Dilluns,15 de juliol de 2024

Memòria Activitats 2014

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès 

Memòria d’activitats de l’any 2014 –  Junta Directiva 

Vilafranca del Penedès a 31-12-14

 1. Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya,  Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

 • Assemblea General 2014

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2013 , CELEBRADA EL 25 DE MARÇ DE 2O14

Reunits en el local social d’aquesta associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 25 de març de 2014,en segona convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

Ordre del dia:

 1. Estat de comptes
 2. Resum d’activitats del  2013 i projectes per el 2014
 3. Renovació de membres de la Junta
 4. Precs i preguntes
 1. Estat de comptes: El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 17.265,25 euros, uns pagaments  per import de 16.391,05 euros,  resultant  un benefici de 874,20 euros  i que sumats als saldos bancaris preexistents resulten un total saldo de 12.995,34 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2013 queden aprovats.

 1. Resum d’activitats del 2013 i projectes pel  2014
 • La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2013, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2014.
 • Destaquen, entre d’altres,  els projectes urbanístics per connectar el nostre barri amb el barri de La Girada i una primera fase d’urbanització de la llosa sobre la via.
 • També informa dels diferents serveis i actes que els socis, prèvia petició, poden realitzar al local de l’associació.
 1. Renovació de membres de la Junta:

El senyor Marcel·lí Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous veïns.

S’han presentat i s’admeten els següents socis:

 • Georgina Rafecas Ferrer
 • Joan Padilla Gervilla
 • Josep Maria Tobella  Miralles
 • Com a col·laborador continua  el Sr. Antoni Juncosa
 1. Precs i preguntes:
 • Llums al carrer de Moja: Es contesta que si treballa.
 • Els gossos al Parc Tivoli, cigarrets a les voreres del Parc Tívoli.
 • També sol·liciten que es modifiqui la part del Parc Tívoli que dona al front del carrer d’Amalia,   amb noves entrades i sortides i eliminant el mur existent, si tècnicament es possible: Es  contesta que si treballa. No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  20,30 hores del  dia 25 març de 2014, i firmen  la present  Acta…

*********************************************

 • Junta Directiva 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 1 D’ABRIL DEL 2014 PER EFECTUAR ELS NOMENAMENTS DE LA NOVA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ 

Reunits en el local social d’aquesta associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19:30 hores del dia 1 d’abril del 2014, en segona convocatòria amb l’assistència dels següents membres de la Junta Directiva,  la presidenta  Sra. Josefina Milà Capellades, el sots president  Sr. Marcel·lí Lleixa Solé , el Tresorer Sr. Josep Lluís Lassa Gil, el vocal Sr. Pere Mencìa i el secretari  Sr. Josep Maria Tobella  Miralles. La resta de vocals acceptats per l’Assemblea  Anual de l’any 2013 del dia 25 de març del 2014, no han pogut assistir  per motius personals. 

Es nomenen  els càrrecs següents:

Presidenta: Josefina  Milà Capellades
Sort president: Marcel·lí Lleixà Solé
Tresorer: Josep Lluís Lassa Gil
Secretari: Josep Maria Tobella Miralles
Vocals: Pere Mencìa  Soteras
Teresa Oliveras Grau
Salvador Santacana Térmens
Georgina Rafecas  Ferrer
Joan Padilla Gervilla

Queden  autoritzats, per disposar dels comptes bancaris  els senyors  Josefina Milà Capellades, Marcel·lí Lleixà Solé, Josep Lluís Lassa Gil, Pere Mencìa Soteras  i Josep Maria Tobella Miralles, sempre dos d’ells conjuntament.

Firmant  la present acta el dia 1 de abril de 2014.

 ******************************************* 

 1. Dades Econòmiques:

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2013 celebrada el dia 25-03-14 es va aprovar, per unanimitat, l’Estat de Comptes a 31-12-2013, entregant una copia a cada soci assistent.  Si algun soci en precisa alguna copia la pot sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat 

***************************************** 

 1. Política de Privacitat:

Durant l’any 2014 hem començat a adaptar les estructures de la nostre associació a la normativa de la Llei de Protecció de Dades. En aquest sentit estem gestionant l’actualització i firmes als formularis de les dades dels nostres socis, col·laboradors, monitors, etc. Tanmateix les nostres comunicacions a traves de la nostre pagina web i del nostre correu electrònic  també s’han adaptat a la llei,  tot incloent a totes les nostres comunicacions el text normatiu següent:

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que inclogui en els nostres formularis quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Socis” propietat de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, amb l’objectiu de poder posar-nos en contacte amb vostè i informar-lo de les nostres activitats. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit al nostre correu electrònic veins@veinspoblenou.cat i/o carta postal al C/ Tossa de Mar nº 13, baixos de 08720-Vilafranca del Penedès.

*********************************************** 

 1. Pagina Web i Correu Electrònic:

Com a novetat per aquest 2014, l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca, amb quasi 40 anys de historia, ens plau informar de la modificació de les nostres, Pagina Web i Correu Electrònicon i trobareu, ben detallada per conceptes, tota l’ informació sobre la nostre  i vostre associació així com la forma de contactar amb nosaltres.

Apart de les dades  històriques, tècniques, de contacte, informació del barri, informació municipal, enllaços d’interès, etc.,  i trobareu detall de totes les activitats que es desenvolupen, les nostres festes i les nostres tradicions.

Tanmateix a l’Apartat de “ENTRADES RECENTS“, de forma periòdica, anirem actualitzant totes aquelles informacions que estimem puguin  ser del nostre/vostre màxim  interès i de la màxima actualitat.

En aquest sentit volem aprofitar per fer una crida a tots els socis per tal de que, a través d’aquesta  mateixa Web i a l’apartat:  Socis i de forma totalment automàtica, ens actualitzeu totes les vostres dades.

I també en aquest sentit animen a tots els veïns i comerciants del barri  que encara no en sou, a fer-vos socis d’aquesta associació, per tal de que pugueu gaudir de totes les activitats. Com més serem més i millors coses  podrem fer. Ànims que només son 12 euros a l’any. També ho podeu fer a traves d’aquesta Web i a l’apartat de No Socis i de forma totalment automàtica.

La pàgina web és:     www.veinspoblenou.cat        El correu electrònic és:             veins@veinspoblenou.cat

Mostra de la pagina d’inici de la nostre Web: www.veinspoblenou.cat

***********************************************

 1. Nou programa informàtic de gestió:

Una altre novetat important de l’any 2014 i que te que tenir el seu major procés d’adaptació durant el proper any 2015, es que hem procedit a l’ implantació d’un nou programa informàtic per tal de millorar la gestió de l’associació en tots els seus àmbits. Gestió dels socis, dels proveïdors, de les activitats de formació, de lleure, la comptabilitat, les comunicacions amb els socis, amb les entitats i amb els diversos organismes com Ajuntament, Consell Comarcal, etc.

Aquest adaptació ens hem vist obligats a efectuar-la, no tan sols per adaptar-nos a les noves tecnologies en la mida que el nostre pressupost ens ho ha permès sinó que també, resulta ser que, a partir del 1 de gener del 2015, tot i que som una entitat sense ànim de lucre, segons Lleis 27/14 del IS i 28/14 de IVA, ens veiem obligats a portar un mimin de comptabilitat ja que a partir del 1 de gener del 2016 tenim que presentar el corresponent Impost de Societats, Model 0347 i altres obligacions fiscals.

Mostra de la pagina d’inici del nostre programa de gestió 

*********************************************

 1. Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres 
 • Angles per adults:4 grups de màxim 8/10 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 35 alumnes aquest 2014.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Ingles per infants:  Diferents grups i nivells amb 21 hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2014.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.          Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina:Aquest 2014 han passat un total de 12 alumnes.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina.

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals.

Cada divendres de 19 a 20:30 hores.

Inici 2º curs 2014 el dia 7-11-14.

Possibilitat de fer una nou grup els dijous de 17:30 a 19 a partir del mes de Gener 2015. Apuntat !!!! …..

 • Classes d’Acordió: Aquest 2014 han passat un total de 4 alumnes

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes d’Acordió.

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Víctor Pedrol. Contactar al telèfon 656697310 i victor@gorramusca.cat

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 16 a 22 hores.

 • Classes de Técnica Alexander:  Novetat últim trimestre 2014. De  moment han passat 2 alumnes.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tecnica Alexander.

Tècnica Alexander realitzada per el nostre monitor Victor Pedrol. Contactar al telèfon 656697310 i victor@gorramusca.cat.

Aquesta és una tècnica psicofísica que consisteix en equilibrar les tres funcions bàsiques que tenen els músculs: garantir la resposta anti-gravitatòria, permetre el moviment i facilitar la respiració.

Al llarg de la vida anem alterant aquest equilibri acumulant tensions cròniques o manca de to muscular que queden fixades en hàbits inconscients que modifiquen la nostra forma i el nostre estat.

Amb l’aprenentatge de la Tècnica Alexander aconseguim detectar aquests hàbits el que ens permet modificar-los i re-harmonitzar aquest l’equilibri.

El treball és individual i el mestre ensenya a l’alumne a pensar d’una forma determinada en ell mateix a partir d’un contacte manual i unes instruccions clares.

 • Gimnàstica de Manteniment:Aquest 2014 han passat un total de  32 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores.

De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

 • Tai Chi:Aquest 2014 han passat un total de 12 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jao, en els següents dies, horaris i llocs:

El dimarts al parc del Poble Nou a les 9:00
El dijous a l’Associació a les 9:00
El diumenge a l’Associació a la 9:00 o les 10:00

Per major informació contactar a través del mail:  escola.nijao@gmail.com

 • Quiromassatge: Sense dades 2014.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Quiromassatge.

Sessions de Quiromassatge realitzades per el nostre monitor Josep Sánchez amb qui podeu contactar al telèfon 685897976. Horaris: Dijous de 11 a 13 hores .Preu: 10 euros per sessió

 •  Bitlles Catalanes:

La nostre associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i  que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tivoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Aquest any han participat als següents campionats: Lliga Nacional Catalana de Bitlles-Grup III, Campionat Individual de Bitlles de Catalunya, Copa Generalitat de Bitlles per Equips. I han col·laborat en diverses  Tirades de Bitlles i Campionats Comarcals i en diverses Festes Majors.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tivoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostre associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tivoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Taller de  Manualitats. En preparació.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Taller de Manualitats. Taller de manualitats amb tècniques i materials diversos a l’abast de tothom i dirigit per la nostre monitora Àngels Garrido. Contacte al telèfon 645401783. Horari: Els divendres de 17 a 19 hores.

 • Taller de Maquillatge. En preparació

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Taller de Maquillatge.

Per mes informació preguem contactar amb la Sta. Maria Santos al telèfon, 661269271 i/o correu electrònic,  vmmm@hotmail.com

 • Cessió del local social:

Aquest 2014 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

o   Reunions de Comunitats de Propietaris

o   Reunions d’altres entitats

o   Actes d’empresa

o   Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 14 i 15 de juny del 2014 varem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes….

o   A la Xocolatada unes 300 persones.

o   Als Pallassos unes 300 persones.

o   Als Castells unes 500 persones.

o   Al Ball unes 800 persones.

o   Al Vermut unes 150 persones.

o   A les Havaneres unes 300 persones.

o   Varem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tivoli. Això es bo..

o   Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA DEL BARRI  POBLE NOU

DIES 14 I 15 DE JUNY DEL 2014

DISSABTE DIA 14-06-14 

De 11:30 a 13 hores al Parc Tívoli: Taller de Jocs per gentilesa de la Botiga RODABOL

A les 12 hores al Parc  Tívoli: Gran Exhibició de Taekwondo infantil dirigida per en Josep Sánchez.

De 12 a 14 hores al Pavelló Municipal d’Esports Mestre Recasens:

Partit de Basquet amb Equips Benjamins del Club Casal de Vilafranca.

Partit de Basquet amb Equips Femenins del Club Xamba de Vilafranca.

Els partits seran arbitrats per en Josep Mª Mateu.

A les 17:30 al Parc del Tívoli:

Pallassos i tot seguit….

Xocolatada per gentilesa de Xocolates Via, Bar La Garnatxa i les Fleques del Barri, que estarà amenitzada per el Grup d’Acordionistes de l’Associació de Veïns del Poble Nou.

A les 19 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició Coreogràfica per gentilesa del Casal d’Avis del Tívoli i dirigida per la seva professora Meri.

A les 20 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició Castellera a càrrec de les colles Xicots de Vilafranca i Castellers d’ Altafulla.

A les 23 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa del Barri amb el Grup Musical Quartz.

DIUMENGE DIA 15-06-14 

A les 10 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de l’Associació de Veïns del Poble Nou i dirigida per en Jaume.

De 10 a 12 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Tai Chi a càrrec dels alumnes de la nostre associació de l’Escola Ni Jao i dirigida per en Joan Valero.

A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca.

A les 13:30 hores al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’associació i tots els seus col·laboradors.

A les 19 hores al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del grup Xató de Vilafranca. El rom cremat  serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

 * * QUE GAUDIM DE LA NOSTRE FESTA I FINS A LA PROPERA * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns:

També tal com es tradicional de fa uns anys, el passat dia 27-12-14 ens va visitar el Patge Raimon per tal de recollir les cartes que, amb els seus desitjos e il·lusions,  escriuen cada any els nostres fills i nets, dirigides a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Es va acompanyar amb un petit berenar per tots els assistents amb una estimació d’unes 200 persones entre nens i familiars.

Aquest any varem rebre la visita de la Coordinadora de les Festes de Sant Raimon, que es celebren cada mes de gener a Vilafranca, per tal de donar el tret de sortida de les indicades festes i varen aprofitar per sol·licitar al Patge Raimon que aquestes fossin un gran èxit. Va venir un equip de Penedès TV a gravar tot l’acte.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon.

Cada any cap als voltants de Nadal ens visita el Patge Raimon, al nostre local social del C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  per recollir les cartes, que amb la màxima  il·lusió  escriuen  la nostre mainada per tal de demanar les seves joguines i els seus desitjos als Reis Mags d’Orient.

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Barri:

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2014 ens presenten una important novetat per la Capta d’aquest any per tal de vendre el programa, l’estampa de Sant Fèlix, tot mirant d’arrodonir els comptes de la festa. 

Tot i que històricament aquesta associació de veïns venia col·laborant activament en la Festa Major del nostre poble, ja sigui cedint el local per la capta o qualsevol activitat que fos precisa, ja sigui col·laborant els  membres de la junta conjuntament amb  socis i veïns en la mateixa capta, etc., per aquest 2014 els Administradors varen introduir un novetat i es que les associacions de veïns col·laboréssim mes directament i activament a la capta tot proposant una tarda festiva amb diversos actes, a criteri de cada associació i amb ubicació als llocs mes emblemàtics de cada barri.

Com no podia ser d’una altre manera, el nostre barri, varem proposar fer una festa al Parc Tivoli, on la nostre innovadora col·laboració va consistir  en instal·lar 2 inflables que van ser l’alegria de tota la mainada que ens va visitar i que naturalment, venien  acompanyats dels seus pares i familiars que varen poder comprar tant el programa tant com els productes de publicitat  de la FM a les parades instal·lades per tal fi.

Dit per els propis administrador, aquest nova proposta, va ser tot un èxit a tots el barris de Vilafranca i sembla ser que al Parc Tivoli es el lloc on es varen vendre mes programes durant aquella festiva tarda. Dons be, dit això intentarem de cara al 2015 millorar encara mes si es repeteix aquets format.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tivoli.

 • Matinades de Festa Major al Tivoli:

També com es tradicional, aquesta associació de veïns col·labora amb les matinades del dia 30 d’agost. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tivoli  a la Plaça de l’Ajuntament  a l’inicià les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tivoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro.

Aquí hem de reconèixer que tenim una assignatura pendent ja que durant els últims anys hi ha  hagut una forta davallada d’assistència de públic a aquestes Matinades. De cara a les properes del 2015 intentarem cercar alguna formula que potencií  poder incrementa dita assistència.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tivoli. 

*********************************************

 1. Tancament Comptabilitat Exercici 2014 
DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures Monitor 6.480
Telèfon i ADSL 12 factures 897,41
Neteja local social 12 factures 929,19
Col·laboració Festa Major Varies factures 1.012,57
Festes del Barri Varies factures 6.534,68
Material oficina Varies factures 762,44
Assegurances 2 rebuts 311,05
Inversió informàtica pagina Web i CE 1 factura 710,74
Inversió informàtica Programa Gestió Global 1 factura 808,89
Manteniment informàtic 3 factures 80
Despeses diverses Varies factures 1.082,57
TOTAL DESPESES Pendent pagar 1.287,62 20.897,16
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis 204 socis 2013 i 235 a 2014 4.896
Quotes alumnes angles 30 alumnes 5.105
Aportació angles infants 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica 32 assistents 260
Anuncis comercials programa Festa Barri 95 comerciants 3.208
Ingressos varis Lloguer local i diversos 1.042
SUB-TOTAL INGRESSOS   15.711
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni anual 6.054
TOTAL INGRESSOS   21.765
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre + 867,84

 *********************************************  

 1. Pressupost orientatiu 2015 
DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults Xavier Pascual/ 10 mesos 7.400
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 6.900
Material oficina Reproabac 400
Assegurances 750
Quota anual domini Web Informàtica 7 50
Manteniment informàtic Level 7 100
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   18.775
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Quotes alumnes angles Estimació de 35 alumnes 4.900
Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 300
SUB-TOTAL INGRESSOS   12.800
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   18.800
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +25 euros


*********************************************
 

 1. I per el 2015 que… 
 • Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions als diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’allà la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, etc. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que sigui del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.
 • Gestió Comptable i Fiscal:En segon lloc i tal com hem explicat anteriorment ens hem d’adaptar a diverses lleis de tipus fiscal i comptable, tot i ser una entitat sense ànim de lucre. Per tant per aquest 2015 hem d’implementar ja una comptabilitat de tota la nostre gestió per tal de que el proper 2016 ja puguem complir amb les obligacions fiscals i comptables en quant a presentació de diversos model oficials com el 347, Impost de Societats, etc.
 •  Comunicació amb els socis:Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis,  i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 •  Carnet de Soci:Aquest 2015 volem dissenyar, preparar i potenciar el Carnet de Soci que voldríem que, apart del seu  servei d’identificació, pugui donar altres avantatges als nostres associats, com per exemple descomptes al Comerç del nostre Barri i altres que anirem desenvolupant durant l’any a mida de les nostres possibilitats, temps i recursos.
 • Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats.

Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.

Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.

En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 12 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.

 • Llei de Protecció de Dades:En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2015 el nostre objectiu es actualitzar totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 • Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general  i molt especialment aquest any en que, sembla ser que finalment Adif aprovarà les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes  afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport. Paral·lelament l’Ajuntament ha iniciat aquets mes de gener les obres de remodelació del Passeig de Rafael Soler que anirem tutelant per tal de que esdevingui una gran obra per el futur de Vilafranca en benefici de tots nosaltres. Per gentilesa de l’Ajuntament aquesta Associació disposa d’un joc de planells de les obres que posem a disposició dels nostres socis i veïns que  desitgin consultar-los.
 • Activitats socials, formatives i de lleure: Finalment volem continuar, incrementant i millorant les nostres activitats socials, de formació i lleure,  en la mida de les nostres possibilitats i a la mida de les peticions dels nostres socis i dels veïns del barri. En aquest sentit tenim en preparació tota una sèrie de diferents tallers, cursets diversos, etc. etc. i que anirem desenvolupant durant l’any i que a tall d’exemple podrien ser, Musica, Gimnàstica masculina, Tallers diversos, etc. etc.

En aquest sentit animem a tots els nostres socis i veïns del barri que vulguin aportar les seves ideés o propostes o vulguin fer algun suggeriment que ho facin be a traves del correu electrònic,  be a traves de la web, be per visita al nostre local social. Nu dubteu que sereu tots/es Molt Benvinguts/es !!!.

*********************************************

 

Vilafranca del Penedès a 31-12-14,  per la Junta Directiva 

 

Fina Milà     Marcel·lí Lleixà    Jose Luis Lassa  Josep Mª Tobella  Pere Mencia  

Presidenta  Sots-president     Tresorer               Secretari                 Vocal

 

*************************************************************************