Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2019

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’Activitats de l’any 2019

Junta Directiva

Vilafranca del Penedès a 31-12-19

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS GENERALS, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE SOCIS/ES DE L’ANY 2018

Sent les 19.45 hores, del dia 21 de març del 2019, estant pressents o representats 21 socis/es que han firmat a la llista annexa a la present acta, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018.

Les assemblees van ser convocades en temps i forma i per carta personalitzada, en el domicili de cada un dels socis/es amb el següent ordre del dia:

Vilafranca del Penedès a 6 de març del 2019

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018 i a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, que tindran lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos, el proper dijous, dia 21 de març del 2019, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2018

 1. Lectura i Aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea 2017.
 2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2018. La poden consultar a la pagina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.
 4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2018 i del Pressupost per l’any 2019.Poden consultar, ambdós documents, segons l’indicat a l’apartat anterior.
 5. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 6. Col·laboracions i Gestions amb la “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”.
 7. Renovació parcial de membres de la Junta. La Junta Directiva actual va ser renovada, en la seva totalitat i aprovada per l’Assemblea de l’any 2017. Durant el període entre assemblees s’han incorporat dos vocals provisionals nous, a aquesta junta, el Sr. Josep Mª Gejo i la Sta. Gemma González Piquet i que sotmetem a aprovació, el seu nomenament definitiu per part d’aquesta Assemblea. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.
 8. Precs i preguntes.

Ordre del dia, únic, de l’Assemblea General Extraordinària 2018:

Proposta de modificació dels nostres Estatuts a fi i efecte d’adaptar-los a les noves lleis vigents, en matèria fiscal, de protecció de dades, de transparència, de participació. A tall d’exemple indiquem els mes importants: Reglament de Regim Intern, Mínim de socis per celebrar l’Assemblea anual, Vigència de la Junta Directiva, Finalitats de l’Associació, qui pot ser soci d’aquesta AV. Ampliació a Persones jurídiques, Convocatòries d’Assemblees anuals ordinàries o extraordinàries: Es poden convocar per correu postal o per qualsevol mitja telemàtic que sigui facilitat pel soci/a., Firmes bancaries, etc.

Poden consultar l’esborrany dels nous Estatuts, a la pagina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.

****************************************

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem a tots/es donada la importància dels temes a tractar, el dijous 21 de març del 2019 a les 19:30 hores.

Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Junta Directiva, presidenta

Josefina Milà Capellades

****************************************

Obertura Assemblea General Ordinària: La Sra. Josefina Milà obre la sessió fent una salutació a tots els presents i presentant els membres de la junta. Seguidament dona la paraula al secretari, Sr. Josep Mª Tobella, que procedeix a donar lectura i gestionar els punts de l’orde del dia.

Paral·lelament, la vocal Sta. Gemma González , va passant llista i recollint la firma dels socis/es assistents així com dels vots delegats. Consten com a annex a aquesta Acta la Relació amb les firmes dels socis/es assistents i els documents dels vots delegats. Precisament aquest control i firma d’assistència a les assemblees generals formen part de les noves normatives que hem de complir les Entitats i que s’expliquen mes endavant, a l’apartat B, a l’Assemblea General Extraordinària.

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2017: Els socis assistents renuncien a la seva lectura i s’Aprova per unanimitat.
 2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2018: S’informa que durant l’any 2018, les Altes netes han estat de 23 socis/es, enfront de 24 baixes per diverses causes. Els assistents renuncien a la lectura de la relació de altes i baixes i s’aproven per unanimitat. Consta com a annex a aquesta Acta la relació d’altes i baixes de socis/es durant l’any 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2018: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2018. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

El secretari, Josep Mª Tobella, fa un resum de les diferents Activitats Culturals, Lúdiques, Físiques, d’Esbarjo, Festes del Barri, del Patge Raimon, col·laboració amb la Festa Major amb

Capta i Matinades i relacions amb l’Ajuntament i la Coordinada d’Associacions de Veïns de Vilafranca.

S’informa de la nostra participació, ja per segon anys consecutiu a la Marató de TV3 en que es van recollir un total de 1.153 euros.

La presidenta, Josefina Milà, informa també de la nostra col·laboració amb la Regidoria de la Gent Gran – Comissió de la Gent Gran de la que formem part totes les AV de Vilafranca, en l’acció que es porta a terme cada any per Nadal en que es visiten a les persones de mes 80 anys que es te constància que viuen soles a qui s’entrega un petit obsequi, en nom de l’Ajuntament i es pren nota si es detecta qualsevol incidència o mancança en la nostra visita.

Tot i no ser un apartat que precisi votació, la nostra gestió es acceptada per tots els assistents.

 1. Aprovació si s’escau dels Comptes 2018 i Pressupost per el 2019: Tot seguit es cedeix la paraula al tresorer, que passa a explicar l’estat de comptes de l’associació, entregant prèviament a tots els assistents una còpia del balanç a 31-12-2018.
 • Estat de comptes 2018

Esborrany de Tancament Exercici 2018: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals del 2018, no s’aprovin en aquesta Assemblea Anual de Socis/es de març 2019 no es poden considerar definitius.

BALANÇ ASSOCIACIÓ VEÏNS POBLE NOU 2018

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     14.460,30
101. FONS ASSOCIACIÓ   14.460,30  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.024,76
215. MOBILIARI   1.808,35  
21500001 MOBILIARI 1.808,35    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
       
       
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     9.301,92
570. CAIXA   616,45  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 616,45    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.685,47  
57200001 CAJA MAR 6.664,06    
57200002 BANC SABADELL 2.021,41    
       
60. DESPESES     18.799,23
620. TAXES I TRIBUTS   60,64  
62000001 TAXES I TRIBUTS 60,64    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   1.253,62  
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIONS 1.253,62    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   786,42  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 786,42    
626. DESPESES BANCARIES   269,63  
62600001 DESPESES BANCARIES 269,63    
627 PUBLICITAT   184,50  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 184,50    
628. SUBMINISTRAMENTS   3.982,94  
62800010 TELÈFON I INTERNET 901,29    
62800020 DESPESES DE NETEJA 1.756,90    
62800030 DESPESES INFORMATICA 608,37    
62800040 MATERIAL OFICINA 716,38    
       
629. FESTA DEL BARRI   11.167,46  
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB 3.595,57    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.253,56    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.906,70    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.270,50    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 380,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANÍSTICA 400,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 457,20    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 400,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 35,36    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 229,90    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 288,02    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   640,78  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 70,78    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 570,00    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   418,64  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 236,74    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE 100,00    
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE 81,90    
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   34,60  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 34,60    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     18.803,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.650,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 5.010,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -360,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.306,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 3.306,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.990,00  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.990,00    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.857,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLES 979,00    
72800002 APORTACIONS GIMNÀSTICA I IOGA 310,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 200,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VARIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.368,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   18.803,00  
60. TOTAL DESPESES   18.799,23  
RESULTAT DE L’ANY     3,77

El tresorer ens informa que hem assolit els objectius del Pressupost 2018 i que son els següents:

 • Increment del Fons Associació en 920,42€.
 • Increment d’Aportacions dels Comerciants del barri en 50€, a pesar de tenir 8 baixes de col·laboradors.
 • Decrement en subministres generals en 334€.
 • Increment de la Festa del Barri en 1017€, ja que hem pogut oferir més qualitat i més activitats respecte l’any anterior.
 • La Festa del Patge, com sigui que hem comptabilitzat 2017 i 2018, no representa una quantitat significativa.
 • Altes netes de 23 socis/es nous, enfront de 24 baixes per diverses causes. No obstant l’increment de quotes interanual ha estat de 345€.
 • Increment de la Subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en 1470€, com a reconeixement de la nostra correcta gestió econòmica, fiscal, transparència, social, presència a les xarxes socials.
 • Increment per aportacions d’activitats diverses en 292€.
 • Benefici abans de tancament de 920,42 euros. Com sigui que som una entitat sense ànim de lucre i que oficialment no podem tenir ni benefici ni pèrdua, la Junta Directiva ha acordat efectuar una important inversió de millora, tal com ja es va fer l’any passat.
 • Hem invertit en un nou taulell d’anuncis , metàl·lic, amb vidre anti-ruptura i amb il·luminació automàtica, que entenem que ens ha donar més visibilitat i presència al barri.
 • Per tant el benefici real final i fiscal es de 3,77 euros.

Els comptes queden Aprovats per unanimitat. S’aprova la imputació del Benefici 2018 de 3,77 euros al Fons Associació de l’Associació de Veïns.

 • Pressupost orientatiu pel 2019

Després dels aclariments oportuns, el pressupost 2019 queda Aprovat per unanimitat.

 1. Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents.

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2018 hem comptabilitzat un total de 38 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 60%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 15 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 70%.

 1. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès:

Durant aquest any 2018 aquesta CAVVP ja ha funcionat a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat.

 1. Renovació membres de la Junta. L’any 2017 es va fer renovació total de la junta, que va ser aprovada per l’assemblea amb durada de cinc anys.

Durant l’any 2018 s’han incorporat de forma provisional a la Junta Directiva dos nous vocals, la Srta. Gemma González Piquet i el Sr. Josep Mª Gejo Pedrosa, a qui sotmetem, el seu nomenament com a vocals de ple dret, a aprovació d’aquesta assemblea.

La seva incorporació ha estat aprovada per unanimitat.

Tanmateix, en data 18-03-2019 la Junta Directiva, en una de les seves reunions habituals, la presidenta Josefina Milà, ens va manifestar la seva voluntat de cessar en el seu càrrec, donada les múltiples obligacions socials que té assumides. També la vocal, Sra. Azuzena Anguiano ens presenta la seva renuncia per motius laborals que s’accepta i li agraïm les seves aportacions fins a la data.

Es va procedir a un debat entre els membres de la Junta i a la posterior votació per procedir a elegir els nous càrrecs, dins del vigent mandat de la Junta Directiva. L’estructura ha quedat de la següent manera:

 • President: Josep Maria Tobella Miralles
 • Vice-presidenta: Josefina Milà Capellades
 • Secretària: Gemma González Piquet
 • Tresorer: Josep Maria Fornós Sánchez
 • Vocal: Joan Padilla Gervilla
 • Vocal: Josep Maria Gejo Pedrosa

Finalment, en agraïment a la seva dilatada trajectòria de suport a la nostra associació, es crea la figura de Vocal d’Honor, que ocupa el Sr. Marcel·lí Lleixà.

Aquesta Junta Directiva també va deixar constància del nostre més sincer agraïment a la gran tasca i immensa dedicació que ens ha ofert i estem segurs que ens seguirà oferint, la Sra. Josefina Milà.

La nova estructura de la Junta Directiva queda aprovada per unanimitat.

Com cada any, els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.

 1. Precs i preguntes:
 • S’interessen per un projecte d’instal·lar els fanals d’enllumenat públic a sobre l’asfalt del carrer, a fi i efecte de guanyar provisionalment amplada de vorera. Aquesta projecte no agrada en general als socis/es assistents i s’efectuarà la corresponent consulta a via pública de l’ajuntament.
 • Quan s’explica les visites que per Nadal i en nom de la regidoria de la gent gran aquesta associació de veïns ha efectuat, es proposa diverses millores.
 • Hi ha vàries intervencions en relació al civisme: bicicletes i patinets per les voreres, defecacions de gossos, vegetació que cobreix la vorera en alguns indrets del barri, etc. Com sempre, totes aquestes incidències han estat traslladades als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.
 • Finalment, el Sr. Francesc Escudé, que era present per vot delegat de la seva esposa, ens explica la lluita que fa mesos que porta a terme en relació a la errònia reinstal·lació de la Creu de Santa Digna. Aquesta assemblea l’agraeix les seves explicacions i raonament i l’encoratgem i li donem tot el nostre recolzament, per tal segueixi amb aquesta magnifica tasca de preservació del nostre patrimoni.

I no havent més temes a tractar, es tanca la sessió, d’aquesta Assemblea General Ordinària de Socis/es, sent les 21 hores del dia indicat a l’encapçalament.

S’indica que aquesta acta està composada per la llista firmada dels assistents i representants, així com les delegacions de vot i el llista d’altes i baixes del socis/es 2018.

Tanmateix, s’adjunta còpia de l’Acta de la Junta Directiva del 18-03-2019 en relació al canvi de càrrecs votats i ratificats en aquesta Assemblea General Ordinària de Socis/es.

Vist-i-Plau President sortint El Secretari sortint

Josefina Milà Capellades Josep Mª Tobella Miralles

Vist-i-Plau President entrant La Secretaria entrant

Josep Mª Tobella Miralles Gemma González Piquet

………………………………………………………………………………….

 1. Obertura Assemblea General Extraordinària: La Sra. Josefina Milà obre la sessió sent les 21.10 hores del dia 21-03-19 i passa la paraula al secretari, Sr. Josep Mª Tobella que exposa els motius pels que estem obligats a fer una Modificació d’Estatuts.

Els principals punts a modificar son el següents: Ampliació dels fins de l’Associació, ampliació dels mitjans de convocatòria i comunicacions amb els socis/es per mitjans telemàtics, creació i aprovació del reglament de Regim Intern, donar compliment a les lleis de Protecció de Dades i Transparència, mínim de socis per celebrar les assemblees generals, vigència de les juntes directives, firmes bancaries, convocatòria a elecció als Òrgans de Govern, presentació de noves Candidatures, acceptació i recolzament si es el cas , en seu associativa, de possibles grans moviments i lluites veïnals, etc.

S’efectuen els aclariments necessaris que els socis ens sol·liciten i s’aproven per unanimitat els següents Documents Normatius:

 • Nou model d’Estatuts aprovats per aquesta Assemblea General Extraordinària de Socis/es 2018.
 • Reglament de Regim Intern i desenvolupament dels Estatuts per l’Administració i Gestió de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès.

I no havent més temes a tractar, es tanca la sessió, d’aquesta Assemblea General Extraordinària de Socis/es, sent les 21.45 hores del dia indicat a l’encapçalament.

I per la seva constància i posterior inscripció als òrgans competents es firma la present Acta per part dels President i Secretari, sortints i entrants, a Vilafranca del Penedès a 21-03-19 a les 22 hores.

Vist-i-Plau President sortint El Secretari sortint

Josefina Milà Capellades Josep Mª Tobella Miralles

Vist-i-Plau President entrant La Secretaria entrant

Josep Mª Tobella Miralles Gemma González Piquet

 • Junta Directiva
 • President Josep Mª Tobella Miralles
 • Sots-presidenta Josefina Milà Capellades
 • Secretaria Gemma González Piquet
 • Tresorer Josep Mª Fornós Sánchez
 • Vocal Joan Padilla Gervilla
 • Vocal Josep Mª Gejo Pedrosa
 • Vocal d’Honor Marcel·lí Lleixà Solé

**********************************************************

 • Dades Econòmiques
 • Esborrany de Tancament Exercici 2019

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2019, a celebrar el mes de març 2020 no es poden considerar definitius.

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2019 que es celebrarà el proper mes de març 2020, es portarà aprovació, l’Estat de Comptes a 31-12-2019, entregant una copia a cada soci assistent. Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

Balanç de Tancament a 31-12-19

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     14.520,30
101. FONS ASSOCIACIO   14.520,30  
129. PÈRDUES I GUANYS   -3,77  
12900000 PÈRDUES I GUANYS -3,77    
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.208,76
215. MOBILIARI   1.992,35  
21500001 MOBILIARI 1.992,35    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS   540,00  
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN 540,00    
       
57. TRESORERIA     8.652,16
570. CAIXA   11,62  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIO VEINS 11,62    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.640,54  
57200001 CAJA MAR 7.077,56    
57200002 BANC SABADELL 1.562,98    
       
60. DESPESES     20.060,16
620. TAXES I TRIBUTS   71,59  
62000001 TAXES I TRIBUTS 71,59    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   399,50  
62100001 REPARACIONS I CONSER 399,50    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   424,78  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 424,78    
626. DESPESES BANCARIES   251,30  
62600001 DESPESES BANCARIES 251,30    
627 PUBLICITAT   1.026,24  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIO 448,12    
62700010 DESPESES DE CORREU 578,12    
628. SUBMINISTRAMENTS   4.715,52  
62800010 TELÈFON I INTERNET 986,72    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.037,18    
62800030 DESPESES INFORMATICA 731,15    
62800040 MATERIAL OFICINA 960,47    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPROM-ABAC      
629. FESTA DEL BARRI   11.614,06  
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB 3.076,52    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.286,23    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.633,50    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.452,00    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROVA I PREPARACIÓ 390,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUPA SARDA 600,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 423,50    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 250,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 139,61    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 266,20    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 1.145,85    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   956,07  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 190,10    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR 53,67    
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 712,30    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   165,86  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 165,86    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS   154,81  
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES 154,81    
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   280,43  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 280,43    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     20.074,40
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.665,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.905,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   540,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS 540,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   4.480,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 4.480,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.986,40  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 7.986,40    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.403,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLES 773,00    
72800002 A POR. GIMNÀSTICA I IOGA 120,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIA 50,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
72800007 APORTACIONS VARIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.460,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   20.074,40  
60. TOTAL DESPESES   20.060,16  
RESULTAT DE L’ANY     14,24

Ens plau informar que hem assolit els objectius del Pressupost 2019.

****************************************

 • Pressupost orientatiu 2020: Per aquest 2020 volem continuar amb la mateixa política de manteniment de la despesa e increment d’ingressos via nous socis i noves aportacions dels comerciants col·laboradors en la Festa del Barri.

 

 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2019 hem seguit adaptant les nostres estructures a les exigències de la nova Llei de Protecció de Dades, tot incorporant als nostres formularis, pagina web i facebook, correu electrònic, etc. les mesures que indica aquesta llei.

******************************************************

 • Pagina Web i Correu Electrònic:

Aquest any 2019 hem millorat l’aspecte de la nostra pagina web per facilitar el seu us i la seva navegació entre els diferents continguts. La principal novetat es que hem passat a

disposar d’un únic menú que, tot i ser mes llarg per raó del gran contingut de la web, es mes fàcil de passar de secció a secció. Tanmateix durant el 2019, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, noticies i informacions municipals d’interès pels nostres socis i veïns, la nostra web i el nostre facebook.

************************************************

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4/5 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2019.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 25 hores setmanals de classe i un total de 45 alumnes aquest 2019.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.

Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Aquest 2019 no hem realitzat cap curset de cuina en no haver assolit el mínim d’alumnes necessaris.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina.

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals. Contactar al telèfon 628101793 o correu cuinafregi@hotmail.com

Cada divendres de 19 a 20:30 hores.

 • Classes d’Acordió: Aquest 2019 hem deixat d’oferir aquesta activitat per la baixa demanda que teníem.
 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2019 han passat un total de 60 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores. De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest 2019 han passat un total de 35 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jau, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres a l’Associació de 9 a 10 hores. De 10 a 11 classes avançades.
Per major informació contactar a través del Mail:  escola.nijao@gmail.com  

 • Classes de Piano i Solfeig: Activitat amb 4 alumnes aquest 2019

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Piano i Solfeig:

Podeu contactar amb Azuzena Anguiano en el correu electrònic aanguianooca@gmail.com i/o en el telèfon 607 686 447.

 • Bitlles Catalanes:

La nostra associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tívoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tívoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Taller de Manualitats. Aquesta activitat ha estat descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Country: Aquesta activitat ha esta descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Ganxet Creatiu: Aquesta activitat ha estat descatalogada per canvi d’orientació de la Fundació Nou Pops que organitzava aquestes classes.

Actualment aquesta Associació de Veïns ha establert un Acord de Col·laboració amb Noupops, entitat sense ànim de lucre en el sentit de que li cedim dos dissabtes al mes el nostre local social per les seves activitats solidaries.

 • Classes d’informàtica per Adults: Tres alumnes han efectuats cursets a l’acadèmia col·laboradora.
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2019.
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2019
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2019
 • Cessió del local social:

Aquest 2019 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc., amb un total de 21 sessions dels diferents àmbits.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa
 • Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.    

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Novetat 2019. Classes de Català i Francès

Ens plau anunciar aquesta nova i interessant activitat a la nostra oferta cultural i de formació. Hem incorporat l’Anna Llovera filòloga que ofereix classes de català i francès a les nostres instal·lacions. Cursos iniciats durant l’últim trimestre de l’any i pels quals ja han passat 6 alumnes.

Mes informació a la Web:www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes Català/Francès

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 7,8 i 9 de juny del 2019 vàrem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes i amb la continuïtat del Pregó de la Festa de Barri que enguany va realitzar el Sr. Toni Regueiro, conegut actor vilafranquí.

L’assistència als diferents actes l’estimem en:

 • A la Xocolatada unes 450 persones.
 • A les Activitats infantils unes 450 persones.
 • Al Ball unes 900 persones.
 • Al Vermut unes 250 persones.
 • A les Havaneres unes 600 persones.
 • Vàrem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tívoli. Això es bo pel comerç de restauració del nostre Barri.
 • Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

ACTE PREVI AL CAP DE SETMANA DE LA FESTA DEL BARRI 2019

Dissabte dia 1 de juny 2019, al migdia, al Parc Tivoli

VERMUT ELECTRÒNIC I DINAR POPULAR amb motiu de la celebració del 35è aniversari del “Grup d’Esplai Parroquial de Vilafranca”

Mes informació a: http://www.gepvilafranca.cat/

L’Entitat ens va sol·licitar la nostra col·laboració i nosaltres hem estimat molt oportú col·laborar en aquesta celebració donada la important vinculació, històrica, de molts dels seus membres al nostre barri.

*****************************************

PRIMER DIA DE LA FESTA DEL BARRI POBLE NOU 2019

ACTES DEL DIVENDRES 7 DE JUNY

 1. A les 20.30 hores a l’escenari del Parc Tivoli

PREGO D’INICI DE FESTA

A càrrec del reconegut llibreter vilafranquí Toni Regueiro, actor i director de teatre.

 1. En acabar: TRACA MUSICAL

A càrrec de Els Tres Mosqueters i JBD Sonoritzacions.

 1. A les 21.30 hores a la pista poliesportiva del Parc Tivoli

SOPAR DEL BARRI

 • Menú adults: Carpaccio de pinya amb pernil, Rodó de vedella a la jardinera, Brouni de xocolata casolà, pa, aigua, vi, cava i cafè.

Aportació tiquet 17 euros.

 • Menú infants: Pasta, escalopa, croquetes, xips amb refrescs i postres. Aportació tiquet 8 euros.
 • Poden demanar menú per celíacs.
 • El vi i cava serà obsequiat per l’Associació de Veïns.
 • El sopar serà preparat i servit pel Restaurant Masia Cal Joanet.
 • Inscripcions: Fins el divendres dia 31 de maig del 2019
 • Punts de recollida de tiquets:
 • Al nostre local social al C/ Tossa de Mar 13, de dilluns a dijous de 10 a 12.30 hores i els dilluns de 19.30 a 21 hores.
 • Al Forn Padisan en front del Parc Tivoli en horari comercial.
 1. I per acabar la vetllada: EXHIBICIÓ DE LINDY HOP a càrrec DE PENEDÈS SWING I JAM. Vine a ballar!

*** US ESPEREM A TOTS I A TOTES ***

***********************************************************

PROGRAMA COMPLERT D’ACTES DE LA FESTA DEL BARRI DEL POBLE NOU

DIVENDRES DIA 7-06-2019

 • A les 20.30 hores a l’escenari del Parc Tívoli: Pregó de la Festa de Barri 2019 a càrrec del vilafranquí Toni Regueiro, reconegut llibreter, actor i director de teatre, que de ben segur ens farà passar una bona estona amb la seva eloqüència.

 • En acabar, Traca d’inici de Festa a càrrec de Els 3 Mosqueters amb la col·laboració de JBD Sonoritzacions.

LOGO JBD nous colors 2013-2

 • A les 21.30 hores, a la pista esportiva del Tívoli: Sopar de Barri segons programa ja informat.

 • I a les postres:  Exhibició de Lindy Hop a càrrec de Penedès Swing i Jam. Veniu a ballar a la festa!

DISSABTE DIA 8-06-19

 • Entre les 11 i 13 hores, al local social de l’Associació de Veïns, C/ Tossa de Mar 13, Matinal Solidaria a càrrec de la ONG Noupops, www.noupops.org.

“VINE A TEIXIR AMB NOUPOPS!!
EL PROPER DIA 8 DE JUNY AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE TEIXIR EN PÚBLIC. US ANIMEM A UNIR-VOS A NOSALTRES.
PODREU FER UN POPET SOLIDARI O PORTAR LA TEVA LABOR DE CASA. ACTIVITAT GRATUÏTA”.

 • A les 17 hores, al Parc Tivoli: Espectacle d’Animació Infantil a càrrec del Gran Gabini Show, que de ben segur farà passar una molt bona estona als nostres infants.
 • A continuació: Xocolatada per gentilesa de Catànies Via, Bar la Garnatxa i les fleques del barri, Mitjans, Parés, Rius i Padisan.

 • A continuació: Mostra de Balls per gentilesa del Casal d’Avis del Tívoli, acompanyats pel Grup de Gimnastes de la nostra Associació i dirigits per la seva professora Meri Fernàndez.

 • A les 20.30 hores, a l’Església de Fàtima a tocar del Parc Tívoli: Concert de l’Orquestra Escola Vilafranca. Orquestra col·laboradora de la nostra Associació, integrada per alumnes i professors, sota la batuta de la professora de violí i directora Flàvia Lladó.

En acabar, a la mateixa església, presentació del Grup Kandenit, nova formació vocal del nostre Barri, sota la direcció de Christina Koch. Escolteu-los i gaudiu-los!

 • A les 23.30 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa amb Duet d’Ambient

 

DIUMENGE DIA 9-06-19

 • A les 10 del matí, a la Capella de la Mare de Déu de Fàtima: Missa de la Festa del Barri, pregant pel barri i per tots els seus veïns. Aquesta missa està organitzada per les Parròquies de Vilafranca i la celebrarà mossèn Xavier Aymerich.

 • A les 10.30 hores, al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de Vilafranca i dirigits per en Jaume Llordes.

 • A les 11 hores, al Parc Tivoli: Taller de Tai Chi Chuan i Chi Kung , obert a tots els públics, per gentilesa de la Secció de Tai Chi de la nostra Associació i dirigit pel nostre monitor Joan Valero.

 • A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Vilafranca.

 • A les 13:30 hores, al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’Associació de Veïns.

 • A les 19 hores, al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del Grup Xató de Vilafranca. El rom cremat serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

* * QUE GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA I FINS A LA PROPERA * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

*************************************************

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns

RECOLLIDA DE CARTES PELS REIS D’ORIENT PER PART DE LA “PATGESSA DELA”, AJUDANT DEL PATGE RAIMON

 • Data: Dissabte 28-12-19
 • Horari: De 18 a 20 hores
 • Lloc: Al nostre local social al C/ Tossa de Mar 13

I gaudirem de …….

   • Espectacle Infantil “On es el Patge? ” a càrrec del grup TAT “Taller d’Assaig de Teatre”.
   • Pastes, xocolata i begudes per la nostra mainada per gentilesa de l’Associació de Veïns.

“Veniu amb els vostres fills, nets i nebots a entregar la carta a la Patgessa Dela, us hi esperem”

 • Matinal a benefici de la Marató de TV3, ja per tercer any consecutiu:

FESTA DE PRE-NADAL A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU

 • Data: Diumenge 23/12/2018
 • Horari: 11 a 14 hores
 • Lloc: C/ Tossa de Mar 13. Activitats a dins del nostre local social i a fora al carrer

AMB DUES ACTIVITATS

 1. RECOLLIDA DE CARTES PER SES MAJESTATS EL REIS D’ORIENT PER PART DEL PATGE RAIMON
 • Pastes i begudes per la nostra mainada, gentilesa de la AV
 • Actuacions per gentilesa de l’Orquestra Escola Vilafranca
 • Actuacions per gentilesa del Grup d’Acordionistes de la AV
 1. MATINAL A BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3 – EXHIBICIONS I TALLERS DE…
 • Tai Chi, per gentilesa d’en Joan Valero i el Grup de Tai Chi de la AV.
 • Coreografies diverses, per gentilesa del Grup de Gimnastes de la AV i del Casal de la Gent Gran del Tivoli, dirigides per la Meri Fernàndez.
 • Concert per gentilesa de l’Orquestra Escola Vilafranca i la Flàvia Lladó.
 • Acordió, per gentilesa de Rafèu Sichel i Grup d’Acordionistes de la AV.
 • Zumba, per gentilesa de la Patricia Jaen i el seu Grup de Zumba.

Veniu amb els vostres fills i nets a entregar la carta al Patge Raimon i quedeu-vos a participar de les diferents activitats d’aquesta “Matinal” i “Uneix-te a la Lluita contra el Càncer”

** Us esperem i us agrairem el vostre donatiu * *

Salutacions cordials – La Junta

Amb la col·laboració de Meri Fernández i

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2019 repeteixen el format de l’any anterior per la Capta de Festa Major als Barris. Per el que fa al nostre barri, el dia 14-08-19, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tívoli, hi vàrem instal·lar una carpa de recolzament al punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics. L’acte va estar amenitzat pels Balls de les Cotonines i . Us podem ben assegurar que el futur de la nostra Festa Major esta ben assegurat amb

aquesta mainada. Tanmateix i com a aportació de la nostra Associació de Veïns,  vàrem posar a disposició de la nostra canalla aigua i pastes.

 • Matinades al Parc Tívoli

També com es tradicional, aquesta Associació de Veïns va col·laborar amb les matinades del dia 30-08-19. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tívoli a la Plaça de l’Ajuntament a l’inici de les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb Cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tívoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro http://www.festes.org/imatges/665amp_lacaptavilafrancag.jpg http://www.grallersdevilafranca.cat/app/wp-content/uploads/2013/02/matinades-fake.jpg

* * * Us desitgem que passeu una molt bona Festa Major 2019 * * *

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada Municipal: Aquest any 2019 no es va efectuar la visita donada la proximitat amb les eleccions municipals.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2019 hem comptabilitzat un total de 48 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 31 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 50%.

 • Novetat 2019: Col·laboració amb la Regidoria de la Gent Gran
Servei Municipal de Serveis Socials -Comissió del Benestar de la Gent Gran – Campanya Nadal Solidari 2019

Aquest projecte, és un dels cinc que porta a terme cada any la Comissió Municipal pel Benestar de la Gent Gran, i es ve realitzant des del 1990. Té dues accions ben diferenciades:

 1. Visites a les cinc residències de gent gran que hi ha a Vilafranca (Centre Ricard Fortuny, Inglada Via, Llar Evangèlica i Mare Ràfols) i als centres de dia. Uns representants de la Comissió, conjuntament amb l’Alcalde i la Regidoria de Serveis Socials, visiten i feliciten a les persones residents uns dies abans de Nadal. Prèviament, s’han fet arribat uns lots de torrons, neules i cava, perquè puguin gaudir de les festes.
 2. Visites a domicili de les persones de + de 80 anys empadronades soles a Vilafranca. L’objectiu d’aquestes visites, és la de detectar noves situacions de risc que es van donant cada any, observant l’estat de la persona i del seu habitatge. En cas de d’evidenciar-se una situació de risc, es deriva el cas a Serveis Socials.

En el moment de la visita rebran un petit obsequi per part de la Comissió.

Aprofitem l’avinentesa per tal de demanar, entre els nostres associats i usuaris d’activitats, voluntaris per fer aquestes visites, doncs la gent de la comissió, a voltes no dona coll a fer amb un mínim de qualitat, les visites. Normalment, s’arriben a fer unes 260 visites de les més de 300 persones que hi ha censades amb aquest perfil (la diferència són persones que durant l’any han estat ingressades en residències, han anat a viure amb els fills, etc). Si us voleu oferir, si us voleu oferir podeu fer un correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat indicant els vostres nom, cognoms i telèfon de contacte o passar pel nostre local del C/ Tossa de Mar 13, qualsevol dia de dilluns a dijous de 10 a 12 hores del matí o dilluns de 19.30 a 21 hores. Data topall 12-12-19. L’objectiu es d’aconseguir suficients voluntaris per ta d’efectuar un màxim de 3/4 visites cada un.

Moltes gràcies en nom de la Junta!

Aquet any o hem volgut organitzar millor i ens hem posat d’acord les diverses entitat i persones particulars del barri que col·laboren en aquesta activitat com son el Pilar de Vuit, el Casal d’Avis del Tívoli i la pròpia Associacio de Veïns del Poble Nou.

Ha estat un èxit ja que un equip de quasi 25 persones han efectuat les 176 visites dels cens d’avis majors de 80 anys que viuen al nostre barri. Aquest any se’ls ha regalat una caixa de catànies.

Tanmateix s’han recollit un total de 35 incidències detectades en les diferents visites que ja han estat traslladades a la Regidoria de la Gent Gran. Seguim Fent Barri!

 • Col·laboració i Gestió amb la Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”:

Lamentem informar que aquest any 2019 s’ha procedit a la dissolució d’aquesta coordinadora pels motius que expressem a la següent nota de premsa.

Comunicat conjunt de les vuit associacions de veïnes i veïns de Vilafranca del Penedès, AV Barceloneta, AV Centre, AV Clotes, AV Espirall, AV Girada, AV Molí Rovira, AV Poble Nou, AV Sant Julià, per informar de la dissolució de la Coordinadora de les Associacions de Veïnes i Veïns

 1. Com recordaran aquesta coordinadora es va fundar l’any 2015, fruit de l’acord assolit entre les vuit Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès, per tal de treballar de forma conjunta al servei dels ciutadans i ciutadanes de la Vila, amb l’objectiu de tractar el que enteníem que eren els “Grans Projectes  Globals de Ciutat”, per tal de disposar de mes força i ’obtenir, tots junts mes inversions i millores de tota mena per als nostres barris fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència dels veïns, a traves de campanyes i activitats que sobrepassaven el nivell dels barris.
 2. Durant aquests 4 anys el sistema de funcionament ha estat ben senzill però a la vegada plenament efectiu, ja que, en les reunions que cada dos mesos tenim establertes amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de

Vilafranca, s’han anat tractant diversos temes que considerem afectaven, per igual, a tots els barris de la Vila. I en això creiem que hem assolit un notable èxit.

A tall d’exemple, indiquem els més significatius:

 • Octubre 2015. Jornada festiva i solidaria a favor de la Creu Roja en el seu programa “Aliança per l’alimentació infantil” on es van recollir 2.289 euros.
 • Novembre 2016: Amb motiu de les diferents problemàtiques sorgides a partir de la inauguració del nou ambulatori, tals com dispersió familiar, canvis de metges, desubicació de persones amb malaltia crònica, etc. es va mantenir una reunió a tres bandes, Ajuntament, Servei Català de Salut i Coordinadora i es van posar en marxa tot un seguit de millores que varen solucionar molts dels temes que preocupaven als nostres veïns.
 • Juliol 2017: Precisament amb motiu de la posada en marxa del nou ambulatori, el bus urbà per als usuaris d’alguns barris de la Vila tardava més d’una hora en arribar a l’hospital i a l’ambulatori. Doncs bé, en una nova negociació d’aquesta Coordinadora amb l’Ajuntament i més en concret amb els Tècnics de Mobilitat, es va obtenir una millora en el funcionament de les dues línies dels bus urbà, tot canviant de sentit de circulació una de les línies i suprimint parades obsoletes i creant-ne de noves.
 • Any 2018: Sent coneixedors que en poblacions similars a la nostra els veïns i veïnes podien decidir una part de les inversions municipals vàrem sol·licitar a l’Ajuntament de Vilafranca la recuperació de la figura del Pressupost Participatiu.

En ser final de legislatura es va posposar el tema fins a la propera i s’està pendent de resposta.

 1. Hem de dir que, a part de ser reivindicatius quan ha sigut necessari, també hem estat al costat de l’Equip de Govern, per tal de treballar de forma conjunta en alguns dels gran temes que la ciutat té pendents de resoldre, com acabar el cobriment de la llosa, la nova estació de trens regionals, etc. en què sempre hem intentat aportar el nostre granet de sorra per tal de facilitar la presa de les decisions més adients al servei de tot Vilafranca.
 2. Tanmateix hem escoltat i rebut totes les entitats de diversa índole, grups municipals, partits polítics, etc. per tal de conèixer les seves inquietuds i problemàtiques i posar les idees i solucions al servei de tots.
 3. Ara, arribat l’any 2019, les associacions integrants d’aquesta Coordinadora ens hem adonat que a Vilafranca, potser no tenim el nombre d’habitants suficients, per tal que sigui factible l’existència d’una entitat com la nostra, ja que consultades diverses persones i entitats líders en els moviments veïnals, ens expliquen que, aquestes entitats acostumen a funcionar millor en ciutats de 100.000 habitats en amunt.
 4. I també, sent sincers, hem de reconèixer que potser no hem sapigut les vuit entitats, ser prou assertives en el nostre funcionament i en les nostres relacions, fet que ha desembocat en algunes discrepàncies que entenem que han de quedar per nosaltres i de les quals hem d’aprendre per tal que, en un futur i quan la

nostra estimada ciutat creixi més, ser un magnífic i inestimable punt de retrobament i reinici, a partir de la feina ben feta fins ara.

 1. No cal dir que aquestes vuit AV, agraïm el suport, la col·laboració i les aportacions, que ens han donat tots els socis i tots els veïns dels diferents barris, totes les entitats de Vilafranca, equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca amb regidors i tècnics, grups polítics, etc.
 2. Per tant i a la vista de tot l’exposat, comuniquem oficialment a tots els mitjans de comunicació, entitats, organismes i públic en general la Dissolució de la Coordinadora de les Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès.
 3. No obstant, les associacions de veïns signants d’aquest comunicat informem els nostres socis i veïns que les ganes de seguir treballant, tant individualment per la millora dels nostres barris, com conjuntament per la millora de Vilafranca, continuen i hem establert l’acord que en les indicades reunions habituals que mantenim i mantindrem amb l’Equip de Govern, seguirem presentant els grans temes de ciutat prèviament informats entre nosaltres a fi i efecte de no perdre la efectivitat del conjunt.

Firmat a Vilafranca del Penedès a 30 de setembre del 2019 pels presidents de les vuit Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca

Diego Teruel Esther Ribas Beatriz Reina

AV Barceloneta AV Centre AV Clotes

Antonio Diaz Manel Pac Jordi Junyent J

AV Espirall AV Girada AV Molí Rovira

Josep Mª Tobella Lluís Montaner

AV Poble Nou AV Sant Julià

************************************************

 • I per el 2020 que…
 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la de Igualtat, la de la Gent Gran, la de Medi Ambient etc. També tenim representació al Consell Municipal de Serveis Socials i al Consell de Sercom, Radio i TV de

Vilafranca. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.

 1. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 2. Comunicació amb els socis: Tema pendent dels dos últims anys i que ens costa molt d’acabar de definir. Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 3. Carnet de Soci: En estudi.
 4. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les

diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 15 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.

 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2020 el nostre objectiu es continuar amb l’actualització de totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Segui donant-li compliment.
 3. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.Tanmateix seguirem tutelant les obres de reforma del passeig Rafael Soler i vetllar per les instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2019

Josep Mª Tobella      Fina Milà                    Josep Mª Fornós               Joan Padilla    Josep Mª Gejo

President                     Sots-presidenta        Tresorer                                Vocal                  Vocal

Gemma González     Marcel.li Lleixà        Anna Llovera

Secretaria                    Vocal d’Honor          Vocal Provisional

*************************************************************************