Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2018

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’Activitats de l’any 2018 – Junta Directiva –31-12-18

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

*******************************************

Convocatòria d’Assemblea 2017

Vilafranca del Penedès a 6 de març del 2018

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea Anual 2017 de socis/es de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, que tindrà lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos, el proper dijous, dia 22 de març del 2018, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

Ordre del dia

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2017. La poden consultar a la pagina web www.veinspoblenou.cat,al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat i/o al local social.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes 2017 i Pressupost per el 2018. Poden consultar a www.veinspoblenou.cat o sol·licitar una copia per correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat o passar a recollir en horari d’atenció al públic al local social.
 4. Proposta de Enquesta de Barri: Volem acabar de conèixer, en profunditat, el nostre barri i volem que el barri conegui, en profunditat l’Associació.
 5. Col·laboració i Gestió amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 6. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”.
 7. Renovació membres de la Junta. Aquest any acaba mandat la junta actual i per tant s’ha de renovar tota la junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.
 8. Precs i preguntes.

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el dijous 22 de març del 2018 a les 19:30 hores. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Fina Milà, Presidenta, en nom de tota la Junta

********************************************

Acta de l’Assemblea 2017

Obertura Assemblea: La Sra. Josefina Milà obre la sessió sent les 19.40 hores del dia 22 de març del 2018 amb l’assistència dels següents socis: Josep Ferre amb vot delegat, Elena Bustamante amb vot delegat, ; Maria Martell amb vot delegat, Vídua Albert Ferret, Josep Linares, Josep Miret, Xavier Rovira, Rosa Mª Güell, Joan Sadurní i els socis membres de la junta, Josefina Milà, Marcel.li Lleixà, Josep Mª Fornós, Azuzena Anguiano i Josep Mª Tobella.

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2016: Els socis assistents renuncien a la seva lectura i s’Aprova per unanimitat.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2017: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2017. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

Alguns socis varen demanar una copia per escrit i se’ls hi farà entrega durant la propera setmana.

 1. Aprovació si s’escau dels Comptes 2017 i Pressupost per el 2018.
 • Estat de comptes 2017

Esborrany de Tancament Exercici 2017: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals del 2017, no s’aprovin en aquesta Assemblea Anual de Socis de març 2018 no es poden considerar definitius.

BALANÇ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POBLE NOU A 31-12-17

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     13.539,88
101. FONS ASSOCIACIÓ   13.539,88  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     2.129,36
215. MOBILIARI   912,95  
21500001 MOBILIARI 912,95    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28060000 AMORTITZACIÓ VACUM. APLIC INFOR      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28160000 AMORTITZACIÓ VACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     45,00
430. QUOTES SOCIS   45,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.253,15
570. CAIXA   25,77  
57000001 CAIXA EFECTIU 25,77    
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   9.227,38  
57200001 CAJA MAR 6.165,06    
57200002 BANC SABADELL 3.062,32    
       
60. DESPESES     15.086,18
620. TAXES I TRIBUTS      
62000001 TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   266,63  
62100001 REPARACIONS I CONSER 266,63    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS   35,00  
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS 35,00    
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   314,71  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 314,71    
626. DESPESES BANCARIES   184,06  
62600001 DESPESES BANCARIES 184,06    
627 PUBLICITAT   1.040,20  
62700001 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.040,20    
628. SUBMINISTRAMENTS   3.648,78  
62800010 TELÈFON I INTERNET 909,41    
62800020 NETEJA 1.012,78    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 639,71    
62800040 MATERIAL OFICINA 1.086,88    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
629. FESTA DEL BARRI   8.782,88  
62900001 APERITIUS FESTES 1.068,70    
62900002 COLLES CASTELLERES 400,00    
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 863,94    
62900004 SONORITZACIÓ 1.565,74    
62900005 ORQUESTRES 1.823,00    
62900006 HAVANERES 900,00    
62900007 ROM CREMAT 380,65    
62900008 SARDANES 375,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL      
62900010 COL·LABORADORS FESTES BARRI 505,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 211,15    
62900012 PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI 689,70    
630. FESTA MAJOR   540,00  
63000001 CAPTA DE FESTA MAJOR      
63000002 MATINADES DE FESTA MAJOR 540,00    
631. FESTA DEL PATGE      
63100001 FESTA DEL PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS   180,00  
63200001 APORTACIÓ A CUINA      
63200002 APORTACIÓ A ANGLES 180,00    
63200003 APORTACIONS VARIES      
633 ALTRES DESPESES   93,92  
63300001 ALTRES DESPESES 93,92    
       
68. DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER LA AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     15.111,20
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.305,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.545,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.256,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 3.256,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.520,20  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 6.520,20    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALÀ      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.030,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLES 720,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 160,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY 50,00    
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIA 100,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
72800007 APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   15.111,20  
60. TOTAL DESPESES   15.086,18  
RESULTAT DE L’ANY     25,02

Ens plau informar que hem assolit els objectius del Pressupost 2017 i que son els següents:

 • Reducció del dèficit dels dos últims exercicis.
 • Benefici abans de tancament de 696,26 euros. Com sigui que som una entitat sense ànim de lucre i que oficialment no podem tenir ni benefici ni pèrdua, la Junta Directiva ha acordat efectuar dues importants inversions de millora.
 • Hem invertit en un nou aparell de sonorització per valor de 295,24 euros que a la vegada ens farà estalviar en despeses de sonorització durant els propers anys i ens donarà servei a les diferents activitats i actes de l’associació, tals com gimnàstica, tai chi, assemblees, reunions, actes al parc Tivoli, etc.
 • Tanmateix hem invertit en una impressora làser monocrom per import de 376 euros que també en els propers anys ens farà estalviar en despeses de fotocopies, despeses de Publicitat, etc.
 • Per tant el benefici real final i fiscal es de 25,02 euros.

El tresorer Josep Mª Fornós entrega una copia del Balanç 2017 als socis assistents i dona una detallada explicació de la comptabilitat 2017 sent els principals items els comentaris expressats a l’apartat anterior.

Els comptes queden Aprovats per unanimitat. S’aprova la imputació del Benefici 2017 de 25,02 euros al Capital Social de l’Associació de Veïns.

 • Pressupost orientatiu pel 2018

El pressupost 2018 queda Aprovat per unanimitat.

**************************************************

 1. Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç: http://www.rtvvilafranca.cat/2017/02/cobertura-vies-lincivisme-centren-reunio-lalcalde-veins-poble-nou/

i a l’Eix Diari: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/68969/regull-assegura-als-veins-del-poble-nou-que-no-acceptarem-el-corredor-mediterrani-si-no-es-fa-el-cob.html

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2017 hem comptabilitzat un total de 25 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 18 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 80%

 1. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès:

Durant aquest any 2017 aquesta CAVVP ja ha funcionat a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat i durant el 2017 ja hem tractat, estimem que amb un notable èxit, la problemàtica del bus urbà que tardava molt en arribar al nou ambulatori i al hospital; problemàtica d’un excés de joventut ociosa als carrers de la vila que s’està gestionant per la AV de Sant Julia amb el Regidor de Joventut i amb els Tècnics de Joventut. Oportunament ampliarem informació de com es desenvolupa aquesta acció.

Pel proper 2018 i per la primera reunió amb l’equip de govern volem plantejat una “Millora en l’actuació en inversió del manteniment de la Via Publica” tot informant dels carrers mes problemàtics i amb mes urgència de solució.

La Gestió Administrativa d’aquesta CAVVP ha estat efectuada per torns semestrals per cada AV, sen el torn que va finalitzar el passat 31-12-17 el de la nostra associació. La Junta Directiva d’aquesta AV i les altres juntes de les altres AV hem valorat molt positivament aquesta gestió. De cara al segon semestre de l’any 2018 intentarem la conversió definitiva a la “Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns d Vilafranca del Penedès.

El secretari Josep Mª Tobella amplia la informació d’aquets apartats, efectuant els aclariments necessaris i responent a les preguntes dels assistents.

En general es dona com a satisfactòria l’execució d’aquestes gestions de la Junta.

 1. Renovació membres de la Junta. Aquest any acaba mandat la junta actual i per tant s’ha de renovar tota la junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.

El sots president explica a l’Assemblea que acaba el seu mandat tota la junta i convida als presents a formar part de la junta. S’explica que som una AV en constant modernització, informatitzats i que ens estem obrint molt al barri. Que hem assolit la xifra de 310 socis a 31-12-2017 i que oferim mes de 16 activitats diferents als nostres socis i veïns. I que ens agradaria comptat amb nous socis que col·laborin a aquesta important tasca.

Algun dels socis presents diu que s’ho pensarà i ens donarà resposta abans de tancar l’Acta de l’Assemblea.

En no presentar-se cap nou membre la junta actual assumeix la seva reelecció que es Aprovada per unanimitat.

 1. Precs i preguntes: En aquest apartat no es van efectuar masses preguntes, queixes o sugerencies donat que nomes feia 8 dies que havíem tingut la visita anual de l’Alcalde, Regidors i Tècnics Municipals al nostre barri, on amb la presencia de mes de 130 persones es va poder copsar, abastament, l’estat del barri.

No obstant es van recollir les següents que ja han estat trasllades als departaments de l’Ajuntament que corresponen.

 • Es demana que per les Fires de Maig el bus urbà efectuï una parada a la rotonda del fina de la Av. Catalunya.
 • Es demana que els paradistes del Mercat del dissabte indiquin els preus dels seus productes per millorar la seguretat quan treus les carteres i moneders.
 • Edifici antic Bisbe Morgades/Parlament avisar de que cau molta aigua quan plou de les teulades.
 • Parc Tivoli: Nova presencia de la processionària del pi, Les branques dels pins cauen sobre les palmers i les trenquen.
 • Es recullen queixes pel tancament de l’oficina del BBVA-CX al nostre barri.

Moltes gracies per la seva assistència, ens plau convidar-los a una copeta de cava…..

La Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

………………………………………………………………………………….

DELEGACIÓ DE VOT

Nom i cognoms, NIF

Delego el meu vot a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el dia 29 de març del 2017 al soci, Nom i Cognoms, NIF

Signatura

MOLT IMPORTANT: SIS PLAU, TOTS ELS SOCIS ANTERIORS A L’ANY 2016, EMPLENEU I SIGNEU AQUEST DOCUMENT I ENS EL PORTEU EL DIA DE L’ASSEMBLEA O ENS EL DIPOSITEU A LA BÚSTIA. ES OBLIGATORI PER COMPLIR AMB LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

DOCUMENT D’ALTA I/O MODIFICACIÓ DE SOCI A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 • Nom i Cognoms
 • Domicili
 • Codi Postal Població
 • Telèfon fixe Telèfon mòbil
 • Correu electrònic
 • NIF
 • Compte bancari amb IBAN
 • Accepto les Polítiques de Privacitat i estic conforme amb l’Avís Legal.
 • Autoritzo a incorporar les meves dades en els fitxers de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació publicitària o promocional de l’Associació.
 • Autoritzo a rebre informació relacionada amb les activitats de l’Associació.
 • Consentiment d’us d’imatge

 Dono la meva confirmat a les 5 autoritzacions anteriors.

DATA: _____________________ FIRMA:

*********************************************************

La Presidenta dona per acabada la sessió sent les 21 ores del dia 22 de març del 2018.

Per la Junta Directiva

Josefina Milà Marcel·lí Lleixà Josep Mª Fornós Josep Mª Tobella

Presidenta Sots President Tresorer Secretari

Azuzena Anguiano Joan Padilla Xavier Raventós

Vocal Vocal Vocal

********************************************************

 • Junta Directiva

 

Presidenta: Josefina  Milà Capellades
Sort president: Marcel·lí Lleixà Solé
Tresorer: Josep Maria Fornós
Secretari: Josep Maria Tobella Miralles
Vocals: Joan Padilla Gervilla
  Azuzena Anguiano Oca

Xavier Raventós

***************************************************************

 • Dades Econòmiques
 • Esborrany de Tancament Exercici 2018

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2018, a celebrar el mes d’Abril 2019 no es poden considerar definitius.

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2018 que es celebrarà el proper mes de Març 2019, es portarà aprovació, l’Estat de Comptes a 31-12-2018, entregant una copia a cada soci assistent. Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

Balanç de Tancament a 31-12-18

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     14.460,30
101. FONS ASSOCIACIÓ   14.460,30  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.024,76
215. MOBILIARI   1.808,35  
21500001 MOBILIARI 1.808,35    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     9.301,92
570. CAIXA   616,45  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 616,45    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.685,47  
57200001 CAJA MAR 6.664,06    
57200002 BANC SABADELL 2.021,41    
       
60. DESPESES     17.431,23
620. TAXES I TRIBUTS   60,64  
62000001 TAXES I TRIBUTS 60,64    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   1.253,62  
62100001 REPARACIONS I CONSER 1.253,62    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   786,42  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 786,42    
626. DESPESES BANCARIES   269,63  
62600001 DESPESES BANCARIES 269,63    
627 PUBLICITAT   184,50  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 184,50    
628. SUBMINISTRAMENTS   3.982,94  
62800010 TELÈFON I INTERNET 901,29    
62800020 DESPESES DE NETEJA 1.756,90    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 608,37    
62800040 MATERIAL OFICINA 716,38    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
629. FESTA DEL BARRI   9.799,46  
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB 3.595,57    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.253,56    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.906,70    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.270,50    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 380,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDA 400,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 457,20    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 400,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 35,36    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 229,90    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 288,02    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI -1.368,00    
630. FESTA MAJOR   640,78  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 70,78    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 570,00    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   418,64  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 236,74    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE 100,00    
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE 81,90    
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   34,60  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 34,60    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     17.435,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.650,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 5.010,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -360,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL.LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.306,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 3.306,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.990,00  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 7.990,00    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.489,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLES 979,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 310,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 200,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
72800007 APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   17.435,00  
60. TOTAL DESPESES   17.431,23  
RESULTAT DE L’ANY     3,77

Ens plau informar que hem assolit els objectius del Pressupost 2018 i que eren els següents:

Per aquest 2018 volem continuar amb la mateixa política de manteniment de la despesa e increment d’ingressos via nous socis i noves aportacions dels comerciants col·laboradors en la Festa del Barri. Doncs bé tenim que…

 • Increment del Fons Associació en 920,42 euros.
 • Increment d’Aportacions dels Comerciants del barri en 50 euros a pesar de tenir unes 8 baixes de col·laboradors.
 • Decrement en subministres generals en 334 euros.
 • Increment de la Festa del Barri en 1.017 euros ja que hem pogut oferir mes qualitat i mes activitats respecte a l’últim any.
 • Decrement de la Festa Major en 100 euros tot conservant la qualitat.
 • La Festa del Patge estan comptabilitzats 2017 i 2018 i per tant no es significatiu.
 • Altes netes de 23 socis nous però Baixes de 24 per diverses causes. No obstant l’increment de quotes ha estat de 345 euros.
 • Increment de la Subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca en 1.470 euros, com a reconeixement de la nostre correcta gestió econòmica, fiscal, transparència, social, presencia a les xarxes socials, etc.
 • Increment per aportacions d’activitats diverses en 292 euros.

Resultat Exercici +10,77 euros.

****************************************

 • Pressupost orientatiu 2019: Per aquest 2019 volem continuar amb la mateixa política de manteniment de la despesa e increment d’ingressos via nous socis i noves aportacions dels comerciants col·laboradors en la Festa del Barri.

*************************************

 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2018 hem adaptat les nostres estructures a les exigències de la nova Llei de Protecció de Dades, tot incorporant als nostres formularis, pagina web i facebook, correu electrònic, etc. les mesures que indica aquesta llei.

********************************************************************

 • Pagina Web i Correu Electrònic:

Durant el 2018, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, noticies i informacions municipals d’interès pels nostres socis i veïns, la nostra web i el nostre facebook.

************************************************

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4/5 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2018.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 21 hores setmanals de classe i un total de 42 alumnes aquest 2018.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.

Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Aquest 2018 no hem realitzat cap curset de cuina en no haver assolit el mínim d’alumnes necessaris. De cara al 2019 reactivarem aquesta activitat.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina.

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals. Contactar al telèfon 628101793 o correu cuinafregi@hotmail.com

Cada divendres de 19 a 20:30 hores.

 • Classes d’Acordió: Aquest 2018 han passat un total de 6 alumnes.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes d’Acordió.

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Rafèu Sichel-Bazin. Contactar al correu electrònic rafeu.sichel@gmail.com

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 16 a 22 hores.

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2018 han passat un total de 50 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores. De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest 2018 han passat un total de 35 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jao, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres a l’Associació de 9 a 10 hores. De 10 a 11 classes avançades.
Per major informació contactar a través del Mail:  escola.nijao@gmail.com  

 • Classes de Piano i Solfeig: Activitat amb 4 alumnes aquest 2018

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Piano i Solfeig:

Podeu contactar amb Azuzena Anguiano en el correu electrònic aanguianooca@gmail.com i/o en el telèfon 607 686 447.

 • Bitlles Catalanes:

La nostra associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tívoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tívoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Taller de Manualitats. Aquesta activitat ha estat descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Country: Aquesta activitat ha esta descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Ganxet Creatiu: Aquesta activitat ha estat descatalogada per canvi d’orientació de la Fundació Nou Pops que organitzarà aquestes classes.

Actualment aquesta Associació de Veïns ha establert un Acord de Col·laboració amb aquesta Entitat sense ànim de lucre en el sentit de que li cedim dos dissabtes al mes el nostre local social per les seves activitats solidaries.

 • Classes d’informàtica per Adults: Sense dades 2018
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2018.Iniciem nou curs Gener 2018.
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2018
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2018
 • Classes de Violi i Violoncel: Sense dades 2018
 • Cessió del local social:

Aquest 2018 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc., amb un total de 14 sessions dels diferents àmbits.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa
 • Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.  

  

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 8, 9 i 10 de juny del 2018 vàrem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes i amb la continuïtat del Pregó de la Festa de Barri que enguany va realitzar el Sr. Ricard Rafecas, periodista i director El 3 de Vuit.

L’assistència als diferents actes l’estimem en:

 • A la Xocolatada unes 400 persones.
 • A les Activitats infantils unes 400 persones.
 • Al Ball unes 900 persones.
 • Al Vermut unes 250 persones.
 • A les Havaneres unes 600 persones.
 • Vàrem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tívoli. Això es bo pel comerç de restauració del nostre Barri.
 • Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA DEL BARRI 2018 DEL POBLE NOU

DIVENDRES DIA 8-06-2018

 • A les 20.30 hores a l’escenari del Parc Tívoli: Pregó de la Festa 2018 a càrrec del reconegut vilafranquí Ricard Rafecas i Ruiz, director del setmanari El 3 de vuit que de ben segur ens farà passar una bona estona amb la seva eloqüent paraula.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image.png

 • En acabar, Traca d’inici de Festa a càrrec de Els 3 Mosqueters amb la col·laboració de JBD Sonoritzacions.

                     http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image.jpeg             LOGO JBD nous colors 2013-2

 • A les 21.30 hores, a la pista esportiva del Tívoli: Sopar de Barri segons programa ja informat. El vi i el cava serà servit per gentilesa de l’Associació de Veïns.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-1.jpeg

 • I a les postres: Exhibició de Lindy Hop dels alumnes de Dani Morillo. A continuació, Jam de Swing. Aquesta actuació és per gentilesa dels grups de la nostra vila, Penedès Swing i Vila del Swing. Vine a ballar!

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-2.jpeg

DISSABTE DIA 9-06-18

 • A les 17 hores al Parc del Tívoli: Activitats dirigides a infants i joves, organitzades pel AEiG Pere II i Santa Maria del Foix, Escoltes de Vilafranca, que ens oferiran interessants activitats lúdiques per a la nostra mainada.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-3.jpeg

 • A les 18 hores, al mateix Parc: Espectacle d’Animació Infantil a càrrec del Gran Gabini Show, que de ben segur que ens farà passar una molt bona estona

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-4.jpeg

 • A continuació: Xocolatada per gentilesa de Catànies Via, Bar la Garnatxa i les fleques del barri, Mitjans, Parés, Rius i Padisan, amenitzada pel Grup d’Acordionistes de la nostra Associació i dirigits per en Carles Belda.

             http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-5.jpeg       http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-6.jpeg

 • A les 19 hores, al Parc Tívoli: Taller de Swish, aprenem a ballar el Swish Swish amb els joves del barri, per gentilesa de Meri Fernàndez.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-7.jpeg

 • A continuació: Mostra de Balls per gentilesa del Casal d’Avis del Tívoli, acompanyats pel Grup de Gimnastes de la nostra Associació i dirigits per la seva professora Meri Fernàndez.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-8.jpeg

 • A les 20.30 hores, a l’Església de Fàtima a tocar del Parc Tívoli: Concert de l’Orquestra Escola Vilafranca. Orquestra col·laboradora de la nostra Associació, integrada per alumnes i professionals sota la batuta de la professora de violí i directora Flavia Lladó.

               http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-9.jpeg   http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-10.jpeg

 • A les 23.30 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa amb l’Orquestra

Platínum.http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-11.jpeg

 

DIUMENGE DIA 10-06-18

 • A les 10 del matí, a la Capella de la Mare de Déu de Fàtima: Missa de la Festa del Barri, pregant pel barri i en reconeixement a tots els veïns que, amb les seves aportacions, varen fer possible la seva construcció tot just ara fa 65 anys.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-12.jpeg

Aquesta missa està organitzada per les Parròquies de Vilafranca i la celebrarà mossèn Xavier Aymerich.

 • A les 10.30 hores, al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de Vilafranca i dirigits per en Jaume Llordes.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-13.jpeg

 • A les 11 hores, al Parc Tivoli: Taller de Tai Chi Chuan i Chi Kung, obert a tots els públics, per gentilesa de la Secció de Tai Chi de la nostra Associació i dirigit pel nostre monitor Joan Valero.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-14.jpeg

 • A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca, amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Vilafranca.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-15.jpeg

 • A les 13:30 hores, al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’Associació de Veïns.

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-16.jpeg

 • A les 19 hores, al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del Grup Xató de Vilafranca. El rom cremat serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

          http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-17.jpeg           http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/05/word-image-18.jpeg

* * QUE GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA I FINS A LA PROPERA * * 

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns + Matinal a benefici de la Marató de TV3, ja per segon any consecutiu:

Avançament d’acte: Per aquest 2018 la Recollida de cartes per Ses Majestats els Reis  d’Orient es farà el diumenge dia 23-12-18 pel matí, conjuntament amb una Matinal a Benefici de la Marató de TV3 amb tota una sèrie d’activitats en front del local social al C/ Tossa de Mar i que en breu ampliarem els detalls. 

* *El Patge Raimon obre aquest Nadal la seva fàbrica de joguines perquè els infants la puguin visitar * *

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2018/11/Patge-Raimon-2013-.jpg

Podeu ampliar la informació clicant el següent enllaç a la noticia de RTVVilafranca:

Bons resultats de la fàbrica de joguines de Patge Raimon

Informació prèvia de l’Associació de Veïns: Per aquest 2018 la Recollida de cartes per Ses Majestats els Reis  d’Orient es farà el diumenge dia 23-12-18 pel matí, conjuntament amb una Matinal a Benefici de la Marató de TV3 amb tota una sèrie d’activitats en front del local social al C/ Tossa de Mar i que en breu ampliarem els detalls. 

La recollida de cartes va ser un èxit amb un recompte de 165 cartes . La recaptació per la Marató de TV3 ha estat de 1.153,58 euros que considerem tot un èxit.

Podeu ampliar la informació clicant el següent enllaç a la noticia de RTVVilafranca:

El patge Raimon ja ha arribat a Vilafranca per recollir les cartes als diferents barris

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2018 repeteixen el format de l’any anterior per la Capta de Festa Major als Barris

Per el que fa al nostre barri, el dia 14-08-18, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tívoli, hi vàrem instal·lar una carpa de recolzament al punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics. L’acte va estar amenitzat pels Balls del Drac Gran i el Drac Petit. Us podem ben assegurar que el futur de la nostra Festa Major esta ben assegurat amb aquesta mainada.

Tanmateix i com a aportació de la nostra Associació de Veïns,  vàrem posar a disposició de la nostra canalla aigua i pastes.

 • Matinades al Parc Tívoli

També com es tradicional, aquesta Associació de Veïns col·labora amb les matinades del dia 30-08-18. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tívoli a la Plaça de l’Ajuntament a l’inici de les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb Cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tívoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro http://www.festes.org/imatges/665amp_lacaptavilafrancag.jpg http://www.grallersdevilafranca.cat/app/wp-content/uploads/2013/02/matinades-fake.jpg

* * * Us desitgem que passeu una molt bona Festa Major 2018 * * *

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada Municipal:

Magnifica acceptació de la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2017/02/16998249_1319517741428517_873125218673390455_n.jpg

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de unes 150 persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2.30 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents. En uns dies, publicarem un ampli resum a la nostra Web www.veinspoblenou.cat i l Facebook. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Pere Regull es reuneix amb el veïnat del barri del Poble Nou

14 de març de 2018

PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT

BARRIS

http://comunicacio.vilafranca.cat/sites/default/files/poblenou2.jpg

El passat dilluns es va celebrar una nova reunió de veïns amb l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i diferents membres de l’equip de govern. En aquesta ocasió, la reunió va ser amb els veïns del Poble Nou que, durant més de dues hores, van expressar a l’Alcalde i als regidors presents –Anna Doblas, Xell Montserrat, Aureli Ruiz, Joan Manel Montfort i Josep M. Martí-, les opinions, comentaris, queixes i observacions que pretenen millorar la mobilitat i la vida del barri.
Entre els temes més tractats a la reunió van destacar la problemàtica que provoca certs tipus d’arbres i la seva poda, i l’estat de les voreres del barri. L’Alcalde va insistir que “la problemàtica amb les voreres dels carrers és un tema que ens trobem a totes les reunions. Són molts diners els que invertim cada any en l’arranjament de carrers, però en tenim 400 a tot Vilafranca, i això fa que haguem de prioritzar primer uns carrers i, més endavant, uns altres.”
En la seva intervenció inicial, l’Alcalde voler explicar als veïns la situació actual de la cobertura de la llosa en el pont de Moja, i el nou aparcament rotatori de 80 places que aquesta setmana ha entrat en funcionament en el tram de llosa ubicat entre l’Arxiu i el passeig Rafael Soler.
Pel que fa les negociacions amb ADIF, l’Alcalde no va voler llançar un missatge gaire optimista “perquè no vull vendre fum. En aquests 9 anys d’Alcalde no ha estat fàcil la comunicació amb ells.” Tot i així, l’alcalde Regull va destacar “un tret diferencial: aquesta setmana han contactat ells amb mi, cosa que no havia passat mai, i vaig a Madrid dilluns. Estic expectant.”
Referent a la nova zona d’aparcament rotatòria sobre la llosa, l’Alcalde va explicar que en l’entorn d’aquest espai hi ha 7 zones d’aparcament, amb un total de 410 places. D’aquestes, s’ha decidit destinar-ne 80 a places rotatòries, per poder facilitar l’accés a serveis com l’Arxiu Municipal, les escoles de la zona, la llar d’infants o potenciar el teixit comercial i d’hostaleria de la vila. Pere Regull també va anunciar que en els propers mesos, un cop s’acabin les obres de Santa Digna, s’habilitarà un nou aparcament amb unes 80 places més. Regull també va avançar que en un futur es vol estudiar una zona d’aparcament que vagi lligada a l’ús del transport públic.

Per mes informació poseu seguir la noticia de RTV Vilafranca clicant al següent enllaç:

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2017/02/17021423_1319517738095184_370760393591749673_n_002.jpg                      http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2017/02/17021914_1319517748095183_8270546494912278205_n-300x225.jpg

*************************************************************

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2018 hem comptabilitzat un total de 38 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 60%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 15 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 70%

 • Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”:

Durant aquest any 2018 aquesta CAVVP ha seguit funcionant a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat i durant el 2018 ja hem tractat, estimem que amb un notable èxit i son el següents:

 • Millora en l’actuació en inversió del manteniment de la Via Publica” tot informant dels carrers mes problemàtics i amb mes urgència de solució.
 • Problemàtica d’absentisme escolar i de joves amb certes actituds incíviques en algunes zones de la Vila.
 • Possibilitat d’obertura dels patis de les Escoles Publiques, fora del horari escolar, amb tutela i salvaguarda.

La Gestió Administrativa d’aquesta CAVVP ha estat efectuada per torns semestrals per cada AV, sen el torn que va finalitzar el passat 31-12-18 a càrrec de la AV de Sant Julià.

De cara al segon semestre de l’any 2019 intentarem la conversió definitiva a la “Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns d Vilafranca del Penedès”. Per aquest fi hem creat un Grup de Treball de 4 persones, el 50% de les 8 AV amb la següents objectius:

 1. Quin passos previs s’han de seguir per constituir una Federació:

Totes les 8 AV fundadores han d’estar al dia en la seva documentació obligatòria…

 • Estatuts actualitzats.
 • Disposar de NIF vigent i amb el model 036 actualitzat per tal no ens penalitzin amb l’Impost de Societats i altres impostos.
 • Complir amb les obligacions comptables i fiscals.
 • Obtenir una firma electrònica a Hisenda
 • Inscripció de la Junta al departament de Justícia de la Generalitat.
 • Inscripció al Registre d’Entitats del Municipi.
 • Donat d’Alta a la Llei de Protecció de Dades.
 • Disposar de la corresponent Autorització de l’Assemblea General de Socis per constituir una Federació o en el seu defecte un Acord de Junta.
 1. Paral·lelament redactar i gestionar:
 • Estatuts
 • Reglament de Regim Intern
 • Alta a Hisenda
 • Assembla fundacional i creació de Junta Rectora: Compte bancari, etc.
 • Alta a Gencat.cat/Justícia
 • Alta al Registre d’Entitats de l’Ajuntament
 • Alta a Agencia Nacional de Protecció de Dades.
 • Xarxes socials: Web, Facebook, etc.

***************************************

http://www.veinspoblenou.cat/wp-content/uploads/2017/05/avv-logo-federacio.jpg

********************************************************

 • I per el 2019 que…
 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la de Igualtat, etc. També tenim representació al Consell de la Gent Gran i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca-+. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.
 2. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 3. Comunicació amb els socis: Tema pendent dels dos últims anys i que ens costa molt d’acabar de definir. Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 4. Carnet de Soci: En estudi.
 5. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 12 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.
 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2019 el nostre objectiu es actualitzar totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Segui donant-li compliment.
 3. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant les obres de reforma del passeig Rafael Soler i vetllar per les instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

 

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2018

Fina Milà         Marcel·lí Lleixà     Josep Mª Fornós Joan Padilla Xavi Raventós

Presidenta      Sots-president        Tresorer         Vocal           Vocal

Azuzena Anguiano Josep Mª Tobella Josep Mª Gejo Gemma González

Vocal Secretari Vocal Vocal

*************************************************************************