Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Assemblea General 2015

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2015 , CELEBRADA EL 19 DE MAIG DEL 2016

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 19 de maig del 2016, en única convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

ORDE DEL DIA

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
 • Aprovació si s’escau dels Comptes 2015 i Pressupost per el 2016.
 • Proposta de modificació de quota anual.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes.

En acabar els volem oferir una breu però molt interessant Conferencia sobre el tema “Envelliment Actiu” que ens oferirà el nostre col·laborador, el fisioterapeuta Adrià Solis i Sinyol, de FisioCorp Grup de Vilafranca, ( http://www.fisio-domicili.com) que de ben segur serà molt interessant per a tots nosaltres.

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015

Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per Aprovada definitivament.

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015.

Per tal de que els nostres socis i veïns disposin de tota la informació de totes les nostres activitats culturals, esportives i d’esbarjo, dels nostres projectes i de les nostres e il·lusions, hem creat aquesta Memòria que poden trobar penjada a la nostre pagina web www.veinspoblenou.cat a la pestanya “Qui som” i subpestanya “Memòria Activitats” així com també en suport paper exposada a una de les parets del nostre local social i a disposició de tothom.

 • Estat de comptes 2015 i Pressupost per el 2016.

El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 16.540 euros, unes despeses  per import de 18.517,92 euros,  resultant  una pèrdua de 1.977,92 euros  i que restats als saldos de caixa 539,48 euros i bancaris de 10.654,65 preexistents, resulten un total patrimonial de 16.461,63 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2015 queden aprovats per unanimitat.

Tancament Exercici 2015

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     16.461,63
    101. FONS ASSOCIACIO   16.461,63  
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     1.519,63
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   1.519,63  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  1.519,63    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
43. QUOTES SOCIS     312,00
    430. QUOTES SOCIS   312,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     11.194,13
    570. CAIXA   539,48  
        57000001 CAIXA EFECTIU  539,48    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   10.654,65  
        57200001   CAJA MAR  8.485,10    
        57200002   BANC SABADELL  2.169,55    
       
60. DESPESES     18.517,92
    620. TAXES I TRIBUTS   21,00  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  21,00    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   35,55  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  35,55    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   312,42  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  312,42    
    626. DESPESES BANCARIES   282,27  
        62600001   DESPESES BANCARIES  282,27    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.268,41  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  843,09    
        62800020   NETEJA  876,48    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  536,96    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  266,01    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  745,87    
    629. FESTA DEL BARRI   7.640,09  
        62900001   APERITIUS FESTES  654,76    
        62900002   COLLES CASTELLERES  490,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES  779,24    
        62900004   SONORITZACIÓ  544,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  155,78    
        62900008   SARDANES  300,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  605,00    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  420,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  460,11    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   1.469,48  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  816,68    
        63000002   MATINADES DE FM  652,80    
    631. FESTA DEL PATGE      
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS   5.115,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  5.115,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   373,70  
        63300001   ALTRES DESPESES  373,70    
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     16.540,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   2.928,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  2.952,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -24,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   2.832,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.832,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.538,00  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.538,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   4.242,00  
        72800001   APORTACIONS ANGLES  3.817,00    
        72800002   APORTACIONS GIMNÀS  190,00    
        72800003   APORTACIONS CUINA  50,00    
        72800004   APORTACIONS COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS VARIES  165,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   16.540,00  
    60. TOTAL DESPESES   18.517,92  
RESULTAT DE L’ANY     -1.977,92

 

Pressupost orientatiu 2016

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 mesos 600
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 7.500
Material oficina Reproabac 800
Assegurances   750
Quota anual domini Web Informàtica 7 100
     
Manteniment informàtic Level 7 200
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   13.125
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Aportació Country   50

 

Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 500
SUB-TOTAL INGRESSOS   8.150
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   14.150
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +1.025
 • Proposta de modificació de quota anual.

Aquesta associació fa mes de 15 anys que no ha modificat la quota anual de soci de l’entitat. Donat el temps transcorregut sense cap modificació i tenint en compte que un dels objectius de la junta es conservar l’estàndard de qualitat de les seves activitats així com seguir oferint unes festes del barri dignes dels nostres associats i del nostre veïnat, proposa una nova quota anual de 15 euros.

La proposta queda aprovada per unanimitat i ja s’aplicarà el nou import en la quota 2016.

 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri

La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una complerta exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2015, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2016.

 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015
 • Col·laboració  amb l’Ajuntament de Vilafranca
 • Durant 2015 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.
 • Durant aquets mesos de maig i juny, l’Ajuntament ens ha anunciat unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.
 • I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Col·laboració en la Campanya de Civisme “t’importa” de l’Ajuntament de Vilafranca: Per aquest 2016 ens plau informar que aquesta associació s’ha implicat de forma molt activa, en la nova Campanya de Civisme que sota el eslògan “t’importa” està desenvolupant l’Ajuntament de Vilafranca. Campanya essencialment informativa i d’assessorament però també a la vegada sancionadora per aquells casos que així ho requereixin. En aquest sentit us animem a col·laborar, també de forma molt activa, en el bon funcionament d’aquesta campanya, ja que estem segurs que, entre tots, farem un barri més net i mes còmode per tal de que tots nosaltres el podem gaudir.
 • Administratius: L’any 2014 ens varen obligar a les entitats com la nostre a millorar els processos comptables i adaptar-nos a l’Impost de Societats i per tant aquest 2015 hem completat l’adaptació i modernització de tots els nostres processos comptables per tal de complir amb la normativa vigent i evitar sancions.
 • Protecció de Dades: Igualment ja hem estat obligats a donar compliment a les instruccions d’aquesta llei i per aquest motiu ja estem adaptant el nostre correu electrònic, la pagina web i les nostres comunicacions d’acord amb la normativa d’aquesta llei. En aquest sentit ens hem vist obligats obligats durant aquest 2015 a realitzar una nova recollida de les seves dades personals, sol·licitar-los autorització per passar per el banc les quotes anuals de socis, sol·licitar-los permís per enviar-los correus amb la informació de les nostres activitats i un llarg etc.
 • En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: veinspoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
 • Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts.
 • Renovació membres de la Junta

El senyor Marcel.li Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous socis/veïns.

En aquest sentit es sol·licita als Socis assistents que vulguin formar part de la nostre Junta.

Es tanca l’apartat sense la presentació de cap persona candidat o candidata.

Precs i preguntes

Hem agrupat segons els temes mes àmpliament tractats i s’han fet arribar les queixes i/o suggerencies dels socis als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.

 • Que es vetlli per un correcte acabament de les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler,
 • Que es segueixi recolzant als veïns i a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de que s’acabi el cobriment total de les vies del tren.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre el problema dels excrements dels gossos a les voreres.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre la circulació indiscriminada i perillosa de les bicicletes per sobre les voreres.
 • Que es revisi la poda dels arbres de varis carrers i zones del nostre barri, donat que en molts casos toquen a les façanes, les embruten i treuen molta vista.
 • Que es sol·liciti als Administradors de la Festa Major que es torni al model de Capta habitual, casa per casa ja que no agrada el nou format a molts socis i veïns nostres.

No  havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  21 hores del  dia 19 de maig del 2016, firmant la present Acta per part de la Junta…

Fina Milà        Marcel·lí Lleixà       Jose Luis Lassa  Josep Mª Fornós    Josep Mª Tobella

Presidenta     Sots-president         Tresorer                Vocal                            Secretari

 

*********************************************