Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2017

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2017 DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU CELEBRADA EL DIA 22 DE MARÇ DEL 2018

Obertura Assemblea: La Sra. Josefina Milà obre la sessió sent les 19.40 hores del dia 22 de març del 2018 amb l’assistència dels següents socis: Josep Ferre amb vot delegat, Elena Bustamante amb vot delegat, ; Maria Martell amb vot delegat, Vídua Albert Ferret, Josep Linares, Josep Miret, Xavier Rovira, Rosa Mª Güell, Joan Sadurní i els socis membres de la junta, Josefina Milà, Marcel.li Lleixà, Josep Mª Fornós, Azuzena Anguiano i Josep Mª Tobella, per tractac del següent…

Ordre del dia

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2017. La poden consultar a la pagina web www.veinspoblenou.cat,al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat i/o al local social.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes 2017 i Pressupost per el 2018. Poden consultar a veinspoblenou.cat o sol·licitar una copia per correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat o passar a recollir en horari d’atenció al públic al local social.
 4. Proposta de Enquesta de Barri: Volem acabar de conèixer, en profunditat, el nostre barri i volem que el barri conegui, en profunditat l’Associació.
 5. Col·laboració i Gestió amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 6. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”.
 7. Renovació membres de la Junta. Aquest any acaba mandat la junta actual i per tant s’ha de renovar tota la junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.
 8. Precs i preguntes.

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el dijous  22 de març del 2018 a les 19:30 hores. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.            

Fina Milà,

Presidenta, en nom de tota la Junta

********************************************

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016: Els socis assistents renuncien a la seva lectura i s’Aprova per unanimitat.
 1. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2017: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2017. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

Alguns socis varen demanar una copia per escrit i se’ls hi farà entrega durant la propera setmana.

 1. Aprovació si s’escau dels Comptes 2017 i Pressupost per el 2018.
 • Estat de comptes 2017

Esborrany de Tancament Exercici 2017: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals del 2017, no s’aprovin en aquesta Assemblea Anual de Socis de març 2018 no es poden considerar definitius. 

BALANÇ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POBLE NOU A 31-12-17 

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     13.539,88
    101. FONS ASSOCIACIÓ   13.539,88  
    129. PÈRDUES I GUANYS      
        12900000   PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     2.129,36
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  921,17    
    217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
        21700001   EQUIPS DE SONORITZACIÓ  295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
    280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
        28060000   AMORTITZACIÓ VACUM. APLIC INFOR      
    281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
        28160000   AMORTITZACIÓ VACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     45,00
    430. QUOTES SOCIS   45,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.253,15
    570. CAIXA   25,77  
        57000001 CAIXA EFECTIU  25,77    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   9.227,38  
        57200001   CAJA MAR  6.165,06    
        57200002   BANC SABADELL  3.062,32    
       
60. DESPESES     15.086,18
    620. TAXES I TRIBUTS      
        62000001   TAXES I TRIBUTS      
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   266,63  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  266,63    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS   35,00  
        62300001   SERVEIS PROFESSIONALS  35,00    
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   314,71  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  314,71    
    626. DESPESES BANCARIES   184,06  
        62600001   DESPESES BANCARIES  184,06    
    627 PUBLICITAT   1.040,20  
        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA  1.040,20    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.648,78  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  909,41    
        62800020   NETEJA  1.012,78    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  639,71    
        62800040   MATERIAL OFICINA  1.086,88    
        62800041   (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
    629. FESTA DEL BARRI   8.782,88  
        62900001   APERITIUS FESTES  1.068,70    
        62900002   COLLES CASTELLERES  400,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES DEL BARRI  863,94    
        62900004   SONORITZACIÓ  1.565,74    
        62900005   ORQUESTRES  1.823,00    
        62900006   HAVANERES  900,00    
        62900007   ROM CREMAT  380,65    
        62900008   SARDANES  375,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL      
        62900010   COL·LABORADORS FESTES BARRI  505,00    
        62900011   DESPESES VARIES FESTES DEL BAR  211,15    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   540,00  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR      
        63000002   MATINADES DE FESTA MAJOR  540,00    
    631. FESTA DEL PATGE      
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS   180,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  180,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   93,92  
        63300001   ALTRES DESPESES  93,92    
       
68. DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
    680. DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     15.111,20
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.305,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.545,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA  -240,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.256,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  3.256,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.520,20  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.520,20    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALÀ      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.030,00  
        72800001   APORTACIONS CLASSES D’ANGLES  720,00    
        72800002   APOR.  GIMNÀSTICA I IOGA  160,00    
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY  50,00    
        72800005   APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIA  100,00    
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   15.111,20  
    60. TOTAL DESPESES   15.086,18  
RESULTAT DE L’ANY     25,02

 

Ens plau informar que hem  assolit els objectius del Pressupost 2017 i que son els següents:

 • Reducció del dèficit dels dos últims exercicis.
 • Benefici abans de tancament de 696,26 euros. Com sigui que som una entitat sense ànim de lucre i que oficialment no podem tenir ni benefici ni pèrdua, la Junta Directiva ha acordat efectuar dues importants inversions de millora.
 • Hem invertit en un nou aparell de sonorització per valor de 295,24 euros que a la vegada ens farà estalviar en despeses de sonorització durant els propers anys i ens donarà servei a les diferents activitats i actes de l’associació, tals com gimnàstica, tai chi, assemblees, reunions, actes al parc Tivoli, etc.
 • Tanmateix hem invertit en una impressora làser monocrom per import de 376 euros que també en els propers anys ens farà estalviar en despeses de fotocopies, despeses de Publicitat, etc.
 • Per tant el benefici real final i fiscal es de 25,02 euros.

El tresorer Josep Mª Fornós entrega una copia del Balanç 2017 als socis assistents i  dona una detallada explicació de la comptabilitat 2017 sent els principals items els comentaris expressats a l’apartat anterior.

Els comptes queden Aprovats per unanimitat. S’aprova la imputació del Benefici 2017 de 25,02 euros al Capital Social de l’Associació de Veïns.

 • Pressupost orientatiu pel 2018

El pressupost 2018 queda Aprovat per unanimitat.

 1. Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html 

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2017 hem comptabilitzat un total de 25 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%. 

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 18 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 80% 

 1. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès:

Durant aquest any 2017 aquesta CAVVP ja ha funcionat a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat i durant el 2017 ja hem tractat, estimem que amb un notable èxit, la problemàtica del bus urbà que tardava molt en arribar al nou ambulatori i al hospital; problemàtica d’un excés de joventut ociosa als carrers de la vila que s’està gestionant per la AV de Sant Julia amb el Regidor de Joventut i amb els Tècnics de Joventut. Oportunament ampliarem informació de com es desenvolupa aquesta acció.

Pel proper 2018 i per la primera reunió amb l’equip de govern volem plantejat una “Millora en l’actuació en inversió del manteniment de la Via Publica” tot informant dels carrers mes problemàtics i amb mes urgència de solució.

La Gestió Administrativa d’aquesta CAVVP ha estat efectuada per torns semestrals per cada AV, sen el torn que va finalitzar el passat 31-12-17 el de la nostra associació. La Junta Directiva d’aquesta AV i les altres juntes de les altres AV hem valorat molt positivament aquesta gestió. De cara al segon semestre de l’any 2018 intentarem la conversió definitiva a la “Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns d Vilafranca del Penedès.

El secretari Josep Mª Tobella amplia la informació d’aquets apartats, efectuant els aclariments necessaris i responent a  les preguntes dels assistents.

En general es dona com a satisfactòria l’execució d’aquestes gestions de la Junta.

 1. Renovació membres de la Junta. Aquest any acaba mandat la junta actual i per tant s’ha de renovar tota la junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.

El sots president explica a l’Assemblea que acaba el seu mandat tota la junta i convida als presents a formar part de la junta. S’explica que som una AV en constant modernització, informatitzats i que ens estem obrint molt al barri. Que hem assolit la xifra de 310 socis a 31-12-2017 i que oferim mes de 16 activitats diferents als nostres socis i veïns. I que ens agradaria comptat amb nous socis que col·laborin a aquesta important tasca.

Algun dels socis presents diu que s’ho pensarà i ens donarà resposta abans de tancar l’Acta de l’Assemblea.

En no presentar-se cap nou membre la junta actual assumeix la seva reelecció que es Aprovada per unanimitat.

 1. Precs i preguntes: En aquest apartat no es van efectuar masses preguntes, queixes o sugerencies donat que nomes feia 8 dies que havíem tingut la visita anual de l’Alcalde, Regidors i Tècnics Municipals al nostre barri, on amb la presencia de mes de 130 persones es va poder copsar, abastament, l’estat del barri.

No obstant es van recollir les següents que ja han estat trasllades als departaments de l’Ajuntament que corresponen.

 • Es demana que per les Fires de Maig el bus urbà efectuï una parada a la rotonda del fina de la Av. Catalunya.
 • Es demana que els paradistes del Mercat del dissabte indiquin els preus dels seus productes per millorar la seguretat quan treus les carteres i moneders.
 • Edifici antic Bisbe Morgades/Parlament avisar de que cau molta aigua quan plou de les teulades.
 • Parc Tivoli: Nova presencia de la processionària del pi, Les branques dels pins cauen sobre les palmers i les trenquen.
 • Es recullen queixes pel tancament de l’oficina del BBVA-CX al nostre barri.

Moltes gracies per la seva assistència, ens plau convidar-los a una copeta de cava…..

La Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

…………………………………………………………………………………. 

DELEGACIÓ DE VOT 

Nom i cognoms,                                                                                    NIF                                    

Delego el meu vot a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el dia 29 de març del 2017 al soci, Nom i Cognoms,                                                             NIF                                

Signatura 

MOLT IMPORTANT: SIS PLAU, TOTS  ELS SOCIS ANTERIORS A L’ANY 2016, EMPLENEU I SIGNEU AQUEST DOCUMENT I ENS EL PORTEU EL DIA DE L’ASSEMBLEA O ENS EL DIPOSITEU A LA BÚSTIA. ES OBLIGATORI PER COMPLIR AMB LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

DOCUMENT D’ALTA I/O MODIFICACIÓ DE SOCI A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 • Nom i Cognoms
 • Domicili
 • Codi Postal              Població  
 • Telèfon fixe                            Telèfon mòbil
 • Correu electrònic
 • NIF
 • Compte bancari amb IBAN
 • Accepto les Polítiques de Privacitat i estic conforme amb l’Avís Legal.
 • Autoritzo a incorporar les meves dades en els fitxers de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació publicitària o promocional de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació relacionada amb les activitats de l’Associació.
 • Consentiment d’us d’imatge

 Dono la meva confirmat a les 5 autoritzacions anteriors.

         DATA:    _____________________            FIRMA:

********************************************************* 

La Presidenta dona per acabada la sessió sent les 21 hores del dia 22 de març del 2018.

Per la Junta Directiva

 

Josefina Milà                  Marcel·lí Lleixà            Josep Mª Fornós                  Josep Mª Tobella

Presidenta                       Sots President                Tresorer                                 Secretari

 

 

 

Azuzena Anguiano         Joan Padilla                      Xavier Raventós

Vocal                                 Vocal                                  Vocal

 

 

 

********************************************************