Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Convocatòria de l’Assemblea Anual de Socis per el proper dijous dia 19-05-16 a les 19:30

 Vilafranca del Penedès  a 1 de maig  del 2016

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea Anual 2016 de socis/es de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou,  que tindrà lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos,  el proper dijous dia 19 de maig del 2016, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en  la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

Ordre del dia

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
 • Aprovació si s’escau dels Comptes 2015 i Pressupost per el 2016.
 • Proposta de modificació de quota anual.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes.
 • Conferencia

En acabar els volem oferir una breu però molt interessant Conferencia sobre el tema “Envelliment Actiu” que ens oferirà el nostre col·laborador, el fisioterapeuta Adrià Solis i Sinyol, de FisioCorp Grup de Vilafranca, ( http://www.fisio-domicili.com) que de ben segur serà molt interessant per a tots nosaltres.

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el dijous 19 de maig a les 19:30. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Fina Milà, presidenta, en nom de tota la Junta

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015

La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Qui som/Memòria Activitats 2015”, al facebook i al local social en un mural a l’efecte.

********************************************

 • Estat de comptes 2015 i Pressupost per el 2016

Esborrany de Tancament Exercici 2015: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis de Maig 2016 no es poden considerar definitius.

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     16.461,63
    101. FONS ASSOCIACIO 16.461,63
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     1.519,63
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 1.519,63
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  1.519,63    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI 912,95
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS 545,00
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
43. QUOTES SOCIS     312,00
    430. QUOTES SOCIS 312,00
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS
       
57. TRESORERIA     11.194,13
    570. CAIXA 539,48
        57000001 CAIXA EFECTIU  539,48    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA 10.654,65
        57200001   CAJA MAR  8.485,10    
        57200002   BANC SABADELL  2.169,55    
       
60. DESPESES     18.517,92
    620. TAXES I TRIBUTS 21,00
        62000001   TAXES I TRIBUTS  21,00    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 35,55
        62100001   REPARACIONS I CONSER  35,55    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES 312,42
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  312,42    
    626. DESPESES BANCARIES 282,27
        62600001   DESPESES BANCARIES  282,27    
    628. SUBMINISTRAMENTS 3.268,41
        62800010   TELÈFON I INTERNET  843,09    
        62800020   NETEJA  876,48    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  536,96    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  266,01    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  745,87    
    629. FESTA DEL BARRI 7.640,09
        62900001   APERITIUS FESTES  654,76    
        62900002   COLLES CASTELLERES  490,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES  779,24    
        62900004   SONORITZACIÓ  544,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  155,78    
        62900008   SARDANES  300,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  605,00    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  420,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  460,11    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR 1.469,48
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  816,68    
        63000002   MATINADES DE FM  652,80    
    631. FESTA DEL PATGE
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS 5.115,00
        63200001   APORTACIÓ A CUINA       
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  5.115,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES 373,70
        63300001   ALTRES DESPESES  373,70    
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     16.540,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS 2.928,00
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  2.952,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -24,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI 2.832,00
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.832,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 6.538,00
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.538,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS 4.242,00
        72800001   APORTACIONS ANGLES  3.817,00    
        72800002   APORTACIONS GIMNÀS  190,00    
        72800003   APORTACIONS CUINA  50,00    
        72800004   APORTACIONS COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS VARIES  165,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS 16.540,00
    60. TOTAL DESPESES 18.517,92
RESULTAT DE L’ANY     -1.977,92

 

Pressupost orientatiu 2016

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 mesos 600
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 7.500
Material oficina Reproabac 800
Assegurances 750
Quota anual domini Web Informàtica 7 100
Manteniment informàtic Level 7 200
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   13.125
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Aportació Country 50

 

Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc, 500
SUB-TOTAL INGRESSOS   8.150
SUBVENCIO AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   14.150
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +1.025

 

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca
 1. Durant 2015 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 2. En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.
 3. Durant aquets mesos de maig i juny, l’Ajuntament ens ha anunciat unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.
 4. I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2016
 1. Administratius: Durant l’any 2015 ja hem adaptat la nostre estructura administrativa, comptable, fiscal i de protecció de dades a les noves normatives que ja els vàrem informar l’any passat.
 2. En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: veinspoblenou.cat i un nou facebook www.facebook.com/veispoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
 3. Agrairíem als nostres socis que entrin a la web, Pestanya Socis/No Socis i Sub Pestanya Socis, per tal d’emplenar un formulari d’actualització de dades i autorització de protecció de dades.
 4. Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts. A veure si aquest any 2016 i podem donar ja l’impuls definitiu
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal ser soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes

Moltes gracies per la seva assistència, ens plau convidar-los a una copa de cava…..

Fina Milá, presidenta, en nom de tota la Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat

08720-Vilafranca del Penedès