Dilluns,15 de juliol de 2024
Festes del Barri Poble NouHistòric d'activitatsNovetatsSocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

1º Concurs de Poesia en catala i castella de l’Associació Veïnal del Poble Nou

CONVOCATÒRIA DEL 1º CONCURS DE POESIA 2024 DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA

Aquesta associació de veïns, amb una antiguitat de més de 40 anys al servei del nostre barri,  convoca el 1º Concurs de Poesia en Català i Castella a fi i efecte de fomentar la creativitat cultural entre els nostres associats i els nostres veïns.

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE POESIA CATALANA I CASTELLANA DE L’ASSOCIACIÓ  VEÏNAL DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDES

A proposta dels membres de la Junta Directiva d’aquesta associació i en reunió ordinària del dia 12 de febrer del 2024 es varen redactar i aprovar les bases generals que han de regir aquest concurs de poesia.

1 . Objecte de la convocatòria 

1º Concurs de Poesia Catalana i Castellana de l’Associació Veïnal del Barri del Poble Nou amb tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través de la web, de les xarxes socials, del correu electrònic, dels mitjans de comunicació i d’altres documents i elements físics. 

2 . Participants 

2.1. Podrà participar qualsevol soci o sòcia en actiu de la nostra entitat. 

2.2. Podrà participar qualsevol veí o veïna del Barri del Poble Nou. 

2.3. Cada participant podrà presentar un sol treball en l’idioma que desitgi.    

2.4. Els membres de la Junta Directiva no podran participar-hi.

3 . Requisits i condicions tècniques 

3.1. Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats. 

3.2 L’obra original s’ha de enviar en format PDF i  amb lletra model Arial 12.

3.3 Els temes dels poemes seran lliures i han de tenir una extensió màxima de 40 versos.

3.4. És presentaran els treballs en versió en blanc i negre que possibiliti la reproducció a una tinta. 

3.5. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions. 

3.6. Els dissenys presentats podran ser retornats a les persones candidates. 

4 . Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció 

4.1. La propietat dels treballs  guanyadors serà dels seus autors. No obstant es cediran els drets d’us i reproducció  a l’Associació Veïnal del Poble Nou per qualsevol mitja escrit, telemàtic, web, xarxes socials i mitjans de comunicació.  

4.3 És en aquest sentit  que el guanyador ens haurà de signar un Document de Cessió d’us del seu treball per tal de donar compliment a l’apartat numero quatre (4) d’aquestes bases.

  1. Presentació

5.1. El termini de presentació serà des del dia 15 de març fins el dia 15 d’abril del 2024.  NOTA IMPORTANT: EN DATA DEL 15-04-24 S’ACORDA PRORROGAR EL TERMINI FINS EL PROPER DIA 30-04-24. 

5.2. Les propostes hauran de ser presentades, única i exclusivament,  a traves del nostre correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, indicant a l’Assumpte: “Concurs Poesia 2024 de l’AVPN” i adjuntant els dos següents arxius:

  • El treball creat.
  • Emplenant, signant i adjuntant el document que s’annexa al final. 

5.3 Aquesta Associació Veïnal del Poble Nou, donat que consta degudament inscrita a la “Agencia Nacional de Protección de Datos” i a l’Agencia Catalana de Protecció de Dades, vetllarà en tot moment per no informar al Jurat de la identitat dels partícips i per la mateixa raó els participants no coneixeran la identitat del jurat fins a la fi del Concurs.

6 . Jurat seleccionador i votació de les propostes 

6.1. El jurat estarà format per tres persones que han estat degudament seleccionades per la Junta Directiva d’aquesta entitat: Estarà format per un membre de la Junta Directiva d’aquesta Associació, en qualitat de secretari i dues persones, veïnes del nostre barri, àmpliament reconegudes per la seva vinculació amb el mon de la cultura. Consta degudament redactada i custodiada al nostre local la corresponent Acta de Constitució del Jurat.

6.2 De la mateixa forma que la identitat dels participants no serà coneguda pels Membres del Jurat, els participants tampoc coneixeran la identitat dels Membres del Jurat, tot donant compliment a la Llei de Protecció de Dades.

6.3. El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents bases reguladores.

6.4. L’elecció de les poesies guanyadores es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els treballs  candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots. 

6.5. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.  

  1. Exclusions

7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que: 

  • Siguin lliurats fora de termini.
  • No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.
  • Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
  • Facin referència o siguin còpia d’altres treballs.

7.2. Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat. 

8 .Resolució 

8.1 Es comunicarà, per correu electrònic a tots els participants, les poesies guanyadores, en les dues versions catalana i castellana així com les persones creadores dels mateixos. 

8.2 Així mateix, el resultat es publicarà als mitjans de difusió que s’utilitzen com la pàgina web i xarxes socials de l’entitat i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.  Tanmateix es farà comunicació oficial als Mitjans de Comunicació locals.

8.3 El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants. 

9 . Premis

9.1 S’estableixen premis pels tres primers classificats en les dues categories de Poesia Catalana i Poesia Castellana.

9.2 El sis guanyadors rebran un Trofeu Al·legòric amb una placa identificativa i un Diploma acreditatiu de la seva participació.

9.4 L’entrega de premis es realitzarà dins els actes de la Festa del Barri Poble Nou 2024, en concret abans del Prego del divendres 31-05-24 sobre les 20.30 hores.

  1. Acceptació de les bases

10.1 La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la resolució del jurat. 

10.2 Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

  1. Agraïments:

11.1 Aquesta Junta Directiva vol agrair d’antuvi la participació dels nostres associats i dels nostres veïns que esperem sigui ben nombrosa.

11.2 També volem agrair la feina del  Jurat.

11.3 Als Mitjans de Comunicació locals per la seva bona informació i difusió del concurs. 

**********************************************************************

Vilafranca del Penedès a 12 de febrer del 2024 – Junta Directiva

 

Isidre Barrado

Vocal

Fina Milà

Vocal

Mª Rosa Freixedas

Vocal

Miquel Giner

 Tresoreria

Marina Lassa Secretaria  Joan Padilla

Sotspresidència

 Josep M Tobella

 Presidència

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou  – G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos – 93-8915625 i Whatsapp 626191354

Correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat –  Web: www.veinspoblenou.cat

Facebook: www.facebook.com/veinspoblenou.cat – Instagram: #barripoblenouvilafranca                                                                                           

08720-Vilafranca del Penedès

                               
Butlleta de participació al 1º Concurs de Poesia Catalana i Castellana 2024, de l’Associació Veïnal del Poble Nou  de Vilafranca del Penedès
Vull participar en el concurs organitzat per l’Associació Veïnal del Poble Nou
Dades de l’autor
Nom:                                                Cognoms:
NIF:                                                   Data de naixement:
Adreça:                                            Població: 
Província:                                        Telèfon:
Correu electrònic:
 Per la qual cosa declaro conèixer i acceptar les bases publicades a l’efecte.

 

Data:                                             Signatura:

 

PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE: Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, Carrer Tossa de Mar 13 baixos, 08720-Vilafranca del Penedès. www.veinspoblenou.cat. – veins@veinspoblenou.cat. FINALITAT: Gestionar la seva inscripció de participació al concurs: 1º Concurs de Poesia Catalana i Castellana de l’AVPN.   Ús i publicació de la seva imatge, amb caràcter gratuït, en, pàgina web o xarxes socials o altres mitjans per promocionar el concurs i l’organització. LEGITIMACIÓ: Inscripció al concurs i consentiment a rebre informacions d’altres esdeveniments organitzats per l’entitat i consentiment d’ús d’imatge. CESSIONS: Legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durada del concurs, acte de lliurament, etc i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. Els treballs presentats es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixi a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. DRETS: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable.