Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2022

 

 
 
Vilafranca del  Penedès a 13 d’abril del 2023

 ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES CELEBRADA EL DIA 13-03-23

A les 19.30 hores del dilluns dia 13-03-23 es dona per iniciada aquesta Assemblea General de Socis/es 2022, amb la presència de 17 socis/es de ple dret, segons llistat segellat i signat que s’adjunta a la present Acta i que es va desenvolupar, segons carta de Convocatòria Oficial del 20-02-23, amb el següent

Ordre del dia :

1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Anual Ordinària 2021.

Els presents renuncien a la seva lectura i s’aprova per unanimitat.

2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2022.

 Presentada als assistents es varen fer alguns aclariments i explicacions de les activitats més importants de l’entitat en tots els àmbits on es participa: Relacions de socis i veïns amb la Administració, principalment amb l’Ajuntament de Vilafranca per temes de civisme, circulació, urbanisme, etc.; la nostra assistència i aportacions als diferents Consells Municipals on participem com són Igualtat, Convivència, Gent Gran, Drets Socials i Medi Ambient; Activitats culturals com idiomes, tallers de memòria, etc., o físiques com gimnàstica i ioga, així mateix d’esbarjo com la Festa del Barri, la Festa del Patge, o solidaries com la Marató de TV3 i finalment les col·laboracions amb els Administradors de Festa Major amb la Capta i les Matinades.

3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2022 i del Pressupost per l’any 2023.

Vàrem presentar als soci/es assistents un document comptable amb el nostre Balanç a 31-12-22, així com el Pressupost del 2023. Si algun soci/a vulgues una copia dels indicats documents ens ho pot sol·licitar per correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat o passar a recollir pel nostre local social de dilluns a dijous de 10 a 12 hores.

Un cop fets els diversos aclariments sol·licitats tant el Balanç a 31-12-22 com el Pressupost 2023 varen ser aprovats per unanimitat.

4. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any  2022.

Els presents aproven la relació d’altes i baixes per unanimitat.

5. Ratificació de la Junta Directiva:

L’actual Junta Directiva va ser nomenada durant l’Assemblea Anual de Socis/es Ordinària de l’any 2021 i el seu mandat actual acaba oficialment el 22-03-2027. No obstant l’indicat és demana poder comptar amb la seva renovada confiança, cosa que és aprovada per tots els presents.

6. Col·laboracions i Gestions amb altres entitats com l’Ajuntament de Vilafranca, Entitats del Barri, La marató de TV3, etc.

Es va fer un breu resum i aclariment de tots els temes que ja havíem anunciat a la carta

de convocatòria i que es poden consultar àmpliament a la nostra Memòria Anual d’Activitats del 2022 a www.veinspoblenou.cat/Memories Anuals.

 7.Precs i preguntes.

Es rep la inquietud per part dels socis presents de com afectarà la reducció del nombre de places de pàrquings disponibles al carrer quan s’acabin les obres de Tossa de Mar. Es comenta la possibilitat de la creació dels anomenats “aparcaments dissuasius” entenent-se com places d’aparcament situades més a l’exterior del barri però amb la incorporació en paral·lel d’una llançadora fins al centre, Des d e l ‘AAVV es pren el compromís de fer un seguiment intensiu del tema a traves del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament.

Per altra banda també es fa referència a la preocupació creixent del tema patinets i el seu incivisme en determinades ocasions on circulen per les voreres i a velocitats elevades.

I sent les 20.30 hores del dia 13-03-23 es dona per finalitzada aquesta Assemblea General de Socis 2022, de la que la Secretaria redacta aquesta acta amb el vist–i-plau del President.

Per la Junta:

Josep Mª Tobella        Joan Padilla                  Marina Lassa         Miquel Giner     

President                       Sots-President             Secretaria               Tresorer

Fina Milà                       Maria Rosa Freixedas          Isidre Barrado       

Vocal                             Vocal                                       Vocal