Dilluns,15 de juliol de 2024
Sin categoría

CONVOCATORIA DE CONCURS DE DISSENY D’UN NOU LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY D’UN NOU LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA

Aquesta associació de veïns, amb una antiguitat de més de 40 anys al servei del nostre barri, convoca un concurs per a la creació d’un nou logotip destinat a ser la imatge representativa de la nostra Entitat.

Es pretén renovar i modernitzar la nostra imatge, per això volem llançar un concurs en el qual els nostres associats i el veïns del barri en siguin partícips de l’elaboració d’un logotip que substitueixi a l’anterior, reflectint l’esperit i els valors de la nostra Entitat, com son la voluntat de servei al barri, la solidaritat, la convivència veïnal i les reivindicacions davant les Administracions Publiques. Així és com esperem que sigui el nostre logotip, un disseny que reflecteixi el nostre caràcter, la pluralitat i la unió de la nostra organització.

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE DISSENY DEL NOU LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDES

A proposta dels membres de la Junta Directiva d’aquesta associació i en reunió ordinària del dia 16 de gener del 2023 es varen redactar i aprovar les bases generals que han de regir el concurs del nou disseny del logotip de l’associació.

1 . Objecte de la convocatòria

Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou amb tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través de la web, de les xarxes socials, del correu electrònic, dels mitjans de comunicació i d’altres documents i elements físics.

2 . Participants

2.1. Podrà participar qualsevol soci o sòcia en actiu de la nostra entitat.

2.2. Podrà participar qualsevol veí o veïna del Barri del Poble Nou.

2.3. Cada participant podrà presentar una sola proposta.

2.4. Els membres de la Junta Directiva no podran participar-hi.

3 . Requisits i condicions tècniques

3.1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’Associació: Participativa, pluralista, inclusiva, reivindicativa i arrelada al barri.

3.2. Hi haurà de constar el nom “Associació de Veïns del Poble Nou”. També s’admetrà un segon model amb el nom “Associació Veïnal del Poble Nou”.

3.3. Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.

3.4. És aconsellable la utilització de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per facilitar la realització tant en color com en blanc i negre. És recomana l’ús de màxim 3 colors.

3.5. La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.

3.6. És presentarà el logotip en versió a color que possibiliti la reproducció a una tinta.

3.7. La tècnica dels dissenys haurà de ser digital i és preferible que el format i la resolució sigui alta (2.000×2.000píxels). Els formats poden ser: pdf, jpg.

3.9. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.

3.10. Els dissenys presentats podran ser retornats a les persones candidates.

4 . Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció

4.1. La propietat del logotip guanyador serà cedida a l’Associació de Veïns del Poble Nou. L’entitat es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.

4.2. L’Associació de Veïns del Poble Nou es reserva el dret de reproducció mitjançant diferents formats a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.

4.3 És en aquest sentit que el guanyador ens haurà de signar un Document de Cessió de Propietat del seu treball per tal de donar compliment a l’apartat numero quatre (4) d’aquestes bases.

5. Presentació

5.1. El termini de presentació serà des del dia 1 de març fins el 15 d’abril del 2023.

5.2. Les propostes hauran de ser presentades, única i exclusivament, a traves del nostre correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, indicant a l’Assumpte: “Concurs Logotip” i adjuntant els dos següents arxius:

  • El model de logotip creat.
  • Emplenant, signant i adjuntant el següent document, que poden trobar penjat a la nostra web, www.veinspoblenou.cat (Per accedir-hi situïn el ratolí sobre l’adreça web i premin les tecles Control + Clic del ratolí) i/o també poden copiar-lo del model que s’annexa al final.

5.3 Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou, donat que consta degudament inscrita a la “Agencia Nacional de Protección de Datos” , vetllarà en tot moment per no informar al Jurat de la identitat dels partícips i per la mateixa raó els participants no coneixeran la identitat del jurat.

6 . Jurat seleccionador i votació de les propostes

6.1. El jurat estarà format pels tres persones que han estat degudament seleccionades per la Junta Directiva d’aquesta entitat: Estarà format per un membre de la Junta Directiva d’aquesta

associació i dues persones, veïnes del nostre barri, àmpliament reconegudes per la seva vinculació amb el mon de l’art.

6.2 De la mateixa forma que la identitat dels participants no serà coneguda pels Membres del Jurat, els participants tampoc coneixeran la identitat dels Membres del Jurat, tot donant compliment a la Llei de Protecció de Dades.

6.2. El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents bases reguladores. Es valoraran també aspectes com l’originalitat, la creativitat i la relació amb els valors de l’entitat.

6.3. L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador

final el disseny que hagi obtingut més vots.

6.4. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.

7. Exclusions

7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:

• Siguin lliurats fora de termini.

• No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.

• Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.

• Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.

7.2. Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat.

8 .Resolució

Es comunicarà, per correu electrònic a tots els participants, el logotip guanyador així com la persona creadora del mateix.

Així mateix, el resultat es publicarà als mitjans de difusió que s’utilitzen com la pàgina web i xarxes socials de l’entitat i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs. Tanmateix es farà comunicació oficial als Mitjans de Comunicació locals.

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

9 . Premis

9.1 S’estableixen premis pels tres primers classificats.

9.2 El guanyador del concurs gaudirà d’un premi en metàl·lic de 300 euros.

9.3 El segon i tercer classificats del concurs gaudiran d’un dinar o un sopar per a dues persones, en un conegut restaurant del nostre barri.

10. Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la resolució del jurat.

Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

11. Agraïments

Aquesta Junta Directiva vol agrair d’antuvi la participació dels nostres associats i dels nostres veïns que esperem sigui ben nombrosa.

Tanmateix volem agrair al dissenyador de l’actual logotip de l’AVPN, identitat de qui farem pública en acabar el concurs, la seva creació moderna, minimalista i ajustada a la realitat del seu moment.

*************************************************

Vilafranca del Penedès a 15 de febrer del 2023

Junta Directiva

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou – G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos – 93-8915625 i What. 626191354

Correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat – Web: www.veinspoblenou.cat

Facebook: www.facebook.com/veinspoblenou.cat – Instagram: #barripoblenouvilafranca

08720-Vilafranca del Penedès

 

ANNEX: DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS

Butlleta de participació al Concurs de Disseny

Nou Logotip per l’Associació de Veïns del Poble Nou

de Vilafranca del Penedès

Vull participar en el concurs organitzat per l’Associació de Veïns del Poble Nou

Dades de l’autor

Nom: ………………………………… Cognoms: …………………………………………………

NIF: …………………………………. Data de naixement: …………………………………..

Adreça: ……………………………… Població: ………………………………………………..

Província: ………………………….. Telèfon: ………………………………………………….

Correu electrònic ………………………………………………………………………………….

Per la qual cosa declaro conèixer i acceptar les bases publicades a l’efecte.

Data: ………………….. Signatura: ………………………………………………..

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, Carrer Tossa de Mar 13 baixos, 08720-Vilafranca del Penedès. www.veinspoblenou.cat. – veins@veinspoblenou.cat. FINALITAT: Gestionar la seva inscripció de participació al concurs: “Disseny nou Logotip de l’Associació de Veïns del Poble Nou”. Ús i publicació de la seva imatge, amb caràcter gratuït, en, pàgina web o xarxes socials o altres mitjans per promocionar el concurs i l’organització. LEGITIMACIÓ: Inscripció al concurs i consentiment a rebre informacions d’altres esdeveniments organitzats per l’entitat i consentiment d’ús d’imatge. CESSIONS: Legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durada del concurs, acte de lliurament, etc i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. Els treballs presentats es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixi a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. DRETS: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable.