cava.

Vilafranca del Penedès a 29-03-14 

Josefina Milà Capellades             Marcel·lí Lleixà                      Josep Mª Tobella

Presidenta                                     Sots-president                        Secretari     

Josep Mª Fornós            Joan Padilla         Azuzena Anguiano         Xavi Raventós

Tresorer                           Vocal                     Vocal                                Vocal

****************************************************