Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2013

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2013 , CELEBRADA EL 25 DE MARÇ DE 2O14

Reunits en el local social d’aquesta associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 25 de març de 2014,en segona convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

ORDE DEL DIA

 1. Estat de comptes
 2. Resum d’activitats del  2013 i projectes per el 2014
 3. Renovació de membres de la Junta
 4. Precs i preguntes
 1. Estat de comptes:

El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 17.265,25 euros, uns pagaments  per import de 16.391,05 euros,  resultant  un benefici de 874,20 euros  i que sumats als saldos bancaris preexistents resulten un total saldo de 12.995,34 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2013 queden aprovats.

 1. Resum d’activitats del 2013 i projectes pel  2014

La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2013, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2014.

Destaquen, entre d’altres,  els projectes urbanístics per connectar el nostre barri amb el barri de La Girada i una primera fase d’urbanització de la llosa sobre la via.

També informa dels diferents serveis i actes que els socis, prèvia petició, poden realitzar al local de l’associació.

 1. Renovació de membres de la Junta:

El senyor Marcel.li Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous veïns.

S’han presentat i s’admeten els següents socis:

 • Georgina Rafecas Ferrer
 • Joan Padilla Gervilla
 • Josep Maria Tobella  Miralles
 • Com a col·laborador continua  el Sr. Antoni Juncosa
 1. Precs i preguntes:
 • Llums al carrer de Moja: Es contesta que si treballa.
 • Els gossos al Parc Tivoli, cigarrets a les voreres del Parc Tívoli.
 • També sol·liciten que es modifiqui la part del Parc Tívoli que dona al front del carrer d’Amalia,   amb noves entrades i sortides i eliminant el mur existent, si tècnicament es possible: Es  contesta que si treballa.

No  havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  20,30 hores del  dia 25 març de 2014, i firmen  la present  Acta…

*********************************************

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2014 A CELEBRAR EL DIA 21-04-15 

Vilafranca del Penedès  a 1 d’abril del 2015

 Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea Anual 2015 de socis/es de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou,  que tindrà lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  el proper dimarts dia 21 d’abril del 2015, en primera convocatòria a les 19,00 hores i en segona convocatòria a  les 19.30 hores, en la qual tractarem temes d’interès general pel barri, amb el següent…

Ordre del dia

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2014
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014. La poden consultar a la pagina web i/o al local social.
 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i sugerències que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns  del Poble Nou. Ànims que la quota nomes es de 12 € a l’any.
 • Precs i preguntes.

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el 21 d’abril. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Fina Milà, presidenta, en nom de tota la Junta. 

*********************************************

Guia de l’Assemblea per el soci

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014

La poden consultar en dos formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Qui som/Memòria Activitats 2014” i al local social en un mural a l’efecte.

********************************************

 

 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015 

Tancament Exercici 201

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures Monitor 6.480
Telèfon i ADSL 12 factures 897,41
Neteja local social 12 factures 929,19
Col·laboració Festa Major Varies factures 1.012,57
Festes del Barri Varies factures 6.534,68
Material oficina Varies factures 762,44
Assegurances Responsabilitat Civil i altres 311,05
Inversió informàtica pagina Web i CE 1 factura 710,74
Inversió informàtica Programa Gestió Global 1 factura 808,89
Manteniment informàtic 3 factures 80
Despeses diverses Varies factures 1.082,57
TOTAL DESPESES Pendent pagar 1.287,62 20.897,16
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis 204 socis any 2013 i 235 socis any 2014 4.896
Quotes alumnes angles 30 alumnes 5.105
Aportació angles infants 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica 32 assistents 260
Anuncis comercials programa Festa Barri 95 comerciants 3.208
Ingressos varis Lloguer local i diversos 1.042
SUB-TOTAL INGRESSOS   15.711
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni anual 6.054
TOTAL INGRESSOS   21.765
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre + 867,84

 

 Pressupost 2015  

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures monitor 7.400
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 6.900
Material oficina Reproabac 400
Assegurances Responsabilitat Civil i altres 750
Quota anual domini Web Informàtica 7 50
Manteniment informàtic Level 7 100
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   18.775
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Quotes alumnes angles Estimació de 35/40 alumnes 4.900
Aportació angles infants Estimació de 40/45 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns 90 anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 300
SUB-TOTAL INGRESSOS   12.800
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   18.800
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +25 euros

*********************************************

 •  Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri
  • Durant 2014 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
  • S’ha aconseguit la col·locació de nous bancs de descans a diferents indrets del barri.
  • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament, amb l’empresa constructora i amb el veïns per diferents temes com els guals, anivellació d’entrades de cases, etc. etc. Disposem d’un joc de planells per consulta al nostre local, a disposició dels socis i veïns que desitgin consultar-lo.
  • Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril  fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015
  • Administratius: Durant l’any 2014 ens han obligat a les entitats com la nostre a millorar els processos comptables i adaptar-nos a l’Impost de Societats i per tant aquest 2015 tenim que revisar tots els nostres processos comptables per tal de complir amb la normativa vigent i evitar sancions.
  • Protecció de Dades: Igualment ja hem estat obligats a donar compliment a les instruccions d’aquesta llei i per aquest motiu ja estem adaptant el nostre correu electrònic, la pagina web i les nostres comunicacions d’acord amb la normativa d’aquesta llei. En aquest sentit ens veiem obligats durant aquest 2015 a realitzar una nova recollida de les seves dades personals, sol·licitar-los autorització per passar per el banc les quotes anuals de socis, sol·licitar-los permís per enviar-los correus amb la informació de les nostres activitats i un llarg etc.
  • En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: www.veinspoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
  • Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts.
 •  Renovació membres de la Junta

Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i sugerències que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns  del Poble Nou. Ànims que la quota nomes es de 12 € a l’any.

 • Precs i preguntes

Moltes gracies per la seva assistencia, ens plau convidar-los a una copeta de cava…..

Fina Milá, presidenta, en nom de tota la Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

**********************************************************************