Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2021

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’Activitats de l’any 2021

Junta Directiva

31 de desembre de 2021 Amb el suport de

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any se celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

 1. Gestions efectuades durant el període de confinament, desconfinament i tornada a la normalitat: Aquesta associació de veïns ens vàrem posar a disposició de l’Ajuntament de Vilafranca, Creu Roja, Rebost Solidari, etc., per si les nostres instal·lacions, les nostres mans o les mans d’alguns socis voluntaris poguessin col·laborar en aquella dura etapa. Tots els estaments indicats ens varen agrair la nostre predisposició però, per tal de donar compliment a les importants mesures sanitàries d’aquella etapa, va ser totalment impossible poder utilitzar les nostres instal·lacions ja que no podíem garantir la total seguretat dels possibles usuaris.

Durant tot el confinament i desconfinament ens vàrem posar a disposició dels nostres socis i veïns en general per poder atendre qualsevol necessitat que, tot i que algunes d’elles no les haguéssim pogut complir, les hauríem pogut derivar cap el servei municipal adient.

Tanmateix vàrem posar un rètol al nostre tauló d’anuncis i a les nostres pàgines web i facebook posant a disposició de qui ho pogués menester el nostre correu electrònic amb aquest fi.

I a l’igual que l’any anterior voluntaris de la nostre entitat han seguit col·laborant en el Projecte Obrim Camins de la Regidoria de la Gent Gran tot tutelant als avis/es assignats amb diverses trucades de suport, detectar possibles necessitats, etc. Ha estat una tasca molt humana i de la qual hem aconseguit un retorn també molt humà i d’escalf.

I com que estem al segle XXI i en plena etapa de fort desenvolupament del món digital, també hem estat constantment penjant publicacions pròpies de l’Associació de Veïns, de l’Ajuntament de Vilafranca, del Departament de Salut de la Generalitat, etc., que estimàvem podien ser d’interès general de tots els nostres socis i veïns a fi de multiplicar l’efecte informatiu de totes les mesures i consells que anaven publicant els diferents estaments polítics i sanitaris.

 1. Reobertura de les nostres instal·lacions i dels horaris d’atenció al públic amb mesures sanitàries: En arribar al període de desconfinament en què es permetia el retorn a certa normalitat de les nostres activitats, aquesta junta, després de parlar amb tots els monitors i professors i demanar aclariments a l’Ajuntament, va decidir la reobertura de les nostres instal·lacions de mica en mica amb les màximes mesures sanitàries de desinfecció constant,

gel hidroalcohòlic, mascaretes, distància social, etc., i d’aquesta forma algunes de les nostres activitats varen poder acabar el curs amb una certa normalitat.

Aquestes importants mesures sanitàries continuen plenament vigents amb el començament del nou curs 2020-2021 a fi i efecte de garantir la salut dels assistents a les diferents activitats de l’entitat.

La nova normalitat permet l’assistència a activitats docents i físiques de més de 6 persones sempre que es pugui mantenir la distància social i/o en cas contrari utilitzar les mascaretes per fer l’activitat. Hem adequat els horaris de les diferents activitats per tal de garantir la distància social i els nostres monitors i professors han assolit el compromís de donar compliment a les tasques de neteja i desinfecció a cada ús de les instal·lacions i materials utilitzats.

Tanmateix hem retornat a la normalitat en relació als horaris d’atenció al públic i que són els següents:

 • Dimarts i dijous  els matins de 10 a 12 hores.
 • Dilluns tarda de 19.30 a 21 hores.
 • Fora d’aquests horaris i dies, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, amb resposta quasi immediata, o a través del telèfon amb contestador automàtic, 93-8915625 i  els respondrem amb la màxima celeritat possible.

La Junta directiva estem al seu servei i els indiquem la composició: President, Josep Maria Tobella Miralles; Sots presidenta, Josefina Milà Capellades; Secretària, Gemma González Piquet; Tresorer, Josep Maria Fornós Sánchez; Vocal, Joan Padilla Gervilla; Vocal, Josep Maria Gejo Pedrosa; Vocal, Anna Llovera Lloveras.

 1. Seguim treballant per al Barri: Els informem que hem seguit treballant per al barri tot recollint incidències de via pública, circulació, civisme, etc., ja siguin pròpies o aportades per vostès i d’altres veïns.

Seguim col·laborant amb l’Equip d’Agents Cívics assignats al nostre barri amb qui mantenim contacte un dia per setmana a fi i efecte d’intercanviar informació, incidències, etc.

Seguim col·laborant amb la Policia Local de Proximitat amb qui també mantenim contactes periòdics amb el mateix fi o de puntuals en cas de temes que siguin urgents.

Estem a l’espera per puguer reprendre les reunions bimensuals que les associacions de veïns de la Vila realitzem cada 2 mesos amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca. Durant aquest mesos les gestions s’han efectuat via telemàtica, correus electrònics, etc.

En aquest sentit els animem a fer-nos partícips de qualsevol incidència, queixa o suggeriment que creguin convenient aportar per a la millora del barri.

 1. Festes del Barri: Finalment i gracies a l’enorme esforç d’aquesta junta, les quotes dels socis i les aportacions dels comerciants del barri a pesar de ser temps difícils per ells, vàrem puguer celebrar la Festa del Barri Poble Nou 2021 el passat mes de setembre. N’estem mot satisfets per l’elevada participació i col·laboració dels nostres socis i veïns al bon fi de la mateixa. També cal agrair el suport rebut dels nostres proveïdors de serveis, espectacles, etc. i a l’Ajuntament de Vilafranca que, gracies a les elevades mesures de control que vàrem implantar per part d’aquesta junta, ens van autoritzar a fer la festa al Parc Tívoli amb totes les garanties sanitàries.
 1. Assemblea Anual de Socis/es 2019/2020: Atès que la normativa vigent no permetia fer reunions de

amb més mes de 6 persones, l’Assemblea Anual de Socis 2019/2020, finalment la Junta i després de

consultar la seva viabilitat jurídica , les vàrem convocar en format de comunicació i votació escrites.

Convocatòria

Vilafranca del Penedès, 12 de març del 2021

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a les Assemblees Generals Ordinàries de Socis/es dels anys 2019 i 2020 de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que no s’han pogut celebrar durant els mesos de març del 2020 ni 2021 amb motiu de la pandèmia del Covid 19.

Aquestes assemblees, en ser totalment impossible celebrar-les de forma presencial degut a les limitacions sanitàries d’aforament i les dimensions del nostre local social i atenent el contingut del Decret Llei 53/2020 del 22-12-2020 de la Generalitat de Catalunya, en que ens permeten a les entitats socials, realitzar les assemblees sense reunió com a màxim fins el proper 31-12-2021, us proposem aquest format no presencial en el qual us presentem l’Ordre del Dia dels dos exercicis pendents i una proposta de votació que us demanem d’emplenar i de retornar per correu electrònic o per correu postal.

Al final de l’escrit i trobarà les votacions dels temes que se sotmeten a la seva consideració i on l’agrairíem que els socis/es que heu rebut a través del correu electrònic voteu tot emplenant els diferents apartats i donant resposta a aquest mateix correu i els socis/es que haureu rebut carta, retalleu la part final de l’escrit i ens el trameteu en el sobre que haureu trobat a dins del nostre sobre d’enviament. Aquestes respostes les hauríem de rebre abans del 30 de marc del 2021 – Gràcies anticipades a tots/es!.

Tanmateix si algun soci creu convenient formular alguna pregunta o consulta, ho pot fer o bé en respondre a aquestes votacions a l’apartat de Precs i preguntes o bé a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat o bé per visita presencial al nostre local social els dimarts i dijous de 10 a 12 hores.

Gràcies anticipades per la vostra comprensió i col·laboració.

Josep Maria Tobella Fina Milà Josep Maria Fornós

President Sots-presidenta Tresorer

Gemma Gonzàlez Joan Padilla Josep Maria Gejo

Secretària Vocal Vocal

 1. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2019
 2. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anual Ordinària i Extraordinària del 2018. La poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinària i Extraordinària del 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2019. La poden consultar a la pàgina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí.
 4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2019 i del Pressupost per l’any 2020. S’adjunten el Balanç a 31-12-2019 i el Pressupost 2020.
 5. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.

*************************************

 1. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2020
 2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant els anys 2019 i 2020. Tràmit administratiu.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2020. Podeu consultar-la segons indicacions de l’apartat 2.
 4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2020 i del Pressupost per l’any 2021. S’adjunten el Balanç a 31-12-2020 i el Pressupost 2021.
 5. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 6. Ratificació de la Junta Directiva actual que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que teniu a la vostra disposició per a consultar-lo.

Us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.

 1. Resum de les principals gestions que estem realitzant actualment
 2. Precs i preguntes.

*******************************************

ANNEXOS

Balanç a 31-12-2019

 

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     15.269,68
101. FONS ASSOCIACIÓ   15.269,68  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.954,37
215. MOBILIARI   2.662,96  
21500001 MOBILIARI 2.662,96    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   370,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 370,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS   450,00  
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN 450,00    
       
57. TRESORERIA     8.434,05
570. CAIXA   96,62  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 96,62    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.337,43  
57200001 CAJA MAR 6.372,11    
57200002 BANC SABADELL 1.965,32    
       
60. DESPESES     20.065,61
620. TAXES I TRIBUTS   71,59  
62000001 TAXES I TRIBUTS 71,59    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   399,50  
62100001 REPARACIONS I CONSER 399,50    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   424,78  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 424,78    
626. DESPESES BANCÀRIES   256,75  
62600001 DESPESES BANCÀRIES 256,75    
627 PUBLICITAT   1.026,24  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 448,12    
62700010 DESPESES DE CORREU 578,12    
628. SUBMINISTRAMENTS   4.715,52  
62800010 TELÈFON I INTERNET 986,72    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.037,18    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 731,15    
62800040 MATERIAL OFICINA 960,47    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ÀBAC      
629. FESTA DEL BARRI   11.614,06  
62900001 MENJARS, APERITIUS, BEGUDES, FB 3.076,52    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.286,23    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.633,50    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.452,00    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 390,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANISTA 600,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 423,50    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 250,00    
62900011 DESPESES VÀRIES FESTES DEL BARRI 139,61    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 266,20    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 1.145,85    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   956,07  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 190,10    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR 53,67    
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 712,30    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   165,86  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 165,86    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS   154,81  
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLÈS      
63200003 APORTACIONS VÀRIES 154,81    
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   280,43  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 280,43    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     20.069,40
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.665,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.905,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS 450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   4.480,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 4.480,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.986,40  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.986,40    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.488,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLÈS INFANTS 858,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 120,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 50,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VÀRIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.460,00    
72800009 APORT CLASSES D’ANGLÈS ADULTS      
72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   20.069,40  
60. TOTAL DESPESES   20.065,61  
RESULTAT DE L’ANY     3,79

Pressupost per al 2020

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2019

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:
 • Any 2020 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2019 hem comptabilitzat un total de 38 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 60%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 15 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 70%.

**************************************************

Balanç a 31-12-2020

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     20.183,76
101. FONS ASSOCIACIÓ   20.183,76  
129. PÈRDUES I GUANYS   -3,79  
12900000 PÈRDUES I GUANYS -3,79    
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.602,82
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.602,82  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.602,82    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     8.560,32
215. MOBILIARI   5.718,64  
21500001 MOBILIARI 5.718,64    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   1.640,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 1.640,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   1.201,51  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 1.201,51    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS     60,00
430. QUOTES SOCIS   60,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     8.971,89
570. CAIXA   181,91  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 181,91    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.789,98  
57200001 CAJA MAR 6.133,10    
57200002 BANC SABADELL 2.656,88    
       
60. DESPESES     12.446,14
620. TAXES I TRIBUTS      
62000001 TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   4.372,52  
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 4.372,52    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   437,82  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 437,82    
626. DESPESES BANCÀRIES   262,77  
62600001 DESPESES BANCÀRIES 262,77    
627 PUBLICITAT   667,77  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 601,77    
62700010 DESPESES DE CORREU 66,00    
628. SUBMINISTRAMENTS   6.496,13  
62800010 TELÈFON I INTERNET 1.034,39    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.096,38    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 1.300,14    
62800040 MATERIAL OFICINA 2.065,22    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ÀBAC      
629. FESTA DEL BARRI   27,71  
62900001 MENJARS, APERITIUS, BEGUDES, FB      
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI      
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 0,01    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES      
62900006 GRUPS HAVANERES      
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ      
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANISTA      
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL      
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI      
62900011 DESPESES VÀRIES FESTES DEL BARRI 27,70    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS      
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI      
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR      
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM      
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM      
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE      
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP      
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLÈS      
63200003 APORTACIONS DIVERSES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   181,42  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 181,42    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     12.453,62
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.605,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.845,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   -450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS -450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI      
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI      
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.916,62  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.916,62    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   382,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLÈS INFANTS 182,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 200,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL      
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS DIVERSES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI      
72800009 APORT CLASSES D’ANGLÈS ADULTS      
72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   12.453,62  
60. TOTAL DESPESES   12.446,14  
RESULTAT DE L’ANY     7,48

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2020:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada: Any 2020 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2020 hem comptabilitzat un total de 52 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 90% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 75%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Estem en contacte amb el Departament de Salut de l’Ajuntament per les plagues de rates i coloms i constantment s’estan posant caixes de raticides a les zones afectades però sembla ser que hi una limitació pel benestar de nins, persones i altres animals.

En quant als coloms ara hi ha en marxa una campanya de sensibilització per tal de que els i deixem de donar menjar per evitar la seva superpoblació.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

**********************************************

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat

Instagram: barri Poblenou

08720-Vilafranca del Penedès

FULL DE VOTACIÓ DE LES ASSEMBLEES 2019 I 2020

 1. VOTACIÓ ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA SOCIS/ES 2019

SOCI/A: __________________________________NIF: ___________________________

A1.- Aprova l’Acta de les dues Assemblees 2018? Sí______ No ______

A2.- Apartat informatiu sense votació.

A3.- Aprova els Comptes Exercici 2019 i Pressupost pel 2020? Sí_____ No_______

A4.- Apartat informatiu sense votació.

********************************************

 1. VOTACIÓ ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA SOCIS/ES 2020

SOCI/A: ______________________________ NIF: __________________________

B5.- Aprova les Altes i Baixes socis 2019-2020? Sí ______ No _____

B6.- Apartat informatiu sense votació.

B7.- Aprova els Comptes Exercici 2020 i Pressupost pel 2021? Sí_____ No______

B8.- Apartat informatiu sense votació.

B9.- Ratifica la composició de la Junta Directiva actual? Sí ____ No _____

B10.- Apartat informatiu sense votació.

B11.- Precs i preguntes

NOTA IMPORTANT: Retorneu aquest full abans del 31 de març del 2021 per correu electrònic o per correu postal. Els socis que l’heu rebut per correu electrònic responeu al correu rebut, i els socis que l’heu rebut per carta postal dipositeu-lo al sobre que haureu trobat dins el sobre d’enviament i envieu-lo per correu o dipositeu-lo a la bústia del nostre local social. Moltes gràcies a tots i a totes.

FEM BARRI I EL FEM AMB TRANSPARÈNCIA

 

     

Memòria Anual d’Activitats 2019

En ser un document molt complet i voluminós els adrecem a la nostra pàgina web, www.veinspoblenou. .cat o també poden prémer el següent enllaç: https://veinspoblenou.cat/memoria-activitats-2019/

ACTA ASSEMBLEES 2019-2020

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS GENERALS NO PRESENCIALS I ORDINÀRIES DE SOCIS/ES DELS ANYS 2019 I 2020

Sent les 11 hores del dia 11 de maig del 2021, la totalitat dels 6 Membres de la Junta Directiva procedeixin a fer el recompte, lectura i processament de les votacions, en paper i en correu electrònic , rebudes fins el 30-04-2021. S’han rebut i s’estimen correctes en format 22 votacions per correu electrònic i 14 en document que han estat degudament registrades, arxivades i firmades al “Full de control de les votacions virtuals” per les Assemblees 2019 i 2020 que s’adjunta a la present acta.

Les assemblees van ser convocades en temps i forma per carta personalitzada i per correu electrònic, en el domicili de cada un dels socis/es amb tota la informació comptable dels dos exercicis així com també tota la resta de informacions que vàrem considerat útils per tots vostès, amb el següent ordre del dia:

Vilafranca del Penedès, 12 de març del 2021

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a les Assemblees Generals Ordinàries de Socis/es dels anys 2019 i 2020 de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que no s’han pogut celebrar durant els mesos de març del 2020 ni 2021 amb motiu de la pandèmia del Covid 19.

Aquestes assemblees, en ser totalment impossible celebrar-les de forma presencial degut a les limitacions sanitàries d’aforament i les dimensions del nostre local social i atenent el contingut del Decret Llei 53/2020 del 22-12-2020 de la Generalitat de Catalunya, en que ens permeten a les entitats socials, realitzar les assemblees sense reunió com a màxim fins el proper 31-12-2021, us proposem aquest format no presencial en el qual us presentem l’Ordre del Dia dels dos exercicis pendents i una proposta de votació que us demanem d’emplenar i de retornar per correu electrònic o per correu postal.

Al final de l’escrit i trobarà les votacions dels temes que se sotmeten a la seva consideració i on l’agrairíem que els socis/es que heu rebut a través del correu electrònic voteu tot emplenant els diferents apartats i donant resposta a aquest mateix correu i els socis/es que haureu rebut carta, retalleu la part final de l’escrit i ens el trameteu en el sobre que haureu trobat a dins del nostre sobre d’enviament. Aquestes respostes les hauríem de rebre abans del 30 de marc del 2021 – Gràcies anticipades a tots/es!.

Tanmateix si algun soci creu convenient formular alguna pregunta o consulta, ho pot fer o bé en respondre a aquestes votacions a l’apartat de Precs i preguntes o bé a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat o bé per visita presencial al nostre local social els dimarts i dijous de 10 a 12 hores.

Gràcies anticipades per la vostra comprensió i col·laboració.

Josep Maria Tobella Fina Milà Josep Maria Fornós

President Sots-presidenta Tresorer

Gemma Gonzàlez Joan Padilla Josep Maria Gejo

Secretària Vocal Vocal

 1. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2019
 2. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anual Ordinària i Extraordinària del 2018. La poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinària i Extraordinària del 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2019. La poden consultar a la pàgina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí.
 4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2019 i del Pressupost per l’any 2020. S’adjunten el Balanç a 31-12-2019 i el Pressupost 2020.
 5. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 6. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2020
 7. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant els anys 2019 i 2020. Tràmit administratiu.
 8. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2020. Podeu consultar-la segons indicacions de l’apartat 2.
 9. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2020 i del Pressupost per l’any 2021. S’adjunten el Balanç a 31-12-2020 i el Pressupost 2021.
 10. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 11. Ratificació de la Junta Directiva actual que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que teniu a la vostra disposició per a consultar-lo.

Us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.

 1. Resum de les principals gestions que estem realitzant actualment
 2. Precs i preguntes.

*******************************************

FEM BARRI I EL FEM AMB TRANSPARÈNCIA

Resultats votacions Assemblea 2019

 

A1.- Aprova l’Acta de les dues Assemblees 2018? Aprovades per unanimitat

A2.- Apartat informatiu sense votació.

A3.- Aprova els Comptes Exercici 2019 i Pressupost pel 2020? Aprovats per unanimitat

A4.- Apartat informatiu sense votació.

Resultats votacions Assemblea 2020

B5.- Aprova les Altes i Baixes socis 2019-2020? Aprovades per unanimitat

B6.- Apartat informatiu sense votació.

B7.- Aprova els Comptes Exercici 2020 i Pressupost pel 2021? Aprovats per unanimitat

B8.- Apartat informatiu sense votació.

B9.- Ratifica la composició de la Junta Directiva actual? Aprovada per unanimitat

B10.- Apartat informatiu sense votació.

B11.- Precs i preguntes

 • El Sr. Angel González s’interessa per l’estat de les voreres dels carrers del barri. Actualment estem treballant amb l’Ajuntament de Vilafranca en el seu Pla de Millora Urbana 2021 i oportunament els informarem i/o els convocaríem a una reunió informativa al respecte.
 • El Ferran Bohe ens felicita per la nostra feina. Molt agraïts.
 • La Sra. Montserrat Guilera tanmateix.
 • Els Srs. Francesc Giralt i Mª Dolors Peret tanmateix.
 • El Sr. Joan Giralt ens manifesta el seu agraïment per la nostra transparència informativa.
 • El Sr. Jordi Torrents ens manifesta la seva preocupació per la colònia de coloms del barri. En aquest sentit hem enviat diverses queixes i hem col·laborat a establir reunions entre els veïns afectats i el Departament de Salut de l’Ajuntament. Seguirem insistint.

Volem agrair la participació de tots els socis que ho han fet possible. Esperem que de cara al proper any puguem tornar a les assembles presencials. Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment que precisin i disposen de tota la documentació a la nostra web, www.veinspoblenou.cat.

I sense cap altre assumpte a tractar, es donen per finalitzades aquestes Assemblees Generals de Socis 2019 i 2020 sent les 13.30 hores del dia 11-05-2021.

Vilafranca del Penedès a 11-05-2021, amb la firma de tots els components de la Junta Directiva

Josep Maria Tobella Josefina Milà Capellades Gemma González

President Sots-presidenta Secretaria

Josep Mª Fornós Joan Padilla Josep Mª Gejo

Tresorer Vocal Vocal

*******************************************************************

 • Dades Econòmiques 2021
 • Esborrany de Tancament Exercici 2021

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2021 a celebrar no mes tard dels mesos de març/ABRIL 2022, cas de poder convoca-la, no es poden considerar definitius.

 • Balanç provisional a 31-12-2021
       
       
       
       
       
       
       
Aquest any 2021 hem tingut que presentar un dèficit comptable de 3.625 euros donat que hi ha hagut varis imprevistos e incidències que expliquem en el quadre adjunt. Això ha suposat una baixada dels nostres saldos bancaris dels que esperem recuperar-nos durant el proper any 2022. Aquesta problemàtica l’hem exposat, abans d’acabar l’any a l’Ajuntament de Vilafranca i estem a l’espera de la seva proposta.

Pressupost orientatiu per al 2022

     
       
       
       
       
PRESSUPOST EXERCICI 2022

INGRESSOS ANUALS

 

CONCEPTE IMPORT RESUM

Conveni Ajuntament de Vilafranca 7.500 € TOTAL INGRESSOS 17.900 €

Quotes Socis (Estimació 340) 4.400 € TOTAL DESPESES 17.900 €

Aportacions Comerciants (Es. 85) 4.600 € BENEFICI / PÈRDUA 0 €

Aportacions d’Activitats Diverses 1.200 € ENTITAT SENSE ÀNIM DE LU

Altres 200 €

Total ingressos 17.900 €

 

DESPESES ANUALS

CONCEPTE IMPORT

Telèfon i Internet 600 €

Neteja local social 1.700 €

Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon 11.500 €

Assegurances 480 €

Material oficina 440 €

Manteniment informàtic 600 €

Dominis Web, Correu i Facebook 130 €

Publicitat i publicacions 1.200 €

Col·laboracions amb la Festa Major 600 €

Despeses bancaries 350 €

Despeses diverses 300 €

Total despeses 17.900 €

     
       
       
       
       
 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2021 hem seguit adaptant les nostres estructures a les exigències de la nova Llei de Protecció de Dades, tot incorporant als nostres formularis, pàgina web i Facebook, correu electrònic, etc. les mesures que indica aquesta llei.

*********************************************

 • Pàgina Web i Correu Electrònic:

Aquest any 2021 hem anat millorant tant l’aspecte com les funcionalitats de la nostra pàgina web per facilitar-ne l’ús i la navegació entre els diferents continguts. La principal novetat és que hem passat a disposar d’un únic menú que, tot i ser més llarg per raó del gran contingut del web, és més fàcil de passar de secció a secció. Tanmateix, durant el 2019, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, notícies i informacions municipals d’interès per als nostres socis i veïns, el nostre web i el nostre Facebook.

Aquest any 2021 hem potenciat la nostra pàgina Instagram, on de mica en mica anirem penjant els nostres continguts i les nostres informacions.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Anglès per a adults: 4/5 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2021.

Mes informació al web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per a adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre professor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en l’ensenyament de l’idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

A partir del curs 2020-21 el Sr. Pascual ha renunciat a les classes a AV per encarar altres projectes professionals ens els que li desitgem molts èxits i li volem agrair el seu servei fins el present.

La nova professora es la Sta. Ingrid Vilanova de la que podeu trobar també tota la informació a la web. Li donem la nostra cordial benvinguda i li desitgem molts èxits.

 • Anglès per a infants: Diferents grups i nivells amb 25 hores setmanals de classe i un total de 27 alumnes aquest 2021

Mes informació al web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.

Cursos complets de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostra professora Sra. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Francès: Diferents grups i nivells amb 3 hores setmanals de classe i un total de 10 alumnes aquest 2020. Més informació a la professora Anna Llovera Lloveras tel 675 475 013.

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes Català/Francès

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 202 hi han passat un total de 65 alumnes.

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostra monitora Sra. Meri Fernández.

Els horaris són: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores. De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Taitxí: Aquest activitat actualment esta en període de renovació. 

Més informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Classes d’informàtica per Adults: Tres alumnes han efectuat cursets a l’acadèmia col·laboradora.
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2021
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2021
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2021
 • Cessió del local social: Aquest 2021 no s’han pogut fer reunions de cap tipus amb motiu de la pandèmia.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa
 • Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per a reunions. Tenim  Zona Wifi.     

La utilització del local es totalment gratuïta i els únics requisits són ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’ús.

Mes informació a l Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Classes de Cuina: Activitat descatalogada
 • Classes d’Acordió: Activitat descatalogada
 • Taller de Manualitats. Activitat descatalogada
 • Classes de Country: Activitat descatalogada
 • Bitlles Catalanes: Activitat descatalogada donat que ja són una entitat social i jurídica independent de la nostra entitat.
 • Classes de Ganxet Creatiu: Aquesta activitat ha estat descatalogada per canvi d’orientació de la Fundació Nou Pops que organitzava aquestes classes.

Actualment aquesta Associació de Veïns ha establert un Acord de Col·laboració amb Nou pops, entitat sense ànim de lucre, en el sentit que li cedim dos dissabtes al mes el nostre local social per les seves activitats solidàries.

 • Festa del Barri:

Amb el suport de

FESTA DEL BARRI POBLE NOU: 24, 25 i 26 DE SETEMBRE DEL 2021

DIVENDRES DIA 24-09-2021

 • A les 20.30 hores a l’escenari del Parc Tívoli: “Pregó de la Festa de Barri 2021” a càrrec del “Taller d’Assaig de Teatre” dirigits pel seu director, “Valeri Laguna”, conegut actor i director de teatre vilafranquí, que de ben segur ens faran passar una bona estona amb la seva posta en escena.

 

 • En acabar, “Traca d’inici de Festa” a càrrec de “Els 3 Mosqueters” amb la col·laboració de música i so per part de “JBD Sonoritzacions”

LOGO JBD nous colors 2013-2

 • A les 21.30 hores a l’escenari del Parc Tivoli: “Monòleg” a càrrec de “Edu Mutante” magnífic professional amb mes de 20 anys d’experiència a dalt dels escenaris que ens farà riure durant una bona estona.

DISSABTE DIA 25-09-2021

 • A les 18 hores a la pista del Parc Tivoli: “Espectacle d’Animació Infantil” a càrrec del grup “3 Quarts de 15” que de ben segur farà passar una molt bona estona als nostres infants.

 • A les 19 .15 hores “Mostra de Balls” per gentilesa del “Casal d’Avis del Tívoli”, acompanyats pel “Grup de Gimnastes de la nostra Associació” i dirigits per la seva professora “Meri Fernàndez”.

 • A les 21.30 hores a la pista del Parc Tívoli “Concert i Espectacle Musical” a càrrec del reconegut grup musical “Duet d’Ambient”.

DIUMENGE DIA 26-09-2021

 • A les 10 del matí al Parc Tivoli: “Missa de la Festa del Barri”, pregant pel barri i per tots els seus veïns. Aquesta missa està organitzada per les “Parròquies de Vilafranca” i la celebrarà mossèn “Xavier Aymerich”. Tanmateix comptarà amb la col·laboració de la “Coral Kandenit”

 • En acabar la missa al mateix escenari del Parc Tívoli, continua el “Concert polifònic” amb la “Coral Kandenit” . Grup coral format per cantants de Vilafranca.

 • A les 11 hores a la pista del Parc Tívoli, “Exhibició dels Falcons de Vilafranca”

 • A les 11 hores al Parc Tívoli: Exhibició de “Bitlles Catalanes” per gentilesa del “Grup de Bitlles de Vilafranca” i dirigits per en “Joan Bermudez”.

 • A les 12 hores al Parc Tívoli: “Concert de Sardanes” a càrrec de la “Cobla Catània de Vilafranca”.

 • A les 19 hores, al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: “Concert d’Havaneres” a càrrec del “Grup Xató” de Vilafranca.

*****************************************

* * QUE GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA AMB SEGURETAT I RESPONSABILITAT I FINS A LA PROPERA * *

Organitzen….

Notes importants:

 • Tots els actes es realitzaran amb el públic assegut, us de la mascareta obligatòria i respectant les distancies de seguretat.
 • Aquesta Associació de Veïns es reserva el dret d’anul.ar o ajornar aquesta Festa del Barri 2021 donada la incertesa de la situació creada amb motiu de la pandèmia del Covid 19 i a l’espera de les Mesures Sanitàries que estiguin vigents en aquelles dates.

Anirem informant a traves del nostre tauló d’anuncis, les nostres xarxes socials i els mitjans de comunicació locals.

 • Tanmateix el d’anular o modificar alguns dels actes del Programa d’Actes pels mateixos motius.
 • Si fos normatiu o aconsellable en aquelles dates es tindrien que establir els següents protocols en els diferents actes: Limitació d’aforament, Control d’Accés per anotar el NIF i telèfon, etc.
 • Fem una crida en primer lloc a la pròpia junta i en segon lloc a tots els nostres socis, veïns i amics per tal col·laborem en les mesures sanitàries i normativa que tinguem que complir en els dies de la festa per tal de garantir la seguretat i la salut de tots.

** MOLTES GRÀCIES A TOTS PER FER-HO POSSIBLE I VISCA EL BARRI DEL POBLE NOU * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

************************************************

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns

El dia 3-01-22, vàrem celebrar la Recollida de Cartes per a Ses Majestats els Reis d’Orient .

RECOLLIDA DE CARTES PER SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT PER PART DEL “PATGE RAIMON”

 • Data: Dilluns 3 de gener del 2022
 • Horari: De 17.30 a 20 hores
 • Lloc: Al nostre local social al C/ Tossa de Mar 13

I gaudirem de …….

   • Nadales
   • Pastes i xocolata embolicades, tot seguint la normativa Covid, per la nostra mainada per gentilesa de l’Associació de Veïns.

Nota important: Hi haurà control d’aforament ( sense prendre nota de dades si la normativa ho permet) per evitar aglomeració de públic a dins el local, tindrem gel hidroalcohòlic per les mans i serà obligatori l’ús de la mascareta. Gracies a tots/es per la vostra col·laboració.

“Veniu amb els vostres fills, nets i nebots a entregar la carta al Patge Raimon, us hi esperem”

“FEM BARRI TAMBÉ PER LA NOSTRA MAINADA”

Màgica tarda de recollida de cartes per el Patge Raimon. Ens ha dit que s’emporta 223 cartes per Ses Majestats els Reis d’Orient! Una vegada més, gràcies a la Junta, a JBD Sonoritzacions, a la Granja Foods, a Bodega Emília i gràcies a tots els socis, veïns i públic que ens heu acompanyat!

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon

 • Matinal a benefici de la Marató de TV3:

PARC NADALENC A BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3

Lloc: Parc Tivoli Data: Diumenge 19-12-21 Horari: De 11.30 a 13.30 hores.

Durant la jornada, el públic assistent, podrà adquirir “Petits regalets i Guarniments nadalencs”. Seran manualitats fetes per gentilesa dels nostres voluntaris.

Els donatius, com sempre, es podran dipositar a la nostra, ja ben coneguda i “Simpàtica Guardiola Itinerant”

I per entrar en calor gaudirem de….

 • Boniques “Ballaruques” compartides entre la “Gent Gran”, es a dir la Gran Gent” del “Casal dels Avis del Tívoli” i el dinàmic i animat “Grup de Gimnastes” d’aquesta Associació de Veïns, dirigides per la “Meri Fernández”.

Us convidem a participar-hi activament i aprendre alguns dels balls per desprès poder gaudir-los amb els vostres famílies i amics.

 • Exhibició de “Country” a càrrec del “Country Social Centres” format per l’agrupació de ballarins i ballarines dels “Casals d’Avis del Tivoli i de l’Espirall”

La nostra intenció es donar-li “Calor i Color” a aquesta marató tan especial.

“US ESPEREM A TOTS I A TOTES”

“ FEM BARRI I FEM-LO SOLIDARI

Tancament de la recaptació de la Matinal a benefici de la Marató de TV3.

Ens plau informar que la recaptació final, a benefici de la Marató de TV3 del 2021, ha estat de 697,54 euros.

Volem expressar el nostre mes profund agraïment a tots els que ho vàreu fer possible: Casals dels Avis del Tívoli i Espirall, Country Social, persones voluntàries que van crear els obsequis, grup de gimnastes de l’Associació de Veïns i molt especialment a la Meri Fernàndez per seu entusiasme.

Tanmateix també volem estendre el nostre agraïment a tots els socis i veïns per les vostres solidaries aportacions.

“SOM BARRI I SOM SOL.LIDARIS”

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli

Vinga una mica d’alegria pel barri del Poble Nou i per tot Vilafranca. Torna la mes típica, la Festa Major de Vilafranca, amb totes les precaucions i complint amb les mesures sanitàries establertes.

Capta de Festa Major 2021 al Poble Nou

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2021 repeteixen el format dels últims anys  per la Capta de Festa Major als Barris.

Per el que fa al nostre barri, el proper dijous  dia 19-08-21, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tivoli, hi haurà un punt de venda dels programes, amb una carpa, taules i cadires cedides per aquesta associació, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics. L’acte comptarà amb una figura del Balls a determinar. 

Per normativa vigent del Covid 19 no podrem servir berenar, tal com veníem fent els últims anys, però per gentilesa d’aquesta Associació de Veïns,  posarem a disposició dels assistents ampolles d’aigua.

 

* * * Us animem a passar una bona estona al Parc Tivoli * * *

 • Matinades al Tívoli:

Matinades de Festa Major 2021 al Poble Nou

Aquest any hi han novetats!! No anirem a les 7 del matí a recollir el Grup de Grallers assignat al nostre barri sinó que ells, a l’esmentada hora, faran cap al Parc del Tívoli o s’iniciarà una Cercavila pels carrers mes cèntrics del nostre barri, retornant al mateix Parc Tívoli on aquesta Associació de Veïns, tal com es ve fent des de  molts anys, tindrem preparats uns entrepans, tots de pernil i embolicats amb paper de plata per complir amb la normativa sanitària vigent, que acompanyarem amb ampolles d’aigua i cava servit en vasos.  

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ Festa Major de Vilafranca al Barri

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada Municipal: Aquest any 2021 no s’ha fer per la pandèmia.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2021 hem comptabilitzat un total de 11 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 18 correus amb una resposta del 100% i amb la resolució favorable en el 50%. Aquest índex més baix resulta del fet que a vegades hi ha peticions o queixes que són inviables ja sigui per llei, per pressupost, etc.

 • Col·laboració amb la Regidoria de la Gent Gran

Servei Municipal de Serveis Socials -Comissió del Benestar de la Gent Gran – Campanya Nadal Solidari 2021

Amb motiu de la pandèmia aquest any no s’han efectuat visites a la gent gran inclosos en aquesta gestió i s’ha optat per un nou mode que consisteix en què cada voluntari té l’encàrrec de gestionar el contacte amb 3 persones grans i fer-los 3 trucades, una abans de festes, una després de festes i una altra a principi de febrer.

Aquest mes de gener hem rebut l’encàrrec de, en la mesura de les nostres possibilitats, continuar fent trucades periòdiques per interessar-nos per ells. Així ho hem fet i seguirem fent els membres de la junta que hi participem.

I pel 2022 què…

 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com són la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes als quals pertanyem i/o i tenim relació com són l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la d’Igualtat, la de la Gent Gran, la de Medi Ambient, la d’Habitatge, etc.

També tenim representació al Consell Municipal de Serveis Socials i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca. També continuar amb les reunions que es s’estan efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.

 1. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 2. Comunicació amb els socis: Tema pendent dels dos últims anys i que ens costa molt d’acabar de definir. Un altre tema molt important per nosaltres és millorar considerablement la nostra relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb tot el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades bé a través del web a l’apartat socis, bé per correu electrònic o bé presencialment al nostre local social.
 3. Carnet de Soci: En estudi.
 4. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostra associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’Ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrere any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com és la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Doncs partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors als quals volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les últimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis és molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com més siguem més força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com més siguem més i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de més recursos, tant humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futur i el que desitgi només col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims! Penseu que nomes són 15 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a través de la pàgina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.
 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostra pàgina web i el nostre correu electrònic a dita llei en el sentit que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2021 el nostre objectiu és continuar amb l’actualització de totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a través del web, per tal de donar total compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Seguir donant-li compliment.
 3. Col·laboració amb el Comerç del Barri: Hem fet campanya per implementar tota una seria d’avantatges pels nostres socis/es de cara a incrementar i fer mes atractiva la compra als comerços del nostre barri.

De moment, a través de les nostres xarxes socials, venim animant als nostres socis i veïns, durant tota la pandèmia i ara mes que mai que es quedin a

comprar a les mes de 100 botigues, establiments i professionals que tenim establerts al Barri del Poble Nou.

 1. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres pel cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant i vetllant les obres en instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2021

Josep Mª Tobella Fina Milà             Josep Mª Fornós Joan Padilla Josep Mª Gejo

President     Sots-presidenta     Tresorer         Vocal           Vocal

Gemma González

Secretària

*************************************************************