Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Convocatòria Assemblea Anual de Socis pel dimecres 29-03-17

Vilafranca del Penedès  a 13 març  del 2017

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea Anual 2017 de socis/es de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou,  que tindrà lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  el proper dimecres dia 29 de març del 2017, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en  la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

Ordre del dia

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
 • Aprovació si s’escau dels Comptes 2016 i Pressupost per el 2017.
 • Aprovació si s’escau de l’Autorització per associar-nos a les altres 7 Associacions de Veïns de Vilafranca, per constituir la “Coordinadora o Federació d’Associacions de Veïns de Vilafranca”. L’objectiu principal d’aquesta federació, entre d’altres que ja anirem explicant, es el de poder anar units tots els veïns de tots els barris en els temes comuns i participar en els grans Projectes de Ciutat que ens afectin a tots els barris en igual mida.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes.

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el dimecres 29 de març del 2017 a les 19:30. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.           

Fina Milà,

Presidenta, en nom de tota la Junta

 

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2016

La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2016. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

********************************************

 

 • Estat de comptes 2016 i Pressupost per el 2017

Esborrany de Tancament Exercici 2016: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals del 2016, no s’aprovin en aquesta Assemblea Anual de Socis de març 2017 no es poden considerar definitius.

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     16.461,63
    101. FONS ASSOCIACIÓ   16.461,63  
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     1.519,63
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   1.519,63  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  1.519,63    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
43. QUOTES SOCIS     312,00
    430. QUOTES SOCIS   312,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     11.194,13
    570. CAIXA   539,48  
        57000001 CAIXA EFECTIU  539,48    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   10.654,65  
        57200001   CAJA MAR  8.485,10    
        57200002   BANC SABADELL  2.169,55    
       
60. DESPESES     18.517,92
    620. TAXES I TRIBUTS   21,00  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  21,00    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   35,55  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  35,55    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   312,42  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  312,42    
    626. DESPESES BANCARIES   282,27  
        62600001   DESPESES BANCARIES  282,27    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.268,41  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  843,09    
        62800020   NETEJA  876,48    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  536,96    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  266,01    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  745,87    
    629. FESTA DEL BARRI   7.640,09  
        62900001   APERITIUS FESTES  654,76    
        62900002   COLLES CASTELLERES  490,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES  779,24    
        62900004   SONORITZACIÓ  544,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  155,78    
        62900008   SARDANES  300,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  605,00    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  420,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  460,11    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   1.469,48  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  816,68    
        63000002   MATINADES DE FM  652,80    
    631. FESTA DEL PATGE      
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS   5.115,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  5.115,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   373,70  
        63300001   ALTRES DESPESES  373,70    
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     16.540,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   2.928,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  2.952,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -24,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   2.832,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.832,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.538,00  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.538,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   4.242,00  
        72800001   APORTACIONS ANGLES  3.817,00    
        72800002   APORTACIONS GIMNÀS  190,00    
        72800003   APORTACIONS CUINA  50,00    
        72800004   APORTACIONS COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS VARIES  165,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   16.540,00  
    60. TOTAL DESPESES   18.517,92  
RESULTAT DE L’ANY     -1.977,92

 

Com sigui que hem tingut pèrdues en els dos últims exercicis, per aquest 2017 estem treballant per reduir significativament el nostre dèficit tot intentant millorar la nostra gestió en varis fronts: Estem treballant en la reducció de despeses, millora de pressupostos dels proveïdors de les nostres festes,  l’increment de la nostra base de socis, l’obtenció de mes col·laboració per part dels comerciants del nostre barri, etc.

***********************************************

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Visita anual de l’Alcalde i Equip de Govern a l’Associació: Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

 

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html.

 

 • Durant 2016 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc., ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.

 

 • En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.

 

 • Tanmateix vàrem sol·licitar a l’Ajuntament unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.

 

 • Nova zona per esbarjo de gossos a caball entre el Poble Nou i La Girada: L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ens ha concedit una altre de les nostres peticions i ha fet públic que habilitarà un espai d’uns 1.000 metres quadrats per a l’esbarjo de gossos entre l’Arxiu Comarcal i els Jutjats, al costat de l’urbanització de la llosa de la via. La intenció és obrir-lo durant el primer semestre de l’any 2017.

Tal punt d’esbarjo es diferenciarà clarament de la zona urbanitzada a la llosa de la via, on s’hi ha col·locat senyalització alertant que els gossos han d’anar sempre lligats, que s’han de recollir les seves defecacions i que, en cas de no complir la normativa, les multes poden arribar als 750 euros.

Actualment aquest espai és utilitzat com a pàrquing i, segons el regidor de Serveis Urbans, “es perdran unes deu places d’aparcament, fet que queda àmpliament compensat amb les 90 noves que hi haurà en el primer dels tres pàrquings que preveu el projecte de la llosa de la via.

 • I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2016
 • Administratius: Durant l’any 2016 ja hem adaptat, de forma definitiva, la nostre estructura administrativa, comptable, fiscal i de protecció de dades a les noves normatives que ja els vàrem informar l’any passat.

 

Agrairíem als nostres socis que entrin a la web, Pestanya Socis/No Socis i Sub- Pestanya Socis, per tal d’emplenar un formulari d’actualització de dades i autorització de protecció de dades i/o ens retornim degudament emplenat i firmat el document adjunt al final.

 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal ser soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moltes gracies per la seva assistencia, ens plau convidar-los a una copeta de cava…..

La Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

********************************************************************************

DELEGACIO DE VOT

Nom i cognoms,                                                                                                NIF                                         

Delego el meu vot a l’Assemblea General Ordinaria que es celebrarà el dia 29 de març del 2017 al soci, Nom i Cognoms,                                                              NIF                                     

Signatura

*************************************************

MOLT IMPORTANT: SIUS PLAU, TOTS  ELS SOCIS ANTERIORS A L’ANY 2016, EMPLENEU I SIGNEU AQUEST DOCUMENT I ENS EL PORTEU EL DIA DE L’ASSEMBLEA O ENS EL DIPOSITEU A LA BUSTIA. ES OBLIGATORI PER COMPLIR AMB LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

DOCUMENT D’ALTA I/O MODIFICACIÓ DE SOCI A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 • Nom i Cognoms

 

 • Domicili

 

 • Codi Postal              Població   

 

 • Telèfon fixe                            Telèfon mòbil 

 

 • Correu electrònic
 • NIF

 

 • Compte bancari amb IBAN
 • Accepto les Polítiques de Privacitat i estic conforme amb l’Avís Legal.
 • Autoritzo a incorporar les meves dades en els fitxers de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació publicitària o promocional de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació relacionada amb les activitats de l’Associació.

 Dono la meva confirmat a les 4 autoritzacions anteriors.

 

         DATA:    _____________________            FIRMA:

 

****************************************************************