Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Convocatòria d’Assemblea Anual de Socis/es Ordinària i Extraordinària pel dijous 21-03-19 a les 19.30 hores

 

Vilafranca del Penedès  a 6 de març del 2019

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018 i a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou,  que tindran lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  el proper dijous, dia 21 de març del 2019, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en  la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

A. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2018

  1. Lectura i Aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea 2017.
  2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2018.
  3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2018. La poden consultar a la pagina web veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.
  4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2018 i del Pressupost per l’any 2019.

          Poden consultar, ambdós documents, segons l’indicat a l’apartat anterior.

  1. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
  2. Col·laboracions i Gestions amb la “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”.
  3. Renovació parcial de membres de la Junta. La Junta Directiva actual va ser renovada, en la seva totalitat i aprovada per l’Assemblea de l’any 2017. Durant el període entre assemblees s’han incorporat dos vocals provisionals nous, a aquesta junta, el Sr. Josep Mª Gejo i la Sta. Gemma González Piquet i que sotmetem a aprovació, el seu nomenament definitiu per part d’aquesta Assemblea.

          Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant             de l’Associació, tant com del nostre Barri.

  1. Precs i preguntes.

 B. Ordre del dia, únic, de l’Assemblea General Extraordinària 2018

Proposta de modificació dels nostres Estatuts a fi i efecte d’adaptar-los a les noves lleis vigents, en matèria fiscal, de protecció de dades, de transparència, de participació. A tall d’exemple indiquem els mes importants: Reglament de Regim Intern, Mínim de socis per celebrar l’Assemblea anual, Vigència de la Junta Directiva, Finalitats de l’Associació, qui pot ser soci d’aquesta AV. Ampliació a Persones jurídiques, Convocatòries d’Assemblees anuals ordinàries o extraordinàries: Es poden convocar per correu postal o per qualsevol mitja telemàtic que sigui facilitat pel soci/a., Firmes bancaries, etc.

Poden consultar l’esborrany dels nous Estatuts, a la pagina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.

****************************************

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem a tots/es donada la importància dels temes a tractar,  el dijous  21 de març del 2019 a les 19:30 hores.

Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Junta Directiva, presidenta

Josefina Milà Capellades

 

 

Retallar si es el cas: _________________________________________________________________________________

DELEGACIÓ DE VOT

Nom i cognoms,                                                                                          NIF                                      

Delego el meu vot a les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària 2018, que es celebraran el dia 21 de març del 2019 al soci, Nom i Cognoms,                                                                                                                     NIF                                      .

 Signatura