Dilluns,15 de juliol de 2024

Assemblees Generals Virtuals 2019-2020

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS GENERALS NO PRESENCIALS I ORDINÀRIES DE SOCIS/ES DELS ANYS 2019 I 2020

Sent les 11 hores del dia 11 de maig del 2021, la totalitat dels 6 Membres de la Junta Directiva procedeixin a fer el recompte, lectura i processament de les votacions, en paper i en correu electrònic , rebudes fins el 30-04-2021. S’han rebut i s’estimen correctes en format 22 votacions per correu electrònic i 14 en document que han estat degudament registrades, arxivades i firmades al “Full de control de les votacions virtuals” per les Assemblees 2019 i 2020 que s’adjunta a la present acta.

Les assemblees van ser convocades en temps i forma per carta personalitzada i per correu electrònic, en el domicili de cada un dels socis/es amb el següent ordre del dia:

Vilafranca del Penedès, 12 de març del 2021

Benvolguts socis i sòcies:

Ens plau convidar-vos a les Assemblees Generals Ordinàries de Socis/es dels anys 2019 i 2020 de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que no s’han pogut celebrar durant els mesos de març del 2020 ni 2021 amb motiu de la pandèmia del Covid 19.

Aquestes assemblees, en ser totalment impossible celebrar-les de forma presencial degut a les limitacions sanitàries d’aforament i les dimensions del nostre local social i atenent el contingut del Decret Llei 53/2020 del 22-12-2020 de la Generalitat de Catalunya, en que ens permeten a les entitats socials, realitzar les assemblees sense reunió com a màxim fins el proper 31-12-2021, us proposem aquest format no presencial en el qual us presentem l’Ordre del Dia dels dos exercicis pendents i una proposta de votació que us demanem d’emplenar i de retornar per correu electrònic o per correu postal.

Al final de l’escrit i trobarà les votacions dels temes que se sotmeten a la seva consideració i on l’agrairíem que els socis/es que heu rebut a través del correu electrònic voteu tot emplenant els diferents apartats i donant resposta a aquest mateix correu i els socis/es que haureu rebut carta, retalleu la part final de l’escrit i ens el trameteu en el sobre que haureu trobat a dins del nostre sobre d’enviament. Aquestes respostes les hauríem de rebre abans del 30 de marc del 2021 – Gràcies anticipades a tots/es!.

Tanmateix si algun soci creu convenient formular alguna pregunta o consulta, ho pot fer o bé en respondre a aquestes votacions a l’apartat de Precs i preguntes o bé a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat o bé per visita presencial al nostre local social els dimarts i dijous de 10 a 12 hores.

Gràcies anticipades per la vostra comprensió i col·laboració.

Josep Maria Tobella      Fina Milà                   Josep Maria Fornós

President                           Sots-presidenta       Tresorer

Gemma Gonzàlez           Joan Padilla               Josep Maria Gejo

Secretària                          Vocal                            Vocal

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2019

 1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anual Ordinària i Extraordinària del 2018. La poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinària i Extraordinària del 2018.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2019. La poden consultar a la pàgina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2019 i del Pressupost per l’any 2020. S’adjunten el Balanç a 31-12-2019 i el Pressupost 2020.
 4. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.

*************************************

        Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2020

 1. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant els anys 2019 i 2020. Tràmit administratiu.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2020. Podeu consultar-la segons indicacions de l’apartat 2.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2020 i del Pressupost per l’any 2021. S’adjunten el Balanç a 31-12-2020 i el Pressupost 2021.
 4. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 5. Ratificació de la Junta Directiva actual que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que teniu a la vostra disposició per a consultar-lo.

Us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.

 1. Resum de les principals gestions que estem realitzant actualment
 2. Precs i preguntes.

*******************************************

ANNEXOS

Balanç a 31-12-2019

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     15.269,68
101. FONS ASSOCIACIÓ   15.269,68  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.954,37
215. MOBILIARI   2.662,96  
21500001 MOBILIARI 2.662,96    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   370,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 370,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS   450,00  
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN 450,00    
       
57. TRESORERIA     8.434,05
570. CAIXA   96,62  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 96,62    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.337,43  
57200001 CAJA MAR 6.372,11    
57200002 BANC SABADELL 1.965,32    
       
60. DESPESES     20.065,61
620. TAXES I TRIBUTS   71,59  
62000001 TAXES I TRIBUTS 71,59    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   399,50  
62100001 REPARACIONS I CONSER 399,50    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   424,78  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 424,78    
626. DESPESES BANCÀRIES   256,75  
62600001 DESPESES BANCÀRIES 256,75    
627 PUBLICITAT   1.026,24  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 448,12    
62700010 DESPESES DE CORREU 578,12    
628. SUBMINISTRAMENTS   4.715,52  
62800010 TELÈFON I INTERNET 986,72    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.037,18    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 731,15    
62800040 MATERIAL OFICINA 960,47    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ÀBAC      
629. FESTA DEL BARRI   11.614,06  
62900001 MENJARS, APERITIUS, BEGUDES, FB 3.076,52    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.286,23    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.633,50    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.452,00    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 390,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANISTA 600,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 423,50    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 250,00    
62900011 DESPESES VÀRIES FESTES DEL BARRI 139,61    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 266,20    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 1.145,85    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   956,07  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 190,10    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR 53,67    
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 712,30    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   165,86  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 165,86    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS   154,81  
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLÈS      
63200003 APORTACIONS VÀRIES 154,81    
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   280,43  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 280,43    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     20.069,40
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.665,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.905,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS 450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   4.480,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 4.480,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.986,40  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.986,40    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.488,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLÈS INFANTS 858,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 120,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 50,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VÀRIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.460,00    
72800009 APORT CLASSES D’ANGLÈS ADULTS      
72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   20.069,40  
60. TOTAL DESPESES   20.065,61  
RESULTAT DE L’ANY     3,79

 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2019

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:
 • Any 2020 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2019 hem comptabilitzat un total de 38 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 60%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 15 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 70%.

**************************************************

Balanç a 31-12-2020

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     20.183,76
101. FONS ASSOCIACIÓ   20.183,76  
129. PÈRDUES I GUANYS   -3,79  
12900000 PÈRDUES I GUANYS -3,79    
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.602,82
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.602,82  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.602,82    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     8.560,32
215. MOBILIARI   5.718,64  
21500001 MOBILIARI 5.718,64    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   1.640,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 1.640,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   1.201,51  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 1.201,51    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS     60,00
430. QUOTES SOCIS   60,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     8.971,89
570. CAIXA   181,91  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 181,91    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.789,98  
57200001 CAJA MAR 6.133,10    
57200002 BANC SABADELL 2.656,88    
       
60. DESPESES     12.446,14
620. TAXES I TRIBUTS      
62000001 TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   4.372,52  
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 4.372,52    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   437,82  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 437,82    
626. DESPESES BANCÀRIES   262,77  
62600001 DESPESES BANCÀRIES 262,77    
627 PUBLICITAT   667,77  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 601,77    
62700010 DESPESES DE CORREU 66,00    
628. SUBMINISTRAMENTS   6.496,13  
62800010 TELÈFON I INTERNET 1.034,39    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.096,38    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 1.300,14    
62800040 MATERIAL OFICINA 2.065,22    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ÀBAC      
629. FESTA DEL BARRI   27,71  
62900001 MENJARS, APERITIUS, BEGUDES, FB      
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI      
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 0,01    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES      
62900006 GRUPS HAVANERES      
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ      
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANISTA      
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL      
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI      
62900011 DESPESES VÀRIES FESTES DEL BARRI 27,70    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS      
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI      
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR      
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM      
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM      
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE      
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP      
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLÈS      
63200003 APORTACIONS DIVERSES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   181,42  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 181,42    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     12.453,62
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.605,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.845,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   -450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS -450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI      
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI      
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.916,62  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.916,62    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   382,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLÈS INFANTS 182,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 200,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL      
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS DIVERSES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI      
72800009 APORT CLASSES D’ANGLÈS ADULTS      
72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   12.453,62  
60. TOTAL DESPESES   12.446,14  
RESULTAT DE L’ANY     7,48

Pressupost per al 2021

CONCEPTEIMPORTConveni Ajuntament de Vilafranca7.900 €Quotes Socis (Estimació 350) 4.800 €Aportacions Comerciants (Es. 85)4.000 €Aportacions d’Activitats Diverses1.600 €Altres140 €

       
     
   
 
 
       
         
PRESSUPOST EXERCICI 2021    
INGRESSOS ANUALS      
         
RESUM    
TOTAL INGRESSOS   18.440 €
TOTAL DESPESES   18.440 €
BENEFICI / PÈRDUA   0 €
   ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE OK
     
         
Total ingressos 18.440 €      
         
DESPESES ANUALS      
CONCEPTE IMPORT      
Telèfon i Internet 1.100 €      
Neteja local social 2.000 €      
Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon  10.000 €      
Assegurances 1.100 €      
Material oficina 800 €      
Manteniment informàtic 650 €      
Dominis Web, Correu i Facebook 150 €      
Publicitat i publicacions 1.200 € Josep Mª Fornós Josep Mª Tobella  
Col·laboracions amb la Festa Major 750 € Tresorer President  
Despeses bancàries 290 €      
   Despeses diverses 400 €      
Total despeses 18.440 €      

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2020:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada: Any 2020 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2020 hem comptabilitzat un total de 52 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 90% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 75%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Estem en contacte amb el Departament de Salut de l’Ajuntament per les plagues de rates i coloms i constantment s’estan posant caixes de raticides a les zones afectades però sembla ser que hi una limitació pel benestar de nins, persones i altres animals.

En quant als coloms ara hi ha en marxa una campanya de sensibilització per tal de que els i deixem de donar menjar per evitar la seva superpoblació.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

**********************************************

FULL DE VOTACIÓ DE LES ASSEMBLEES 2019 I 2020

 1. VOTACIÓ ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA SOCIS/ES 2019

SOCI/A: __________________________________NIF: ___________________________

A1.- Aprova l’Acta de les dues Assemblees 2018? Sí______ No ______

A2.- Apartat informatiu sense votació.

A3.- Aprova els Comptes Exercici 2019 i Pressupost pel 2020? Sí_____ No_______

A4.- Apartat informatiu sense votació.

********************************************

 1. VOTACIÓ ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA SOCIS/ES 2020

SOCI/A: ______________________________ NIF: __________________________

B5.- Aprova les Altes i Baixes socis 2019-2020? Sí ______ No _____

B6.- Apartat informatiu sense votació.

B7.- Aprova els Comptes Exercici 2020 i Pressupost pel 2021? Sí_____ No______

B8.- Apartat informatiu sense votació.

B9.- Ratifica la composició de la Junta Directiva actual? Sí ____ No _____

B10.- Apartat informatiu sense votació.

B11.- Precs i preguntes ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA IMPORTANT: Retorneu aquest full abans del 31 de març del 2021 per correu electrònic o per correu postal. Els socis que l’heu rebut per correu electrònic responeu al correu rebut, i els socis que l’heu rebut per carta postal dipositeu-lo al sobre que haureu trobat dins el sobre d’enviament i envieu-lo per correu o dipositeu-lo a la bústia del nostre local social. Moltes gràcies a tots i a totes.

FEM BARRI I EL FEM AMB TRANSPARÈNCIA

Resultats votacions Assemblea 2019

A1.- Aprova l’Acta de les dues Assemblees 2018? Aprovades per unanimitat

A2.- Apartat informatiu sense votació.

A3.- Aprova els Comptes Exercici 2019 i Pressupost pel 2020? Aprovats per unanimitat

A4.- Apartat informatiu sense votació.

Resultats votacions Assemblea 2020

B5.- Aprova les Altes i Baixes socis 2019-2020? Aprovades per unanimitat

B6.- Apartat informatiu sense votació.

B7.- Aprova els Comptes Exercici 2020 i Pressupost pel 2021? Aprovats per unanimitat

B8.- Apartat informatiu sense votació.

B9.- Ratifica la composició de la Junta Directiva actual? Aprovada per unanimitat

B10.- Apartat informatiu sense votació.

B11.- Precs i preguntes

 • El Sr. Angel González s’interessa per l’estat de les voreres dels carrers del barri. Actualment estem treballant amb l’Ajuntament de Vilafranca en el seu Pla de Millora Urbana 2021 i oportunament els informarem i/o els convocaríem a una reunió informativa al respecte.
 • El Ferran Bohe ens felicita per la nostra feina. Molt agraïts.
 • La Sra. Montserrat Guilera tanmateix.
 • Els Srs. Francesc Giralt i Mª Dolors Peret tanmateix.
 • El Sr. Joan Giralt ens manifesta el seu agraïment per la nostra transparència informativa.
 • El Sr. Jordi Torrents ens manifesta la seva preocupació per la colònia de coloms del barri. En aquest sentit hem enviat diverses queixes i hem col·laborat a establir reunions entre els veïns afectats i el Departament de Salut de l’Ajuntament. Seguirem insistint.

Volem agrair la participació de tots els socis que ho han fet possible. Esperem que de cara al proper any puguem tornar a les assembles presencials. Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment que precisin i disposen de tota la documentació a la nostra web, www.veinspoblenou.cat.

I sense cap altre assumpte a tractar, es donen per finalitzades aquestes Assemblees Generals de Socis 2019 i 2020 sent les 13.30 hores del dia 11-05-2021.

Vilafranca del Penedès a 11-05-2021

Josep Maria Tobella              Josefina Milà Capellades                            Gemma González

President                                   Sots-presidenta                                              Secretaria

Josep Mª Fornós                    Joan Padilla                                                      Josep Mª Gejo

Tresorer                                    Vocal                                                                    Vocal