Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2015

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’activitats de l’any 2015 – Junta Directiva  – Vilafranca del Penedès a 31-12-15

 1. Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

 • Assemblea General 2015

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2014 , CELEBRADA EL 21 D’ABRIL DEL 2015

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 21 d’abril del 2015, en segona convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

ORDE DEL DIA

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2014.
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014. La poden consultar a la pagina web i/o al local social.
 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i sugerències que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou. Ànims que la quota nomes es de 12 € a l’any.
 • Precs i preguntes.

 

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2014

Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per Aprovada definitivament.

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014. La poden consultar a la pagina web i/o al local social

Per tal de que els nostres socis i veïns disposin de tota la informació de totes les nostres activitats culturals, esportives i d’esbarjo, dels nostres projectes i de les nostres e il·lusions, hem creat aquesta Memòria que poden trobar penjada a la nostre pagina web www.veinspoblenou.cat a la pestanya “Qui som” i subpestanya “Memòria Activitats” així com també en suport paper exposada a una de les parets del nostre local social i a disposició de tothom.

 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015.

El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 21.765 euros, uns pagaments  per import de 20.897,16 euros,  resultant  un benefici de 867,84 euros  i que sumats als saldos de caixa 855,48 euros i bancaris preexistents, resulten un total saldo de  13.400,05 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2014 queden aprovats per unanimitat.

Tancament Exercici 2014 

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures Monitor 6.480
Telèfon i ADSL 12 factures 897,41
Neteja local social 12 factures 929,19
Col·laboració Festa Major Varies factures 1.012,57
Festes del Barri Varies factures 6.534,68
Material oficina Varies factures 762,44
Assegurances Responsabilitat Civil i altres 311,05
Inversió informàtica pagina Web i CE 1 factura 710,74
Inversió informàtica Programa Gestió Global 1 factura 808,89
Manteniment informàtic 3 factures 80
Despeses diverses Varies factures 1.082,57
TOTAL DESPESES Pendent pagar 1.287,62 20.897,16
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis 204 socis any 2013 i 235 socis any 2014 4.896
Quotes alumnes angles 30 alumnes 5.105
Aportació angles infants 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica 32 assistents 260
Anuncis comercials programa Festa Barri 95 comerciants 3.208
Ingressos varis Lloguer local i diversos 1.042
SUB-TOTAL INGRESSOS   15.711
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni anual 6.054
TOTAL INGRESSOS   21.765
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre + 867,84

 

 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri

La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una complerta exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2014, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2015.

Destaquen, entre d’altres,  els projectes urbanístics per connectar el nostre barri amb el barri de La Girada i una primera fase d’urbanització de la llosa sobre la via.

També informa dels diferents serveis i actes que els socis, prèvia petició, poden realitzar al local de l’associació.

 • Durant 2014 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 • S’ha aconseguit la col·locació de nous bancs de descans a diferents indrets del barri.
 • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament, amb l’empresa constructora i amb el veïns per diferents temes com els guals, anivellació d’entrades de cases, etc. etc. Disposem d’un joc de planells per consulta al nostre local, a disposició dels socis i veïns que desitgin consultar-lo.
 • Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.

 

 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015
 • Administratius: Durant l’any 2014 ens han obligat a les entitats com la nostre a millorar els processos comptables i adaptar-nos a l’Impost de Societats i per tant aquest 2015 tenim que revisar tots els nostres processos comptables per tal de complir amb la normativa vigent i evitar sancions.
 • Protecció de Dades: Igualment ja hem estat obligats a donar compliment a les instruccions d’aquesta llei i per aquest motiu ja estem adaptant el nostre correu electrònic, la pagina web i les nostres comunicacions d’acord amb la normativa d’aquesta llei. En aquest sentit ens veiem obligats durant aquest 2015 a realitzar una nova recollida de les seves dades personals, sol·licitar-los autorització per passar per el banc les quotes anuals de socis, sol·licitar-los permís per enviar-los correus amb la informació de les nostres activitats i un llarg etc.
 • En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: veinspoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
 • Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts.
 • Renovació membres de la Junta

El senyor Marcel.li Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous socis/veïns.

En aquest sentit es sol·licita als membres de la Junta i als Socis assistents que vulgui causar baixa i/o alta de la Junta Directiva i el resultat ha estat el següent:

Ens sol·licita i s’accepta l’alta del nou veí del nostre barri i nou soci d’aquesta AV, Sr. Josep Mª Fornos Sánchez que passa a formar part de la nostre junta com a vocal.

Ens sol·licita i acceptem la baixa del membre de la junta, Georgina Rafecas Ferrer per motius de feina.

Precs i preguntes

Hem agrupat segons els temes mes àmpliament tractats i s’han fet arribar les queixes i/o suggerencies dels socis als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.

 • Que es vetlli per una correcta execució de les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler,
 • Que es segueixi recolzant als veïns i a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de que s’acabi el cobriment total de les vies del tren.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre el problema dels excrements dels gossos a les voreres.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre la circulació indiscriminada i perillosa de les bicicletes per sobre les voreres.
 • Que es revisi la poda dels arbres de varis carrers i zones del nostre barri, donat que en molts casos toquen a les façanes, les embruten i treuen molta vista.

No  havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  20,45 hores del  dia 21 d’abril del 2015, firmant la present Acta per part de la Junta..

Fina Milà        Marcel·lí Lleixà       Jose Luis Lassa      Pere Mencía          Josep Mª Tobella

Presidenta     Sots-president        Tresorer                 Vocal                       Secretari

 

******************************************

 • Junta Directiva 

Certificat de renovació parcial de la Junta Directiva

Dades de l’Associació
Denominació

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

CIF G-5916363980 Número d’inscripció en el Registre d’Associacions  3022
Dades de qui estén el certificat
Cognoms i nom   MILÀ CAPELLADES, JOSEFINA Número de NIF, NIE o passaport  38.157.069T

Càrrec que ocupa a l’Associació                                                 Data de l’assemblea general sobre la qual certifica

PRESIDENTA                                                                                           21-04-15

Certifico:

 • Que en l’assemblea general d’associats celebrada en la data indicada s’ha aprovat, de conformitat amb els estatuts de l’Associació, la renovació d’alguns dels càrrecs de la Junta Directiva.
 • Que els nous titulars, que s’especifiquen a continuació, eren presents a l’acte i hi han acceptat el seu nomenament.

Nous càrrecs de la Junta Directiva (Només s’han de fer constar els que s’han renovat)

President/a
Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport
Localitat Via (carrer, avinguda, passeig…), número i pis Codi postal
Secretari/ària
Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport

Localitat                                      Via (carrer, avinguda, passeig…), número i pis                      Codi postal

 

Altres càrrecs

Càrrec  VOCAL Nom i cognoms  JOSEP MARIA FORNOS SANCHEZ Número del NIF, NIE o passaport  40.914.699E
J-DE1304A

Càrrecs que han cessat

Càrrec VOCAL Nom i cognoms   GEORGINA RAFECAS FERRER

 

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

 

La Presidenta                                  Vist i plau      El/la secretari/ària sortint       El/la president/a sortint

Josefina Milà Capellades                              

 

El Secretari                                        Vist i plau

Josep Mª Tobella Miralles  

Data: 20-07-15

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la finalitat d’exercir el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.

Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un consentiment per tractar les dades que conté.

L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Secretaria General de Justícia. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça següent: protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

 

***************************************************************

 1. Dades Econòmiques

Esborrany de Tancament Exercici 2015

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis d’Abril 2016 no es poden considerar definitius.

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     16.461,63
    101. FONS ASSOCIACIO 16.461,63
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     1.519,63
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 1.519,63
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  1.519,63    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI 912,95
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS 545,00
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
43. QUOTES SOCIS     312,00
    430. QUOTES SOCIS 312,00
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS
       
57. TRESORERIA     11.194,13
    570. CAIXA 539,48
        57000001 CAIXA EFECTIU  539,48    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA 10.654,65
        57200001   CAJA MAR  8.485,10    
        57200002   BANC SABADELL  2.169,55    
       
60. DESPESES     18.517,92
    620. TAXES I TRIBUTS 21,00
        62000001   TAXES I TRIBUTS  21,00    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 35,55
        62100001   REPARACIONS I CONSER  35,55    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES 312,42
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  312,42    
    626. DESPESES BANCARIES 282,27
        62600001   DESPESES BANCARIES  282,27    
    628. SUBMINISTRAMENTS 3.268,41
        62800010   TELÈFON I INTERNET  843,09    
        62800020   NETEJA  876,48    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  536,96    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  266,01    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  745,87    
    629. FESTA DEL BARRI 7.640,09
        62900001   APERITIUS FESTES  654,76    
        62900002   COLLES CASTELLERES  490,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES  779,24    
        62900004   SONORITZACIÓ  544,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  155,78    
        62900008   SARDANES  300,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  605,00    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  420,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  460,11    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR 1.469,48
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  816,68    
        63000002   MATINADES DE FM  652,80    
    631. FESTA DEL PATGE
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS 5.115,00
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  5.115,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES 373,70
        63300001   ALTRES DESPESES  373,70    
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     16.540,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS 2.928,00
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  2.952,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -24,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI 2.832,00
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.832,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 6.538,00
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.538,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS 4.242,00
        72800001   APORTACIONS ANGLES  3.817,00    
        72800002   APORTACIONS GIMNÀS  190,00    
        72800003   APORTACIONS CUINA  50,00    
        72800004   APORTACIONS COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS VARIES  165,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS 16.540,00
    60. TOTAL DESPESES 18.517,92
RESULTAT DE L’ANY     -1.977,92

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2015 que es celebrarà a l’abril 2016 es portarà aprovació, l’Estat de Comptes a 31-12-2015, entregant una copia a cada soci assistent.  Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

 Pressupost orientatiu 2016

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults  10 mesos 600
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 7.500
Material oficina Reproabac 800
Assegurances 750
Quota anual domini Web Informàtica 7 100
Manteniment informàtic Level 7 200
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   13.125
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Aportació Country 50

 

Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 500
SUB-TOTAL INGRESSOS   8.150
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   14.150
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +1.025

 

*****************************************

 

 1. Política de Privacitat:

Durant l’any 2015 hem finalitzat per complert l’adaptació de  les estructures de la nostre associació a la normativa de la Llei de Protecció de Dades. En aquest sentit estem gestionant l’actualització i firmes als formularis de les dades dels nostres socis, col·laboradors, monitors, etc. Tanmateix les nostres comunicacions a traves de la nostre pagina web i del nostre correu electrònic  també s’han adaptat a la llei,  tot incloent a totes les nostres comunicacions el text normatiu següent:

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que inclogui en els nostres formularis quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Socis” propietat de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, amb l’objectiu de poder posar-nos en contacte amb vostè i informar-lo de les nostres activitats. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit al nostre correu electrònic veins@veinspoblenou.cat i/o carta postal al C/ Tossa de Mar nº 13, baixos de 08720-Vilafranca del Penedès.

 1. Pagina Web i Correu Electrònic:

Com a novetat per aquest 2015, l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca, amb quasi 40 anys de historia, ens plau informar de la modificació de les nostres, Pagina Web i Correu Electrònic, per tal disposar d’una imatge mes moderna i funcional i també les hem adaptat per la seva consulta a traves e telèfons mòbils i tauletes. Aquí i trobareu, ben detallada per conceptes, tota l’ informació sobre la nostre  i vostre associació així com la forma de contactar amb nosaltres.

Apart de les dades  històriques, tècniques, de contacte, informació del barri, informació municipal, enllaços d’interès, etc.,  i trobareu detall de totes les activitats que es desenvolupen, les nostres festes i les nostres tradicions.

Tanmateix a l’Apartat de “ENTRADES RECENTS“, de forma periòdica, anirem actualitzant totes aquelles informacions que estimem puguin  ser del nostre/vostre màxim  interès i de la màxima actualitat.

En aquest sentit volem aprofitar per fer una crida a tots els socis per tal de que, a través d’aquesta  mateixa Web i a l’apartat:  Socis i de forma totalment automàtica, ens actualitzeu totes les vostres dades.

I també en aquest sentit animen a tots els veïns i comerciants del barri  que encara no en sou, a fer-vos socis d’aquesta associació, per tal de que pugueu gaudir de totes les activitats. Com més serem més i millors coses  podrem fer. Ànims que només son 12 euros a l’any. També ho podeu fer a traves d’aquesta Web i a l’apartat de No Socis i de forma totalment automàtica.

Mostra de la pagina d’inici de la nostre Web: www.veinspoblenou.cat

 1. Nou programa informàtic de gestió:

Una altre novetat important de l’any 2015, es que hem finalitzat a l’ implantació d’un nou programa informàtic per tal de millorar la gestió de l’associació en tots els seus àmbits. Gestió dels socis, dels proveïdors, de les activitats de formació, de lleure, la comptabilitat, la protecció de dades, les comunicacions amb els socis, amb les entitats i amb els diversos organismes com Ajuntament, Consell Comarcal, etc.

Aquest adaptació ens hem vist obligats a efectuar-la, no tan sols per adaptar-nos a les noves tecnologies en la mida que el nostre pressupost ens ho ha permès sinó que també, resulta ser que, a partir del 1 de gener del 2015, tot i que som una entitat sense ànim de lucre, segons Lleis 27/14 del IS i 28/14 de IVA, ens veiem obligats a portar un mimin de comptabilitat ja que a partir del 1 de gener del 2016 tenim que presentar el corresponent Impost de Societats, Model 0347 i altres obligacions fiscals.

Mostra de la pagina d’inici del nostre programa de gestió

 1. Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 35 alumnes aquest 2015.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 21 hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2014.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.          Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Aquest 2015 han passat un total de 8 alumnes.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina.

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals. Contactar al telèfon 628101793 o correu cuinafregi@hotmail.com

Cada divendres de 19 a 20:30 hores.

Apuntat !!!! …..

 • Classes d’Acordió: Aquest 2015 han passat un total de 4 alumnes

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes d’Acordió.

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Carles Belda. Contactar al correu electrònic carlesbv@josoc.cat

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 16 a 22 hores.

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2015 han passat un total de 40 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores.

De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest 2015 han passat un total de 40 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jao, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres dijous a l’Associació de 9 a 10.
Per major informació contactar a través del mail:  escola.nijao@gmail.com

 • Quiromassatge: Sense dades 2015.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Quiromassatge.

Sessions de Quiromassatge realitzades per el nostre monitor Josep Sánchez amb qui podeu contactar al telèfon 685897976. Horaris: Dijous de 11 a 13 hores .Preu: 10 euros per sessió.

 • Bitlles Catalanes:

La nostre associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i  que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tivoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Aquest any han participat als següents campionats: Lliga Nacional Catalana de Bitlles-Grup III, Campionat Individual de Bitlles de Catalunya, Copa Generalitat de Bitlles per Equips. I han col·laborat en diverses  Tirades de Bitlles i Campionats Comarcals i en diverses Festes Majors.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tivoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostre associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tivoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625.

 • Taller de En preparació.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Taller de Manualitats. Taller de manualitats amb tècniques i materials diversos a l’abast de tothom i dirigit per la nostre monitora Àngels Garrido. Contacte al telèfon 645401783. Horari: Els divendres de 17 a 19 hores.

 • Taller de Maquillatge. En preparació tots aquets cursos.
 • Classes d’Itàlia:
 • Classes de Country:
 • Classes de Piano Teclat i Cant Coral:
 • Classes de Teatre
 • Classes de Violi i Violoncel
 • Cessió del local social:

Aquest 2014 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 12,13 i 14 de juny del 2015 vàrem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes i amb una novetat molt important com es la recuperació de Prego de la Festa de Barri que enguany va realitzar el Sr. Vicens Lacruz, autors de la secció “Retrats Vilafranquins” a el 3 de Vuit, qui ens va oferir una magnifica visió historia del nostre barri.

Tanmateix vàrem disposar d’un equip de megafonia i musica al parc Tivoli durant els tres dies de festa. Per gentilesa del locutor de RTV Vilafranca, Sr. Alex Santamaria vàrem poder disposar d’unes gravacions amb la historia de l’associació, actes de la festa i diverses informacions per gaudir de la seva magnifica veu.

 • A la Xocolatada unes 300 persones.
 • Als Pallassos unes 300 persones.
 • Als Castells unes 500 persones.
 • Al Ball unes 800 persones.
 • Al Vermut unes 150 persones.
 • A les Havaneres unes 400 persones.
 • Vàrem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tivoli. Això es bo..
 • Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

DIJOUS DIA 11-06-2015

 • A les 20:30 hores a l’escenari del Parc Tivoli: Prego de Festa del Barri del Poble Nou 2015,  a càrrec del nostre veí, Sr. Vicenç Lacruz, autor de la secció setmanal a El 3 de Vuit “Retrats Vilafranquins”, imatges antigues i vídeos històrics de Vilafranca del Penedès, que ens oferirà la seva particular visió històrica del nostre emblemàtic Barri.
 • A les 21 hores al mateix Parc Tivoli: Exhibició castellera a càrrec dels  Castellers  de Vilafranca.
 • En acabar la exhibició castellera,  a l’escenari del Parc Tivoli: Castell de Focs a càrrec del Grup Vilafranquí els 3 Mosqueters.

DISSABTE DIA 13-06-14

 • De 11 a 13:30 hores al Parc Tívoli Jornada Esportiva:
 • A la pista esportiva, Competicions de Basket 2×2 en equips masculins, femenins o mixtes.
 • Competició de tirs “Two Ball”.
 • Aquestes activitats estan obertes a tothom i a totes les edats. Inscripcions a la mateixa pista, el mateix dia.
 • Activitat dirigida pel tècnic de Basket del Casal Vilafranca, Àlex Franco
 • A continuació: Gran Exhibició de Taekwondo i Hapkido, per gentilesa de l’Escola d’Arts Marcials Chois de Vilafranca i dirigida per en Josep Sánchez.
 • A les 17:30 al Parc del Tívoli: Espectacle infantil amenitzat per Landry el Rubero.
 • A continuació: Xocolatada per gentilesa de Xocolates Via, Bar La Garnatxa i les Fleques del Barri, amenitzada per el Grup d’Acordionistes de la nostre Associació dirigits per Victor Pedrol. 
 • A les 19 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició Coreogràfica per gentilesa del Casal d’Avis Municipal del Tívoli i dirigida per la seva professora Meri Fernández.
 • A les 23 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa amb el Grup Musical Stres Band.

DIUMENGE DIA 14-06-14

 • A les 10 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de la nostre Associació dirigida per en Jaume Llordes.
 • A les 11 hores al Parc Tivoli: Taller de Tai Chi Chuan i Chi Kung , obert a tothom, per gentilesa de la secció de Tai Chi  de la nostre Associació i dirigit per el nostre monitor Sr. Joan Valero.
 • A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca amb la col·laboració de la Agrupació Sardanista de Vilafranca. 
 • A les 13:30 hores al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’Associació, socis i tots els seus col·laboradors.
 • A les 19 hores al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del grup Xato de Vilafranca. El rom cremat  serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

* * QUE GAUDIM DE LA NOSTRE FESTA I FINS A LA PROPERA * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns:

També tal com es tradicional de fa uns anys, el passat dia 4-01-16 ens va visitar el Patge Raimon per tal de recollir les cartes que, amb els seus desitjos e il·lusions,  escriuen cada any els nostres fills i nets, dirigides a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Aquest any va ser un èxit total ja que vàrem batre records. Es van recollir 325 cartes i van passar per la nostre associació mes de 1.500 persones. Enguany la festa va estar amenitzada amb un equip des so, per el nostre Grup d’Acordionistes, i per l‘Orquestra Escola de Vilafranca, ambdues residents a la nostre AV.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon.

Cada any cap als voltants de Nadal ens visita el Patge Raimon, al nostre local social del C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  per recollir les cartes, que amb la màxima  il·lusió  escriuen  la nostre mainada per tal de demanar les seves joguines i els seus desitjos als Reis Mags d’Orient.

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Barri:

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tivoli.

mbé com es tradicional, aquesta associació de veïns col·labora amb les matinades del dia 30 d’agost. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tivoli  a la Plaça de l’Ajuntament  a l’inicià les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tivoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro.

Bon dia i Bona Festa Major 2015
Gran exit de participació en les Matinades d’avui que han recorregut alguns carrers del nostre Barri i que hem acabat amb un bon esmorzar al Parc Tivoli. En nom de la Junta de la AV…. Moltes gràcies a tots !!!

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tivoli.

*********************************************

 

 1. I per el 2016 que… 
 • Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions als diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’allà la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, etc. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que sigui del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.
 • Gestió Comptable i Fiscal: En segon lloc i tal com hem explicat anteriorment ens hem adaptat a diverses lleis de tipus fiscal i comptable, tot i ser una entitat sense ànim de lucre. Per tant per aquest 2015 hem implementat ja una comptabilitat de tota la nostre gestió per tal de que puguem complir amb les obligacions fiscals i comptables en quant a presentació de diversos model oficials com el 347. 
 • Comunicació amb els socis: Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social. 
 • Carnet de Soci: Aquest 2016 volem dissenyar, preparar i potenciar el Carnet de Soci que voldríem que, apart del seu servei d’identificació, pugui donar altres avantatges als nostres associats, com per exemple descomptes al Comerç del nostre Barri i altres que anirem desenvolupant durant l’any a mida de les nostres possibilitats, temps i recursos.
 • Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats.

Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.

Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.

En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 12 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.

 • Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2015 el nostre objectiu es actualitzar totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 • Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment aquest any en que, sembla ser que finalment Adif aprovarà les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes  afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport. Paral·lelament l’Ajuntament ha iniciat aquets mes de gener les obres de remodelació del Passeig de Rafael Soler que anirem tutelant per tal de que esdevingui una gran obra per el futur de Vilafranca en benefici de tots nosaltres. Per gentilesa de l’Ajuntament aquesta Associació disposa d’un joc de planells de les obres que posem a disposició dels nostres socis i veïns que  desitgin consultar-los. 

Vilafranca del Penedès a 10 de febrer del 2016