Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interésNovetatsSocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

L’Ajuntament de Vilafranca ens fa arribar aquesta interessant informació

LA BASTIDA – PATI DEL GALL
Projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Vilafranca
Novembre de 2023
Índex
Com neix La Bastida – Pati del Gall? 3
Què és la cessió d’ús? 4
Com serà La Bastida – Pati del Gall? 5
Quant costarà construir La Bastida – Pati del Gall? 12
Quins requisits s’han de complir per accedir-hi? 13
Quins són els criteris de preferència d’accés? 15
Com serà el procés d’incorporacions? 16


– 2 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Com neix La Bastida – Pati
del Gall?
La Bastida és l’associació que treballa per implantar el model d’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús a Vilafranca del Penedès. Es fa formar el 2019, el grup va anar creixent i el
projecte va agafar volada a partir de 2021, quan es va fer l’acte de presentació oficial i es
van començar a realitzar diverses accions d’incidència política i donant a conèixer el model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Vilafranca. En el marc de les darreres eleccions
municipals, el passat mes de maig, La Bastida va reunir a representants de tots els grups
polítics amb presència al consistori municipal en un debat sobre habitatge. Poc després,
l’Ajuntament de Vilafranca va anunciar la seva intenció de fer la cessió d’ús d’un terreny a
Sostre Cívic, entitat social amb llarg recorregut dins de la promoció de l’habitatge
cooperatiu al territori, i és en aquest moment que comencen les negociacions entre La
Bastida i Sostre Cívic per tal d’anar plegades en aquest projecte.
Pati del Gall és el nom del solar ubicat al carrer Nord, 10 i fa referència a la masia,
coronada per un gall, que hi va ser durant anys. En el seu objectiu d’incrementar el parc
d’habitatges i assegurar un habitatge digne i adequat pels ciutadans, l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès ha cedit a Sostre Cívic el solar amb un dret de superfície de 75
anys.
Tot junt dona nom al Projecte d’Habitatge Cooperatiu La Bastida – Pati del Gall,
impulsat per un petit grup de veïnes de Vilafranca, membres de l’Associació La Bastida i ara
també sòcies de Sostre Cívic.
– 3 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Què és la
cessió d’ús?
El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús està molt
estès en països com Dinamarca o Uruguai i, a Catalunya és
impulsat des del 2004 per diferents entitats com Sostre
Cívic.
Amb el model de cessió d’ús, les persones que hi viuen
tenen el dret d’utilitzar l’habitatge indefinidament, i les quotes mensuals són estables i
no depenen del mercat immobiliari. A més, es garanteix el dret a l’habitatge a llarg termini
amb un model no especulatiu i que entén l’habitatge com un bé d’ús i no d’inversió,
posant les persones i les seves necessitats al centre.
Això s’aconsegueix gràcies a les dues característiques bàsiques d’aquest model:
● Propietat col·lectiva: La propietat dels habitatges és de la cooperativa, evitant
l’especulació i el lucre individual al no ser possible el lloguer o la venda de
l’habitatge. A més, es fomenta la participació de les persones sòcies mitjançant una
organització democràtica i participativa.
● Dret d’ús: Les persones sòcies de la cooperativa hi poden viure al llarg de tota la
vida, per temps indefinit. Requereix una aportació inicial i el pagament de quotes
mensuals que deriven dels costos d’adquisició, manteniment i funcionament del
projecte d’habitatge cooperatiu, i que són estables i no depenen de la situació del
mercat immobiliari.
>> per saber-ne més
– 4 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Com serà La Bastida – Pati
del Gall?
La Bastida – Pati del Gall constarà de 24 habitatges en règim d’Habitatge de Protecció
Oficial. Actualment, el grup de sòcies que hi viurà no està ple, per tant, iniciem un procés per
poder ampliar el grup a 14-16 unitats de convivència.
El grup de La Bastida – Pati del Gall, fins a l’entrada a viure, liderarà tot el procés de promoció
de l’habitatge, juntament amb l’equip tècnic de Sostre Cívic i els professionals externs amb
els quals es treballa. Això significa participar del procés de disseny arquitectònic, del
seguiment del pla de viabilitat econòmica, o de les qüestions vinculades al projecte
comunitari i convivencial, per posar alguns exemples.
L’organització col·lectiva es fa des d’una assemblea del projecte, que es reuneix
periòdicament per prendre les decisions cabdals i d’una organització per comissions
temàtiques, que porten el seguiment específic de cada tema.
Un dels elements que caracteritza l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és el de disposar
d’espais comuns cabdals per a la vida comunitària. A La Bastida – Pati del Gall se n’estan
preveient diversos, des d’una coberta amb un ampli espai exterior, una bugaderia col·lectiva i
una sala polivalent amb cuina comunitària, passant per habitacions satèl·lits o de
convidades, fins a un pàrquing de cotxes i bicicletes amb places compartides en planta
baixa.
Pel que fa a les unitats de convivència, ens comprometen a complir amb unes particularitats
sobre els perfils adjudicataris:
● Tindran preferència les persones empadronades des de fa 3 anys a Vilafranca del
Penedès i, en segon terme, les persones de municipis de la Vegueria Penedès.
● Un mínim de 6 habitatges (25%) del total es reservarà per a joves de fins a 35 anys.
A més a més, dos dels 24 habitatges es reservaran a persones en situació d’especial
vulnerabilitat a partir d’un conveni de col·laboració entre Sostre Cívic i l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
– 5 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
UN EDIFICI SOSTENIBLE
Actualment, el projecte arquitectònic està en una fase molt inicial (avantprojecte), per tant, hi
ha molts elements pendents de determinar i d’altres que poden canviar en el transcurs del
disseny del projecte i del procés participatiu.
Està previst que l’edifici es doti de plaques fotovoltaiques, aerotèrmia, reciclatge d’aigües
grises i aigües pluvials. Les instal·lacions seran centralitzades, en coherència amb el model
de propietat col·lectiva i pels avantatges que suposa en cost i eficiència energètica.
El projecte de la Bastida-Pati del Gall, a més, aposta per la mobilitat sostenible amb diverses
places de cotxe i bicicletes d’ús compartit, trencant la norma d’una plaça d’aparcament per
habitatge.
A continuació presentem la primera proposta de plantes, on es poden observar els espais
comuns i els habitatges:
– 6 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Planta baixa
Planta primera
– 7 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Planta segona
Planta tercera
– 8 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Coberta
Tal com es pot observar, el projecte preveu habitatges d’una, dues, tres i quatre habitacions.
Tot i que actualment s’estan modificant alguns aspectes dels habitatges, aproximadament
tindran aquesta composició:
Habitatge d’una habitació:
– 9 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Habitatge de dues habitacions:
Habitatge de tres habitacions:
– 10 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Habitatge de quatre habitacions:
El projecte ha estat dissenyat per les arquitectes Fina Urpí i Ivan Mata de l’Estudi Vaivera.
– 11 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Quant costarà construir
La Bastida – Pati del Gall?
Amb el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es fan dos tipus d’ingressos:
l’aportació inicial i les quotes mensuals.
● L’aportació inicial inclou: la quota d’ingrés, que abona tota persona sòcia a qui se
li adjudica un habitatge de la cooperativa, i l’aportació de capital social, que és
retornable en cas de baixa.
● Mensualment, s’abona la quota d’ús de l’habitatge i les altres despeses, que
inclouen: despeses comunitàries (ascensor, assegurança de tots els habitatges,
subministraments comunitaris), impostos (taxa d’escombraries, IBI, IVA),
manteniments i diferents serveis col·lectius.
Actualment, el projecte de La Bastida – Pati del Gall es troba en una fase molt inicial, cosa
que fa difícil fer unes previsions acurades del cost del projecte i la seva repercussió en les
aportacions inicials i les quotes mensuals.
– 12 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Quins requisits s’han de complir
per accedir al grup impulsor?
1. Cal ser soci/a de Sostre Cívic. En cas de no ser-ho, cal fer-se soci/a (enllaç) per participar.
2. Cal complir amb els requisits que marca el dret de superfície i subvencions del projecte,
i per tant el conjunt del projecte ha de garantir les següents condicions:
● Un mínim de 6 habitatges del total es reservarà per a joves de fins a 35 anys.
● Tindran prioritat d’accés les persones empadronades des de fa 3 anys a Vilafranca
del Penedès (o que puguin acreditar un històric d’empadronament de com a mínim
10 anys). S’admetran d’altres municipis, donant preferència en segona opció a les
empadronades a la Vegueria Penedès.
En el formulari d’inscripcions se sol·licitarà informació específica sobre el compliment
d’aquests criteris.
3. Participar a les formacions bàsiques previstes sobre el model d’habitatge cooperatiu i
cooperativisme. Les persones que s’incorporin al projecte s’han de comprometre a
participar a les sessions formatives que es duran a terme. Concretament, caldrà participar a
l’itinerari formatiu “primers passos”, creat específicament per les noves incorporacions a
projectes de la cooperativa. Podeu fer la inscripció aquí.
– 13 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Quins requisits s’han de complir
en el moment d’adjudicació de
l’habitatge?
1. Cal estar inscrit/a al Registre de Sol·licitants d’habitatge de Protecció Oficial (HPO).
Els límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per
als adjudicataris d’aquests habitatges són:
4 IRSC: Límit d’ingressos brut anual de la Unitat Efectiva de Convivència, segons nº de persones
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
43.025 € 44.356 € 46.264 € 47.806 €
Data d’actualització de l’Agència de l’Habitatge: 31/03/2023
2. Assumir els imports del projecte. Cal tenir capacitat econòmica per assumir les quotes
mensuals resultants: s’ha de disposar d’uns ingressos regulars superiors al 40% de la quota
mensual de l’habitatge. Això no s’haurà d’acreditar en el moment d’incorporar-se al grup
impulsor, sinó que la sòcia s’haurà de comprometre a complir-ho en el moment d’adjudicació
de l’habitatge.
– 14 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Quins són els criteris de
preferència d’accés?
Com s’endreça la llista de persones sòcies que han sol·licitat accedir a La Bastida –
Pati del Gall, una vegada es tanqui el formulari d’inscripcions?
1r ordre de preferència: El criteri general de la cooperativa és el d’antiguitat, per la qual
cosa, el primer criteri serà el del número de soci/a a Sostre Cívic
2n ordre de preferència: Posteriorment, vetllarem perquè, seguint l’ordre d’antiguitat, es
compleixin els requisits que marca el dret de superfície i
subvencions del projecte, explicats en el punt 2 de la pàgina 13
d’aquest document.
– 15 –
La Bastida – Pati del Gall: habitatge cooperatiu a Vilafranca
Com serà el procés
d’incorporacions?
1. Omplir el formulari d’inscripció al web del projecte patidelgall.sostrecivic.cat. Per
fer la inscripció efectiva, caldrà haver presentat la documentació sol·licitada en el
procés d’incorporació.
2. La incorporació al projecte de La Bastida – Pati del Gall serà segons els criteris de
preferència d’accés definits en l’apartat anterior.
3. Entre els dies 8 i 12 de gener comunicarem el llistat de persones admeses al grup
impulsor i aquelles que queden en llista d’espera.
4. Divendres 19 de gener tindrà lloc una assemblea d’acollida per les noves
incorporacions, imprescindible per totes les persones que s’incorporin en aquest
procés.
5. A partir d’aquest dia, totes les persones incorporades a La Bastida – Pati del Gall
participaran regularment de les assemblees i reunions del projecte. El calendari
previst és iniciar obres a l’estiu del 2024, i l’entrada a viure a finals del 2026.
A partir de l’entrada a viure a l’habitatge caldrà assumir les quotes mensuals.
Per a més informació, pots escriure’ns a incorporacionsprojectes@sostrecivic.cat
– 16 –