Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Fe d’errates en el document de Convocatòria Assemblea Socis

Lamentem informar que, en el document de Convocatòria de l’Assemblea de Socis 2016, que tindrà lloc el  proper dimecres dia 29 de març del 2017, a les 19.30 hores en única convocatòria, en l’apartat de Comptes 2016 hi ha un error ja que varem transcriure el balanç de tancament del 2015 en lloc del del 2016. A continuació informem de les dades correctes.

El dia de l’assemblea ja facilitarem als assistents una copia amb les dades correctes.

Preguem disculpin la nostra errada.

BALANÇ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS A 31-12-16

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     14.483,71
    101. FONS ASSOCIACIO   14.483,71  
    129. PERDUES I GUANYS      
        12900000   PERDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
    206. APLICACIONS INFORMATIQUES   2.137,39  
        20600001   APLICACIONS INFORMATIQUES  2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMATICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMATICS  545,00    
       
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT      
    280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES      
        28060000   AMORTITZACIO ACUM. APLIC INFOR      
    281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS      
        28160000   AMORTITZACIO ACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     165,00
    430. QUOTES SOCIS   165,00  
    438. PREVISIO QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.108,13
    570. CAIXA   104,32  
        57000001 CAIXA EFECTIU  104,32    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA   9.003,81  
        57200001   CAJA MAR  6.595,25    
        57200002   BANC SABADELL  2.408,56    
       
60. DESPESES     16.307,72
    620. TAXES I TRIBUTS   10,50  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  10,50    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIO   140,00  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  140,00    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   313,57  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  313,57    
    626. DESPESES BANCARIES   185,89  
        62600001   DESPESES BANCARIES  185,89    
    627 PUBLICITAT   386,04  
        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA  386,04    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.498,35  
        62800010   TELEFON I INTERNET  881,97    
        62800020   NETEJA  954,41    
        62800030   DESPESES INFORMATICA  470,88    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  228,98    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  962,11    
    629. FESTA DEL BARRI   9.001,37  
        62900001   APERITIUS FESTES  254,96    
        62900002   COLLES CASTELLERES  856,09    
        62900003   PROGRAMES FESTES  905,08    
        62900004   SONORITZACIO  1.633,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  205,78    
        62900008   SARDANES  350,00    
        62900009   ANIMACIO INFANTIL  665,50    
        62900010   COL.LABORADORS FESTA  450,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  449,76    
        62900012   PIROTECNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   869,36  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  362,48    
        63000002   MATINADES DE FM  506,88    
    631. FESTA DEL PATGE   638,66  
        63100001   FESTA DEL PATGE  638,66    
    632. APORTACIONS A CURSETS   600,00  
        63200001   APORTACIO A CUINA      
        63200002   APORTACIO  A ANGLES  600,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   663,98  
        63300001   ALTRES DESPESES  663,98    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     14.692,48
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   3.915,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.245,00    
        72100002   QUOTES ANUL.LADES  -330,00    
    722. PREVISIO QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIO QOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.064,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  3.064,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.461,48  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.461,48    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.252,00  
        72800001   APORTACIONS CLASSSES D’ANGLES  827,00    
        72800002   APOR.  GIMNASTICA I IOGA  220,00    
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA  35,00    
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA  150,00    
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   14.692,48  
    60. TOTAL DESPESES   16.307,72  
RESULTAT DE L’ANY     -1.615,24

****************************************************************