Dilluns,15 de juliol de 2024

Memòria Activitats 2017

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès 

Memòria d’activitats de l’any 2017 – Junta Directiva 

Vilafranca del Penedès a 31-12-17

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts. 

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2016 , CELEBRADA EL 29 DE MARÇ DEL 2017

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 29 de Març del 2017 , en única convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva, Srs. Josefina Milà, Marcel.li Lleixa, Josep Mª Tobella, Josep Mª Fornós i Joan Padilla i amb l’assistència de 15 socis mes 1 representació, total 16 i segons el següent…

Ordre del dia

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes 2016 i Pressupost per el 2017.
 4. Aprovació si s’escau de l’Autorització per associar-nos a les altres 7 Associacions de Veïns de Vilafranca, per constituir la “Coordinadora o Federació d’Associacions de Veïns de Vilafranca”. L’objectiu principal d’aquesta federació, entre d’altres que ja anirem explicant, es el de poder anar units tots els veïns de tots els barris en els temes comuns i participar en els grans Projectes de Ciutat que ens afectin a tots els barris en igual mida.
 5. Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 6. Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 7. Precs i preguntes.

************************************************

 

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015: Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per Aprovada definitivament.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2016. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes 2016 i Pressupost per el 2017: Amb motiu de la defunció del nostre Tresorer, Sr. Jose´Liuis Lassa, el nostre company de Junta, Sr. Josep Mª Fornós, presenta els comptes anuals que donen un Resultat negatiu de 1.615,24 euros i que es resumeixen així
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   14.692,48  
    60. TOTAL DESPESES   16.307,72  
RESULTAT DE L’ANY     -1.615,24

Els Comptes 2016 s’Aproven per unanimitat i s’acorda cancel·lar el Compte de Pèrdues i Guanys a càrrec del Fons de l’Associació de Veïns que queda establert en 12.868,47 euros, representat per els saldos positius existents a les Entitats Bancaries i el Valor Patrimonial de Mobiliari, Aplicacions informàtiques i Equips Informàtics, segons el següent Balanç:

 

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     14.483,71
    101. FONS ASSOCIACIÓ   14.483,71  
    129. PÈRDUES I GUANYS      
        12900000   PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
    280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
        28060000   AMORTITZACIÓ ACUM. APLIC INFOR      
    281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
        28160000   AMORTITZACIÓ ACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     165,00
    430. QUOTES SOCIS   165,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.108,13
    570. CAIXA   104,32  
        57000001 CAIXA EFECTIU  104,32    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   9.003,81  
        57200001   CAJA MAR  6.595,25    
        57200002   BANC SABADELL  2.408,56    
       
60. DESPESES     16.307,72
    620. TAXES I TRIBUTS   10,50  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  10,50    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   140,00  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  140,00    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   313,57  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  313,57    
    626. DESPESES BANCARIES   185,89  
        62600001   DESPESES BANCARIES  185,89    
    627 PUBLICITAT   386,04  
        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA  386,04    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.498,35  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  881,97    
        62800020   NETEJA  954,41    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  470,88    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  228,98    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  962,11    
    629. FESTA DEL BARRI   9.001,37  
        62900001   APERITIUS FESTES  254,96    
        62900002   COLLES CASTELLERES  856,09    
        62900003   PROGRAMES FESTES  905,08    
        62900004   SONORITZACIÓ  1.633,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  205,78    
        62900008   SARDANES  350,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  665,50    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  450,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  449,76    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   869,36  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  362,48    
        63000002   MATINADES DE FM  506,88    
    631. FESTA DEL PATGE   638,66  
        63100001   FESTA DEL PATGE  638,66    
    632. APORTACIONS A CURSETS   600,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  600,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   663,98  
        63300001   ALTRES DESPESES  663,98    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     14.692,48
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   3.915,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.245,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -330,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.064,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  3.064,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.461,48  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.461,48    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.252,00  
        72800001   APORTACIONS CLASSES D’ANGLES  827,00    
        72800002   APOR.  GIMNÀSTICA I IOGA  220,00    
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA  35,00    
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIA  150,00    
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   14.692,48  
    60. TOTAL DESPESES   16.307,72  
RESULTAT DE L’ANY     -1.615,24
       

Com sigui que hem tingut pèrdues en els dos últims exercicis, per aquest 2017 estem treballant per reduir significativament el nostre dèficit tot intentant millorar la nostra gestió en varis fronts: Estem treballant en la reducció de despeses, millora de pressupostos dels proveïdors de les nostres festes,  l’increment de la nostra base de socis, l’obtenció de mes col·laboració per part dels comerciants del nostre barri, etc.

************************************* 

 1. Aprovació si s’escau de l’Autorització per associar-nos a les altres 7 Associacions de Veïns de Vilafranca, per constituir la “Coordinadora o Federació d’Associacions de Veïns de Vilafranca”: L’objectiu principal d’aquesta federació, entre d’altres que ja anirem explicant, es el de poder anar units tots els veïns de tots els barris en els temes comuns i participar en els grans Projectes de Ciutat que ens afectin a tots els barris en igual mida.

..\..\..\Pictures\Logo CAVVP.jpg../../COORDINADORA%20ASSOC%20VEÏNS%20DE%20VILAFRANCA/Presentacio%20CAVVP-ROLLUP.docx

El secretari de la junta, Josep Mª Tobella fa una exposició sobre el tema i aporta documentació diversa de la que deixem constància en aquesta Acta, segons els enllaços anteriors.

La proposta queda Aprovada per unanimitat.

 1. Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

o   Visita anual de l’Alcalde i Equip de Govern a l’Associació: Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html.

 • Durant 2017 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc., ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 • En relació a les obres de la zona de Santa Digna, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions.
 • Nova zona per esbarjo de gossos a cavall entre el Poble Nou i La Girada. L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ens ha concedit una altre de les nostres peticions i ha fet públic que habilitarà un espai d’uns 1.000 metres quadrats per a l’esbarjo de gossos entre l’Arxiu Comarcal i els Jutjats, al costat de la urbanització de la llosa de la via. La intenció és obrir-lo durant el primer semestre de l’any 2017.

Tal punt d’esbarjo es diferenciarà clarament de la zona urbanitzada a la llosa de la via, on s’hi ha col·locat senyalització alertant que els gossos han d’anar sempre lligats, que s’han de recollir les seves defecacions i que, en cas de no complir la normativa, les multes poden arribar als 750 euros.

Actualment aquest espai és utilitzat com a pàrquing i, segons el regidor de Serveis Urbans, “es perdran unes deu places d’aparcament, fet que queda àmpliament compensat amb les 90 noves que hi haurà en el primer dels tres pàrquings que preveu el projecte de la llosa de la via”.

 • I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2017
 • Administratius: Durant l’any 2016 ja hem adaptat, de forma definitiva, la nostre estructura administrativa, comptable, fiscal i de protecció de dades a les noves normatives que ja els vàrem informar l’any passat.

Agrairíem als nostres socis que entrin a la web, Pestanya Socis/No Socis i Sub- Pestanya Socis, per tal d’emplenar un formulari d’actualització de dades i autorització de protecció de dades i/o ens retornin degudament emplenat i firmat el document adjunt al final. 

 1. Renovació membres de la Junta: La Presidenta de la AV, Sra. Josefina Milà proposa als assistents que ho estimin oportú la seva incorporació a la Junta Directiva de l’Entitat.

Es proposen les següent Baixes: El Sr. Jose Luis Lassa Gil amb motiu de la seva recent defunció. La Sra. Teresa Oliveras que renuncia voluntàriament.

Es proposen les següents Altes: La Sra. Azuzena Anguiano Oca que s’incorpora a la Junta en la seva qualitat de Professora de Piano de la AV.

 1. Precs i preguntes:

Neteja:

Tornen a aparèixer rates a la zona dels carrers JV Foix i Cristòfol Mestres.

Canal trencada a la cruïlla Parlament/Bisbe Morgades.

Es sol·licita incrementar la Neteja dels contenidors a la zona de les fruiteries de la Av. Tarragona. 

Circulació:

Cal avisar al  Policia de Barri dels problemes d’aparcament en dobles i terceres files en hores punta als carrers JV Foix, Salvador Espriu, per l’accés als col·legis de la zona i al C/ Mestre Recasens per l’accés al Pavelló Esportiu.

Via Publica:

Moltes queixes generalitzades sobre l’esta de les voreres dels principals carrers del nostre barri.

Continuen les queixes sobre l’estat dels plataners a la zona dels Til·lers.

I sense cap altre assumpte a tractar, es dona per finalitzada aquesta Assemblea General de Socis 2016 sent les 21.30 hores del dia 29-03-17.

S’acaba l’Acta amb una tranquil·la tertúlia informat entre els assistents i la junta, tot prenent una coa de Cava.

Notes de la Junta: Es vol deixar constància en aquesta Acta, que en la documentació de Convocatòria d’Assemblea Anual de Socis 2016, que vàrem enviar als 295 socis actuals de l’Associació de Veïns, es va incloure un document per sol·licitar a tots els socis, donats d’alta amb anterioritat a l’any 2016, l’actualització de totes les seves dades a fi efecte de disposar de dades reals i el mes important, donar compliment a la Llei de Protecció de Dades que estem obligats a complir. Per tant, un cop mes i a pena de fer-nos pesats, demanem a tots els socis que encara no ho hagin emplenat que ho facin.  Mes informació a www.veinspoblenou.cat o al telèfon 93-8915625. Moltes gracies. 

Vilafranca del Penedès a 29-03-14 

Josefina Milà Capellades       Marcel·lí Lleixà           Josep Mª Tobella

Presidenta                                    Sots-president           Secretari                                                      

 

Josep Mª Fornós                    Joan Padilla                  Azuzena Anguiano

Tresorer                                     Vocal                               Vocal

*******************************************

 • Junta Directiva
Presidenta: Josefina  Milà Capellades
Sort president: Marcel·lí Lleixà Solé
Tresorer: Josep Maria Fornós
Secretari: Josep Maria Tobella Miralles
Vocals: Joan Padilla Gervilla
  Azuzena Anguiano Oca

Xavier Raventos

*************************************************************** 

 • Dades Econòmiques
 • Esborrany de Tancament Exercici 2017

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2017, a celebrar el mes d’Abril 2018 no es poden considerar definitius. 

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2017 que es celebrarà a l’abril 2018 es portarà aprovació, l’Estat de Comptes a 31-12-2017, entregant una copia a cada soci assistent.  Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

 

BALANÇ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POBLE NOU A 31-12-17

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     13.539,88
    101. FONS ASSOCIACIO   13.539,88  
    129. PERDUES I GUANYS      
        12900000   PERDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
    206. APLICACIONS INFORMATIQUES   2.137,39  
        20600001   APLICACIONS INFORMATIQUES  2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     2.129,36
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMATICS   921,17  
        21600001   EQUIPS INFORMATICS  921,17    
    217. EQUIPS DE SONORITZACIO   295,24  
        21700001   EQUIPS DE SONORITZACIO  295,24    
       
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT      
    280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES      
        28060000   AMORTITZACIO ACUM. APLIC INFOR      
    281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS      
        28160000   AMORTITZACIO ACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     45,00
    430. QUOTES SOCIS   45,00  
    438. PREVISIO QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.253,15
    570. CAIXA   25,77  
        57000001 CAIXA EFECTIU  25,77    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA   9.227,38  
        57200001   CAJA MAR  6.165,06    
        57200002   BANC SABADELL  3.062,32    
       
60. DESPESES     15.086,18
    620. TAXES I TRIBUTS      
        62000001   TAXES I TRIBUTS      
    621. REPARACIONS I CONSERVACIO   266,63  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  266,63    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS   35,00  
        62300001   SERVEIS PROFESSIONALS  35,00    
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   314,71  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  314,71    
    626. DESPESES BANCARIES   184,06  
        62600001   DESPESES BANCARIES  184,06    
    627 PUBLICITAT   1.040,20  
        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA  1.040,20    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.648,78  
        62800010   TELEFON I INTERNET  909,41    
        62800020   NETEJA  1.012,78    
        62800030   DESPESES INFORMATICA  639,71    
        62800040   MATERIAL OFICINA  1.086,88    
        62800041   (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
    629. FESTA DEL BARRI   8.782,88  
        62900001   APERITIUS FESTES  1.068,70    
        62900002   COLLES CASTELLERES  400,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES DEL BARRI  863,94    
        62900004   SONORITZACIO  1.565,74    
        62900005   ORQUESTRES  1.823,00    
        62900006   HAVANERES  900,00    
        62900007   ROM CREMAT  380,65    
        62900008   SARDANES  375,00    
        62900009   ANIMACIO INFANTIL      
        62900010   COL.LABORADORS FESTES BARRI  505,00    
        62900011   DESPESES VARIES FESTES DEL BAR  211,15    
        62900012   PIROTECNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   540,00  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR      
        63000002   MATINADES DE FESTA MAJOR  540,00    
    631. FESTA DEL PATGE      
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS   180,00  
        63200001   APORTACIO A CUINA      
        63200002   APORTACIO  A ANGLES  180,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   93,92  
        63300001   ALTRES DESPESES  93,92    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     15.111,20
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.305,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.545,00    
        72100002   QUOTES ANUL.LADES SOCIS BAIXA  -240,00    
    722. PREVISIO QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.256,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  3.256,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.520,20  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.520,20    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.030,00  
        72800001   APORTACIONS CLASSSES D’ANGLES  720,00    
        72800002   APOR.  GIMNASTICA I IOGA  160,00    
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY  50,00    
        72800005   APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA  100,00    
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   15.111,20  
    60. TOTAL DESPESES   15.086,18  
RESULTAT DE L’ANY     25,02

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ens plau informar que hem  assolit els objectius del Pressupost 2017 i que son els següents:

 • Reducció del déficit dels dos ultims exercicis.
 • Redució dels cost de la Festa del Barri sense baixar l’estandat de qualitat. S’ha aconseguit tot integrant, a la festa, als diferents moviments infantils existents al nostre barri.
 • Manteniment i petit increment de la nostra Tresoreria. Totes aquestes millores s’han efectuat tambe tot mantenint e incremenntant el saldo de la nostra Tresoreria que a 31-12-17 hem tancat en 479 euros en front dels 9.108 euros a 31-12-2016.
 • Benefici abans de tancament de 665 euros. Com sigui que som una entitat sense anim de lucre i que oficialment no podem tenir ni benefici ni perdua, la Junta Directiva ha acordat efectuar dues importants inversions de millora.
 • Hem invertit en un nou aparell de sonoritzacio per valor de 295,24 euros que a la vegada ens fara estalviar en despeses de sonoritzacio durant els propers anys i ens donara servei a a les diferents activitats i actes de l’associació, tals com ginmástica, tai chi, assemblees, reunions, actes al parc Tivoli, etc.
 • Tanmateix hem invertit en una impresora laser monocrom per import de 376 euros que tambe en els propers anys ens fara estalviar en despeses de fotocopies, despeses de publicitat, etc.
 • Per tant el benefici real final i fiscal es de 25,02 euros.
 • Pressupost orientatiu 2018: Per aquest 2018 volem continuar amb la mateixa politica de manteniment de la despesa e increment d’ingressos via nous socis i noves aportacions dels comerciants col.boradors en la Festa del Barri.

****************************************

 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2017 hem finalitzat l’adaptació de  les estructures de la nostre associació a la normativa de la Llei de Protecció de Dades, en el que es refereix a la Llei de Transparència.

Text publicat a la nostra Web i Facebook: Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:

 1. Memòria anual d’Activitats: Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitats culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracions, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de  participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
 2. Actes de les Assemblees Generals.
 3. Juntes Directives.
 4. Dades de Contacte.
 5. Avis Legal.
 6. Política de Privacitat.
 7. Enllaços a altres webs d’interès general.

Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç:http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

*********************************************************

 • Pagina Web i Correu Electrònic:

Durant el 2017, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, noticies i informacions municipals d’interès pels nostres socis i veïns, la nostra web i el nostre facebook.

************************************************

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 32 alumnes aquest 2017.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults. 

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com 

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 21 hores setmanals de classe i un total de 42 alumnes aquest 2017.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.    

Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Aquest 2017 han passat un total de 5 alumnes i s’ha efectuat una unica edició.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina. 

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals. Contactar al telèfon 628101793 o correu cuinafregi@hotmail.com

Cada divendres de 19 a 20:30 hores. 

 • Classes d’Acordió: Aquest 2017 han passat un total de 6 alumnes

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes d’Acordió. 

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Carles Belda. Contactar al correu electrònic carlesbv@josoc.cat

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 16 a 22 hores. 

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2017 han passat un total de 50 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica 

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores.   De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com 

 • Tai Chi: Aquest 2017 han passat un total de 35 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi. 

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jao, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres dijous a l’Associació de 9 a 10.
Per major informació contactar a través del Mail:  escola.nijao@gmail.com   

 • Bitlles Catalanes:

La nostra associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i  que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tívoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tívoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625.  

 • Taller de Sense dades 2017.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Taller de Manualitats. Taller de manualitats amb tècniques i materials diversos a l’abast de tothom i dirigit per la nostre monitora Àngels Garrido. Contacte al telèfon 645401783. Horari: Els divendres de 17 a 19 hores.

 • Classes de Country: Aquest any 2017 no hi ha hagut activitat.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Country

Classes de Country, en principi d’iniciació,  dirigides per la nostra monitora Sta. Cristina Abreut.

Horaris: Dissabtes al matí de 11 a 12 hores.

Sol·liciteu informació al telèfon 630631351 i/o al correu electrònic yellowrose728@hotmail.com.

 • Classes de Piano i Solfeig: Activitat amb 4 alumnes aquEst 2017

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Piano i Solfeig:

Podeu contactar amb na Azucena en el correu electrònic aanguianooca@gmail.com i/o en el telèfon 607 686 447.

 • Classes de Ganxet Creatiu: Classes de ganxet en grups de màxim 8 persones. Aquest any han efectuat classes uns 6 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Ganxet Creatiu 

 • Classes d’informàtica per Adults: Sense dades 2017
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2017
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2017
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2017
 • Classes de Violi i Violoncel: Sense dades 2017.

Si precisen informació sobre aquestes activitats pendents d’iniciar, poden consultar-les a la web, www.veinspoblenou.cat, Pestanya Activitats i a les diverses Subpestanyes.

 • Cessió del local social:

Aquest 2017 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc., amb un total de 14 sessions dels diferents àmbits.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.    

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local. 

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 9,10 i 11 de juny del 2017 vàrem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes i amb la continuïtat del Pregó de la Festa de Barri que enguany va realitzar el Sr. Anto Ribas, Toio, nascuat al nostre barri, Periodista i copl.laborador habital de El Tres de Vuit.

L’assistencia als diferents actes l’estiemm en:

 • A la Xocolatada unes 300 persones.
 • A les Activitats infantils unes 200 persones.
 • Als Castells unes 400 persones.
 • Al Ball unes 900 persones.
 • Al Vermut unes 200 persones.
 • A les Havaneres unes 600 persones.
 • Vàrem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tívoli. Això es bo. Pel nostre Barri.
 • Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA DEL BARRI 2017 DEL POBLE NOU

DIVENDRES DIA 9-06-2017

 • A les 20 hores a la pista del Parc Tivoli: Masterclass, oberta a tots els públics, de “Zumba” dirigida per la nostra monitora, Patricia Jaen. 
 • A les 21 hores al Parc Tivoli: Animació musical i Concert de Musica Tradicional a càrrec del grup vilafranquí, “Els Ministrers de Vilafranca” . Primera part. 
 • A les 21.45 hores a l’escenari del Parc Tivoli:   Prego de la Festa 2017 a càrrec del periodista  vilafranquí Antoni Ribas Beltran “Toio”. Veí del Poble Nou des del 1946 fins al 1973, jubilat. Ha treballat des dels anys 70  a El Correo Catalan, Avui i El Periódico de Catalunya. A RTVE a conduit diferents programes i ha participat en tertúlies a Catalunya Radio. També fou secretari del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  Actualment col·labora setmanalment a la secció “Entretoc” del setmanari  El Tres de Vuit.
 • Seguidament, segona part de l’animació musical i del concert de “Els Ministrers de Vilafranca”
 • A les 22.45 hores a l’escenari del Parc Tivoli:  Descoberta de la Placa, que aquesta Associació de Veïns, ofereix  en reconeixement als Castellers de Vilafranca, per haver convertit el nostre emblemàtic Parc Tivoli en nova plaça de “Castells de 9”, en haver aixecat el “Tres de Nou amb Folre”, durant la seva actuació a la festa del barri de l’any 2016.
 • A continuació: Actuació Castellera dels mateixos Castellers de Vilafranca. 
 • A les 24 hores a la pista del Parc Tivoli: Piromusical a càrrec dels 3 Mosqueters amb la col·laboració de JBD Sonoritzacions.

DISSABTE DIA 10-06-17

 • A les 17 hores al Parc del Tívoli: Activitats dirigides a infants i joves, organitzades pel Moviment Infantil de Vilafranca (MIV). El MIV es un esplai,  infantil i juvenil sense ànim de lucre, que treballa des del 1973 per la transformació social mitjançant l’educació en el lleure i el voluntariat.
 • A continuació: Xocolatada per gentilesa de Catanies Via, Bar la Garnatxa i les Fleques del Barri, Mitjans, Pares, Rius i Padisan, amenitzada per el Grup d’Acordionistes de la nostra Associació i dirigits per en  Carles Belda.
 • A les 19 hores al Parc Tívoli: Festival Musical per gentilesa del Casal d’Avis del Tívoli i acompanyats per les Gimnastes de la nostra Associació i dirigits per la seva professora Meri Fernández. 
 • A les 20.30 hores a l’Església de Fàtima a tocar del Parc Tivoli: Concert de l’Orquestra Escola Vilafranca.  Orquestra col·laboradora de la nostre  Associació,  integrada per alumnes i professionals sota la batuta de la professora de violí i directora Flàvia Lladó.
 • A les 23 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa amb el Grup Banda Sonora.

DIUMENGE DIA 11-06-17

 • A les 10 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de Vilafranca , d’aquesta Associació, dirigida per en Jaume Llordes.
 • A les 11 hores al Parc Tivoli: Taller de Tai Chi Chuan i Chi Kung , obert a tots els públics, per gentilesa de la Secció de Tai Chi  de la nostra Associació i dirigit per el nostre monitor Joan Valero.
 • A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca amb la col·laboració de la Agrupació Sardanista de Vilafranca. 
 • A les 13:30 hores al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’Associació de Veïns.
 • A les 19 hores al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del Grup Xato de Vilafranca. El rom cremat serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

* * QUE GAUDIM DE LA NOSTRE FESTA I FINS A LA PROPERA * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri. 

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns:

També tal com es tradicional de fa uns anys, el passat dia 28-12-17 ens va visitar el Patge Raimon per tal de recollir les cartes que, amb els seus desitjos e il·lusions,  escriuen cada any els nostres fills i nets, dirigides a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

El programa d’enguany va ser….

El Patge Raimon a l’Associació de Veïns del Poble Nou, el proper dijous 28-12-17 

EL PATGE RAIMÓN, CARTER DE SES MAJESTATS, ELS REIS MAGS D’ORIENT, ANUNCIA LA RECOLLIDA DE CARTES AL LOCAL SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU, AL C/ TOSSA DE MAR 13, BAIXOS 

Dijous, 28 de desembre del 2017 de 17.30 a 20 hores   

Per començar a les 17.30  hores…

 • Actuació de l’Orquestra Escola de Vilafranca, resident a la nostra AV i dirigida per la seva directora, Flàvia Lladó.

I continuarem la vetllada per gaudir de…

 • Actuació del Grup d’Acordió, resident a la nostre AV, dirigits per el seu professor, Carles Belda.
 • Berenar per la nostra Mainada.
 • Recollida de Cartes per part del Patge Raimon.

* * * US ESPEREM A TOTS I TOTES * * * 

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon. 

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2017 repeteixen el format de l’any anterior per la Capta de Festa Major als Barris

Per el que fa al nostre barri, el dia 17-08-17, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tívoli, hi haurà un punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics. L’acte estarà amenitzat amb el Ball de (encara per determinar) i haurà un inflable per tal de fer jugar a la nostre mainada.

Tanmateix i com a aportació de la nostra Associació de Veïns,  posarem a disposició de la nostra canalla aigua i pastes.

 • Matinades al Parc Tívoli

També com es tradicional, aquesta Associació de Veïns col·labora amb les matinades del dia 30 d’agost. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tívoli  a la Plaça de l’Ajuntament  a l’inicià les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tívoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro.

Bon dia i Bona Festa Major 2017
A pesar de ser un matí plujos varem tenir un notable exit  èxit de participació en les Matinades d’avui que han recorregut alguns carrers del nostre Barri i que hem acabat amb un bon esmorzar al Parc Tívoli. En nom de la Junta de la AV, Moltes gràcies a tots !!! 

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tívoli

CAPTA FM 2017

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2017 repeteixen el format de l’any anterior per la Capta de Festa Major als Barris

Per el que fa al nostre barri, el proper dimecres  dia 23-08-17, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tivoli, hi haurà un punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics.

L’acte estarà amenitzat amb el Ball dels Capgrossos i amb el Gegants Petits.

Tanmateix i com a aportació de la nostre Associació de Veïns,  posarem a disposició de la nostre canalla aigua i pastes.  * * * Us animem a passar una bona estona al nostre estimat Parc Tivoli * * * 

MATINADES  FM 2017

Com cada any el proper dia 30-08-17 a les 7 del mati a la Plaça de la Vila,  hi haurà l’inici de les Matinades de la Festa Major 2017. Tal com es habitual la matinera cercavila es dirigirà cap al nostre barri, fent una ruta per diferents carrers, per finalitzar al nostre entranyable Parc Tivoli, on aquesta Associació de Veïns, tal com es fa ja de molts anys, tindrem preparats uns entrepans que acompanyarem amb un bon Cava del Penedès.

Enguany disposarem de dues colles de grallers: Els Borinots i els Inxanetes.  

* * *Us desitgem que passeu una molt bona Festa Major 2017 * * *

********************************************************************  

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Magnifica acceptació de la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html                    

**************************************************************************** 

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2017 hem comptabilitzat un total de 25 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%. 

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

 Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 18 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 80% 

 • Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”:

Durant aquest any 2017 aquesta CAVVP ja ha funcionat a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat i durant el 2017 ja hem tractat, estimem que amb un notable èxit, la problemàtica del bus urbà que tardava molt en arribar al nou ambulatori i al hospital; problemàtica d’un excés de joventut ociosa als carrers de la vila que s’està gestionant per la AV de Sant Julia amb el Regidor de Joventut i amb els Tècnics de Joventut. Oportunament ampliarem informació de com es desenvolupa aquesta acció.

Pel proper 2018 i per la primera reunió amb l’equip de govern volem plantejat una “Millora en l’actuació en inversió del manteniment de la Via Publica” tot informant dels carrers mes problemàtics i amb mes urgència de solució.

La Gestió Administrativa d’aquesta CAVVP ha estat efectuada per torns semestrals per cada AV, sen el torn que va finalitzar el passat 31-12-17 el de la nostra associació. La Junta Directiva d’aquesta AV i les altres juntes de les altres AV hem valorat molt positivament aquesta gestió.

De cara al segon semestre de l’any 2018 intentarem la conversió definitiva a la “Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns d Vilafranca del Penedès”. Per aquest fi hem creat un Grup de Treball de 4 persones, el 50% de les 8 AV amb la següents objectius:

 1. Quin passos previs s’han de seguir per constituir una Federació:

Totes les 8  AV fundadores han d’estar al dia en la seva documentació obligatòria…

 • Estatuts actualitzats.
 • Disposar de NIF vigent i amb el model 036 actualitzat per tal no ens penalitzin amb l’Impost de Societats i altres impostos.
 • Complir amb les obligacions comptables i fiscals.
 • Obtenir una firma electrònica a Hisenda
 • Inscripció de la Junta al departament de Justícia de la Generalitat.
 • Inscripció al Registre d’Entitats del Municipi.
 • Donat d’Alta a la Llei de Protecció de Dades.
 • Disposar de la corresponent Autorització de l’Assemblea General de Socis per constituir una Federació o en el seu defecte un Acord de Junta.
 1. Paral·lelament redactar i gestionar:
 • Estatuts
 • Reglament de Regim Intern
 • Alta a Hisenda
 • Assembla fundacional i creació de Junta Rectora: Compte bancari, etc.
 • Alta a Gencat.cat/Justícia
 • Alta al Registre d’Entitats de l’Ajuntament
 • Alta a Agencia Nacional de Protecció de Dades.
 • Xarxes socials: Web, Facebook, etc.

***************************************

Publicitat efectuada a finals de l’any 2016 per presentar en societat la nova CAVVP

Coordinadora de les Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès

Tal com ja vàrem anunciar en l’Assemblea anual de Socis del 2016, celebrada el passat dia 29-03-17, les vuit associacions de veïns i veïnes de Vilafranca hem presentat en societat, la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès”.

Aquesta coordinadora neix l’any 2016, per tal de treballar de forma conjunta les vuit Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès, al servei dels ciutadans i ciutadanes de la Vila,  amb l’objectiu de tractar el que entenem que son els “Grans Projectes  Globals de Ciutat”, per tal de fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència, a traves de campanyes i activitats que sobrepassen el nivell dels barris.

Aquets primers mesos de funcionament, en les reunions periòdiques que tenim establertes amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca, ja hem tractat varis temes que considerem afecten, per igual, a tots els barris de la Vila.

QUE ES UNA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES ?

És una organització sense ànim de lucre constituïda pels ciutadans i ciutadanes dels barris que, de forma totalment voluntària i altruista,  busquen solucions de qualitat als problemes col·lectius i actuen formulant reivindicacions a les demandes dels veïns en diversos temes com Neteja, Via Pública, Urbanisme, Convivència Veïnal, Civisme, etc. tenint com a objectius prioritaris:

 • Millorar la qualitat de vida del barri.
 • Fomentar les relacions de veïnatge a traves d’activitats culturals, esportives i lúdiques.
 • Ser interlocutor dels nostres veïns i veïnes amb l’Ajuntament i altres administracions.

Si tens aquestes inquietuds o vols proposar-ne d’altres i/o fer qualsevol aportació, et convidem a visitar la seu social de l’Associació de Veïns i Veïnes del teu barri i a participar activament en la seva gestió. 

!!! Animeu-vos, sereu Benvinguts/es !!!!   

Associacions de Veïns i Veïnes Barceloneta, Centre, Clotes, Espirall, Girada, Moli d’En Rovira, Poble Nou i Sant Julià

Adjuntem els enllaços als diferents mitjans de comunicació que han publicat aquesta presentació……

********************************************************* 

 • I per el 2018 que…
 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la de Igualtat, etc. També tenim representació al Consell de la Gent Gran i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca-+. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.
 2. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 3. Comunicació amb els socis: Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis,  i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 4. Carnet de Soci: En estudi.
 5. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny. 

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 12 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.
 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2017 el nostre objectiu es actualitzar totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Aquest any ja hem adaptat la AV a aquesta llei. Poden trobar a la web tota la nostre informació anual.
 3. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes  afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant les obres de reforma del passeig Rafael Soler i vetllar per les instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

 

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2017 

 

Fina Milà                Marcel·lí Lleixà              Josep Mª Fornós            Joan Padilla

Presidenta              Sots-president              Tresorer                              Vocal      

 

Azuzena Anguiano                    Josep Mª Tobella

Vocal                                               Secretari 

 

*************************************************************************