Dilluns,15 de juliol de 2024

Assemblea General 2021

 
Vilafranca del Penedès a 1 d’abril del 2022

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES CELEBRADA EL DIA 16-03-22

A les 19.40 hores del dimecres dia 16-03-22 es dona per iniciada aquesta Assemblea General de Socis/es 2021 , amb la presència de 22 socis/es de ple dret, segons llistat segellat i signat que s’adjunta a la present Acta i que es va desenvolupar, segons carta de Convocatòria Oficial del 2-03-22, amb el següent

Ordre del dia :

1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anuals Ordinàries 2019 i 2020 que com recordaran es van celebrar en format virtual, degut a les limitacions de la Pandèmia del Covid 19.

Els presents renuncien a la seva lectura i s’aprova per unanimitat.

2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2021.

Presentada als assistents es varen fer alguns aclariments i explicacions de les activitats mes importants de l’entitat en tots els àmbits: Relacions de socis i veïns amb la Administració, principalment amb l’Ajuntament de Vilafranca per temes de civisme, circulació, urbanisme, etc, la nostra assistència i aportacions als diferents Consells Municipals on participem com Igualtat, Convivència, Gent Gran, Drets Socials i Medi Ambient, Activitats culturals com idiomes, tallers de memòria, etc., físiques com gimnàstica i ioga, d’esbarjo com la Festa del Barri, la Festa del Patge, solidaries com la Marató de TV3 i finalment les col·laboracions amb els Administradors de Festa Major amb la Capta i les Matinades.

3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2021 i del Pressupost per l’any 2022.

Vàrem presentar als soci/es assistents un document comptable amb el nostre Balanç a 31-12-21, un Quadre explicatiu dels motius de les Pèrdues del 2021 i el Pressupost del 2022. Si algun soci/a vulgues una copia dels indicats documents ens ho pot sol·licitar per correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat o passar a recollir pel nostre local social de dilluns a dijous de 10 a 12 hores.

Un cop fets els diversos aclariments sol·licitats tant el Balanç a 31-12-21 com el Pressupost 2022 varen ser aprovats per unanimitat.

Tal com dèiem a la nostra carta de convocatòria estem efectuant gestions davant de l’Ajuntament de Vilafranca per tal ens ajudin a eixugar el dèficit del 2021. Tan aviat tinguem la resposta ja els hi comunicaríem per qualsevol mitjà telemàtic com web, correu electrònic, etc.

4. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2021.

Els presents aproven la relació d’altes i baixes per unanimitat.

5. Junta Directiva: Per l’assembla d’aquest any es tenien que resoldre les dues qüestions següents:

5.1 Aquest any deixen la Junta Directiva els nostres companys, el vocal Josep Mª Gejo i el Tresorer Josep Mª Fornos i la Secretària Gemma Gonzalez , tots ells per motius estrictament d’índole personal i familiar. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los-hi la seva dedicació dels últims anys i els desitgem lo millor en la seva nova etapa.

S’accepta la seva Baixa per unanimitat.

5.2 Ratificació de la Junta Directiva restant actual amb quatre membres mes les possibles incorporacions que puguin sorgir de la nostra crida anterior, que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Després de varis dies de recerca i diverses converses amb socis, veïns i amics, prèvies al dia de l’assemblea, finalment vàrem puguer presentar als nous membres que han acceptat entrar a la junta i que son les senyores Marina Lassa Fernández, Maria Rosa Freixedas Valls i el senyors Isidre Barrado Blanco i Miquel Giner Tarrida.

La Junta Directiva sortint vàrem sol·licitar als soci/es assistents, donada la recent incorporació dels nous membres , que ens autoritzessin a nomenar els nous càrrecs de junta, tan aviat poguéssim celebrar la primera Reunió Extraordinària de la nova Junta i que finalment es va celebrar el passat dia 31-3-22, on es va votar i aprovar la següent composició:

  • President: Josep Maria Tobella Miralles – Responsable de Protocol i Administracions.
  • Sots-president: Joan Padilla Gervilla – Responsable d’Urbanisme, Via Pública, Mobilitat.
  • Secretària: Marina Lassa Fernández – Responsable de l’Àrea Socis i Xarxes Socials.
  • Tresorer: Miquel Giner Tarrida – Responsable Consell Convivència i Policia.
  • Vocal: Maria Rosa Freixedas Valls – Responsable de Civisme i del Consell de Drets Socials.
  • Vocal: Isidre Barrado Blanco – Responsable de les Festes del Barri , dinamitzador i del Consell d’Igualtat.
  • Vocal: Josefina Milà Capellades – Responsable d’Activitats, de la Gent Gran i el Consell Municipal.

6. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions.

Es va fer un breu resum i aclariments de tots els temes que ja havíem anunciat a la carta

de convocatòria i que es poden consultar àmpliament a la nostra Memòria Anual d’Activitats del 2021 a www.veinspoblenou.cat/Memories Anuals.

7.Precs i preguntes.

La senyora Anna Llovera i el Sr. Jaume Bel es van interessar pel projecte que vàrem per-presentar de Reforma Integral del C/ Tossa de Mar i les seves consultes les traslladarem a la Regidoria d’Urbanisme. Bàsicament son inquietuds per la pèrdua de places d’aparcament i mobilitat pel barri.

En aquest sentit ens plau anunciar que el dimecres dia 6-04-22 a les 19 hores, al nostre local social, el Regidor d’Urbanisme el senyor Francisco Romero i el seu equip ens vindran a presentar el projecte complet. Els esperem.

I sent les 20.30 hores del dia 16-03-22 es dona per finalitzada aquesta Assemblea General de Socis 2021, de la que la Secretària entrant redacta aquesta acta amb el vist–i-plau del President entrant.

Per la Junta sortint

Josep Mª Tobella Miralles         Fina Milà  Capellades     Gemma González Piquet    Josep Mª Fornós Sánchez

President                                          Sots-presidenta                 Secretària                                Tresorer

Josep Mª Gejo Pedrosa            Joan Padilla Gervilla

Vocal                                                Vocal

Per la Junta entrant

Josep Mª Tobella Miralles   Fina Milà Capellades     Marina Lassa Fernández     Miquel Giner Tarrida

President                                    Vocal                                    Secretària                                  Tresorer

Joan Padilla Gervilla              Maria Rosa Freixedas                   Isidre Barrado Blanco

Sots- President                          Vocal                                                    Vocal

********************************************