Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2014

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2014 , CELEBRADA EL 21 D’ABRIL DEL 2015

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 21 d’abril del 2015, en segona convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

ORDE DEL DIA

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2014.
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014. La poden consultar a la pagina web i/o al local social.
 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i sugerències que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou. Ànims que la quota nomes es de 12 € a l’any.
 • Precs i preguntes.

 

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2014 

Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per Aprovada definitivament. 

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2014. La poden consultar a la pagina web i/o al local social 

Per tal de que els nostres socis i veïns disposin de tota la informació de totes les nostres activitats culturals, esportives i d’esbarjo, dels nostres projectes i de les nostres e il·lusions, hem creat aquesta Memòria que poden trobar penjada a la nostre pagina web www.veinspoblenou.cat a la pestanya “Qui som” i subpestanya “Memòria Activitats” així com també en suport paper exposada a una de les parets del nostre local social i a disposició de tothom. 

 • Estat de comptes 2014 i Pressupost per el 2015. 

El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 21.765 euros, uns pagaments  per import de 20.897,16 euros,  resultant  un benefici de 867,84 euros  i que sumats als saldos de caixa 855,48 euros i bancaris preexistents, resulten un total saldo de  13.400,05 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2014 queden aprovats per unanimitat. 

Tancament Exercici 2014  

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures Monitor 6.480
Telèfon i ADSL 12 factures 897,41
Neteja local social 12 factures 929,19
Col·laboració Festa Major Varies factures 1.012,57
Festes del Barri Varies factures 6.534,68
Material oficina Varies factures 762,44
Assegurances Responsabilitat Civil i altres 311,05
Inversió informàtica pagina Web i CE 1 factura 710,74
Inversió informàtica Programa Gestió Global 1 factura 808,89
Manteniment informàtic 3 factures 80
Despeses diverses Varies factures 1.082,57
TOTAL DESPESES Pendent pagar 1.287,62 20.897,16
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis 204 socis any 2013 i 235 socis any 2014 4.896
Quotes alumnes angles 30 alumnes 5.105
Aportació angles infants 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica 32 assistents 260
Anuncis comercials programa Festa Barri 95 comerciants 3.208
Ingressos varis Lloguer local i diversos 1.042
SUB-TOTAL INGRESSOS   15.711
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni anual 6.054
TOTAL INGRESSOS   21.765
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre + 867,84

 

Pressupost 2015  

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 factures monitor 7.400
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 6.900
Material oficina Reproabac 400
Assegurances Responsabilitat Civil i altres 750
Quota anual domini Web Informàtica 7 50
Manteniment informàtic Level 7 100
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   18.775
 INGRESSOS  COMENTARIS  IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Quotes alumnes angles Estimació de 35/40 alumnes 4.900
Aportació angles infants Estimació de 40/45 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns 90 anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 300
SUB-TOTAL INGRESSOS   12.800
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   18.800
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +25 euros

 

 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri 

La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una complerta exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2014, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2015.

Destaquen, entre d’altres,  els projectes urbanístics per connectar el nostre barri amb el barri de La Girada i una primera fase d’urbanització de la llosa sobre la via.

També informa dels diferents serveis i actes que els socis, prèvia petició, poden realitzar al local de l’associació.

 • Durant 2014 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 • S’ha aconseguit la col·locació de nous bancs de descans a diferents indrets del barri.
 • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament, amb l’empresa constructora i amb el veïns per diferents temes com els guals, anivellació d’entrades de cases, etc. etc. Disposem d’un joc de planells per consulta al nostre local, a disposició dels socis i veïns que desitgin consultar-lo.
 • Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015 
 • Administratius: Durant l’any 2014 ens han obligat a les entitats com la nostre a millorar els processos comptables i adaptar-nos a l’Impost de Societats i per tant aquest 2015 tenim que revisar tots els nostres processos comptables per tal de complir amb la normativa vigent i evitar sancions.
 • Protecció de Dades: Igualment ja hem estat obligats a donar compliment a les instruccions d’aquesta llei i per aquest motiu ja estem adaptant el nostre correu electrònic, la pagina web i les nostres comunicacions d’acord amb la normativa d’aquesta llei. En aquest sentit ens veiem obligats durant aquest 2015 a realitzar una nova recollida de les seves dades personals, sol·licitar-los autorització per passar per el banc les quotes anuals de socis, sol·licitar-los permís per enviar-los correus amb la informació de les nostres activitats i un llarg etc.
 • En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: veinspoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
 • Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts. 
 • Renovació membres de la Junta

El senyor Marcel.li Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous socis/veïns.

En aquest sentit es sol·licita als membres de la Junta i als Socis assistents que vulgui causar baixa i/o alta de la Junta Directiva i el resultat ha estat el següent:

Ens sol·licita i s’accepta l’alta del nou veí del nostre barri i nou soci d’aquesta AV, Sr. Josep Mª Fornos Sánchez que passa a formar part de la nostre junta com a vocal.

Tanmateix i seguin el mandat del nostres Estatuts i per atribucions de la Junta Directiva, es proposa el cessament del membres de la Junta que no han assistit a les reunions de junta durant l’últim any ni han col·laborat en les nostres activitats i festes.

 • Precs i preguntes

Hem agrupat segons els temes mes àmpliament tractats i s’han fet arribar les queixes i/o suggerencies dels socis als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.

 • Que es vetlli per una correcta execució de les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler,
 • Que es segueixi recolzant als veïns i a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de que s’acabi el cobriment total de les vies del tren.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre el problema dels excrements dels gossos a les voreres.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre la circulació indiscriminada i perillosa de les bicicletes per sobre les voreres.
 • Que es revisi la poda dels arbres de varis carrers i zones del nostre barri, donat que en molts casos toquen a les façanes, les embruten i treuen molta vista.

No  havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  20,45 hores del  dia 21 d’abril del 2015, firmant la present Acta per part de la Junta…

Fina Milà      Marcel·li Lleixà    Jose L. Lassa     Pere Mencia   Josep Mª Tobella

Presidenta   Sots-president      Tresorer              Vocal                  Secretari

 

*********************************************