Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Memòria Activitats 2016

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’activitats de l’any 2016 – Junta Directiva  – Vilafranca del Penedès a 31-12-16

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

 • Assemblea General 2015

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE  L’ANY 2015 , CELEBRADA EL 19 DE MAIG DEL 2016

Reunits en el local social d’aquesta Associació al C/Tossa De Mar nº 13 baixos, sent les 19,30 hores del dia 19 de maig del 2016, en única convocatòria, amb la Assistència dels membres de la Junta Directiva  i segons el següent…

ORDE DEL DIA

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015
 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
 • Aprovació si s’escau dels Comptes 2015 i Pressupost per el 2016.
 • Proposta de modificació de quota anual.
 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
 • Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostra Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
 • Precs i preguntes.

En acabar els volem oferir una breu però molt interessant Conferencia sobre el tema “Envelliment Actiu” que ens oferirà el nostre col·laborador, el fisioterapeuta Adrià Solis i Sinyol, de FisioCorp Grup de Vilafranca, ( http://www.fisio-domicili.com) que de ben segur serà molt interessant per a tots nosaltres.

 • Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015

Per unanimitat es renuncia a la seva lectura i es dona per aprovada definitivament.

 • Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015.

Per tal de que els nostres socis i veïns disposin de tota la informació de totes les nostres activitats culturals, esportives i d’esbarjo, dels nostres projectes i de les nostres e il·lusions, hem creat aquesta Memòria que poden trobar penjada a la nostre pagina web www.veinspoblenou.cat a la pestanya “Qui som” i subpestanya “Memòria Activitats” així com també en suport paper exposada a una de les parets del nostre local social i a disposició de tothom.

 • Estat de comptes 2015 i Pressupost per el 2016.

El tresorer, Sr. Josep Lluís Lassa,  exposa l’estat de comptes.  amb uns ingressos per import de 16.540 euros, unes despeses  per import de 18.517,92 euros,  resultant  una pèrdua de 1.977,92 euros  i que restats als saldos de caixa 539,48 euros i bancaris de 10.654,65 preexistents, resulten un total patrimonial de 16.461,63 euros, a favor de l’Associació.

Els comptes de l’any 2015 queden aprovats per unanimitat.

Tancament Exercici 2015

BALANÇ DE L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     16.461,63
    101. FONS ASSOCIACIÓ   16.461,63  
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     1.519,63
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   1.519,63  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  1.519,63    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
43. QUOTES SOCIS     312,00
    430. QUOTES SOCIS   312,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     11.194,13
    570. CAIXA   539,48  
        57000001 CAIXA EFECTIU  539,48    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   10.654,65  
        57200001   CAJA MAR  8.485,10    
        57200002   BANC SABADELL  2.169,55    
       
60. DESPESES     18.517,92
    620. TAXES I TRIBUTS   21,00  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  21,00    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   35,55  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  35,55    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   312,42  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  312,42    
    626. DESPESES BANCARIES   282,27  
        62600001   DESPESES BANCARIES  282,27    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.268,41  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  843,09    
        62800020   NETEJA  876,48    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  536,96    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  266,01    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  745,87    
    629. FESTA DEL BARRI   7.640,09  
        62900001   APERITIUS FESTES  654,76    
        62900002   COLLES CASTELLERES  490,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES  779,24    
        62900004   SONORITZACIÓ  544,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  155,78    
        62900008   SARDANES  300,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  605,00    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  420,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  460,11    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   1.469,48  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  816,68    
        63000002   MATINADES DE FM  652,80    
    631. FESTA DEL PATGE      
        63100001   FESTA DEL PATGE      
    632. APORTACIONS A CURSETS   5.115,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  5.115,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   373,70  
        63300001   ALTRES DESPESES  373,70    
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     16.540,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   2.928,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  2.952,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -24,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   2.832,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.832,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.538,00  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.538,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   4.242,00  
        72800001   APORTACIONS ANGLES  3.817,00    
        72800002   APORTACIONS GIMNÀS  190,00    
        72800003   APORTACIONS CUINA  50,00    
        72800004   APORTACIONS COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS VARIES  165,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   16.540,00  
    60. TOTAL DESPESES   18.517,92  
RESULTAT DE L’ANY     -1.977,92


Pressupost orientatiu 2016

DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Angles adults 10 mesos 600
Telèfon i ADSL Movistar 750
Neteja local social Marclean 925
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 1.200
Festes del Barri Diversos proveïdors 7.500
Material oficina Reproabac 800
Assegurances   750
Quota anual domini Web Informàtica 7 100
     
Manteniment informàtic Level 7 200
Despeses diverses Varies factures 300
TOTAL DESPESES   13.125
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 250/300 socis 2.900/3.500
Aportació Country   50

 

Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 1.200
Aportació gimnàstica Estimació anual 200
Anuncis comercials programa Festa Barri Estimació d’uns anuncis 3.300
Ingressos varis Cessió local, etc., 500
SUB-TOTAL INGRESSOS   8.150
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.000
TOTAL INGRESSOS   14.150
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre +1.025
     
 • Proposta de modificació de quota anual.

Aquesta associació fa mes de 15 anys que no ha modificat la quota anual de soci de l’entitat. Donat el temps transcorregut sense cap modificació i tenint en compte que un dels objectius de la junta es conservar l’estàndard de qualitat de les seves activitats així com seguir oferint unes festes del barri dignes dels nostres associats i del nostre veïnat, proposa una nova quota anual de 15 euros.

La proposta queda aprovada per unanimitat i ja s’aplicarà el nou import en la quota 2016.

 • Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri

La senyora Josefina  Milà, Presidenta de l’Associació, fa una complerta exposició de les diferents activitats realitzades durant l’any 2015, de les diverses gestions realitzades davant de l’Ajuntament de Vilafranca i dels diferents projectes que es volen desenvolupar al llarg d’aquest any 2016.

 • Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2015
 1. Col·laboració  amb l’Ajuntament de Vilafranca
 2. Durant 2015 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre barri: voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc., ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
 3. En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.
 4. Durant aquets mesos de maig i juny, l’Ajuntament ens ha anunciat unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.
 5. I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
 6. Col·laboració en la Campanya de Civisme “t’importa” de l’Ajuntament de Vilafranca:Per aquest 2016 ens plau informar que aquesta associació s’ha implicat de forma molt activa, en la nova Campanya de Civisme que sota el eslògan “t’importa” està desenvolupant l’Ajuntament de Vilafranca. Campanya essencialment informativa i d’assessorament però també a la vegada sancionadora per aquells casos que així ho requereixin. En aquest sentit us animem a col·laborar, també de forma molt activa, en el bon funcionament d’aquesta campanya, ja que estem segurs que, entre tots, farem un barri més net i mes còmode per tal de que tots nosaltres el podem gaudir.
 7. Administratius:L’any 2014 ens varen obligar a les entitats com la nostre a millorar els processos comptables i adaptar-nos a l’Impost de Societats i per tant aquest 2015 hem completat l’adaptació i modernització de tots els nostres processos comptables per tal de complir amb la normativa vigent i evitar sancions.
 8. Protecció de Dades:Igualment ja hem estat obligats a donar compliment a les instruccions d’aquesta llei i per aquest motiu ja estem adaptant el nostre correu electrònic, la pagina web i les nostres comunicacions d’acord amb la normativa d’aquesta llei. En aquest sentit ens hem vist obligats durant aquest 2015 a realitzar una nova recollida de les seves dades personals, sol·licitar-los autorització per passar per el banc les quotes anuals de socis, sol·licitar-los permís per enviar-los correus amb la informació de les nostres activitats i un llarg etc.
 9. En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: caton trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
 10. Projecte Carnet Soci:En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts.
 • Renovació membres de la Junta

El senyor Marcel.li Lleixa, Vicepresident de l’Associació  exposa que aquesta junta necessita renovar una part des seus membres i donar entrada a nous socis/veïns.

En aquest sentit es sol·licita als Socis assistents que vulguin formar part de la nostre Junta.

Es tanca l’apartat sense la presentació de cap persona candidat o candidata.

 • Precs i preguntes

Hem agrupat segons els temes mes àmpliament tractats i s’han fet arribar les queixes i/o sugerencies dels socis als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.

 • Que es vetlli per un correcte acabament de les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler,
 • Que es segueixi recolzant als veïns i a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de que s’acabi el cobriment total de les vies del tren.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre el problema dels excrements dels gossos a les voreres.
 • Que es faci una enèrgica queixa sobre la circulació indiscriminada i perillosa de les bicicletes per sobre les voreres.
 • Que es revisi la poda dels arbres de varis carrers i zones del nostre barri, donat que en molts casos toquen a les façanes, les embruten i treuen molta vista.
 • Que es sol·liciti als Administradors de la Festa Major que es torni al model de Capta habitual, casa per casa ja que no agrada el nou format a molts socis i veïns nostres.
 • No  havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent  les  21 hores del  dia 19 de maig del 2016, firmant la present Acta per part de la Junta…

Fina Milà        Marcel·lí Lleixà       Jose Luis Lassa  Josep Mª Fornós    Josep Mª Tobella

Presidenta     Sots-president         Tresorer                Vocal                           Secretari

****************************

 • Junta Directiva 
Presidenta: Josefina  Milà Capellades
Sort president: Marcel·lí Lleixà Solé
Tresorer: Josep Lluís Lassa Gil (qepd)
Secretari: Josep Maria Tobella Miralles
Vocals: Josep Maria Fornós Sánchez
  Joan Padilla Gervilla

Tal com vàrem informar,  aquest any 2016 va morir el nostre Tresorer, el Sr. José Luis Lassa Gil, gran professional i millor persona. Descansa en pau, estimat company!

Tanmateix els vocals, Sra. Teresa Oliveras i Sr. Salvador Santacana, han renunciat als seus càrrecs per motius personals.

***************************************************************

 • Dades Econòmiques
 • Esborrany de Tancament Exercici 2016 

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2016, a celebrar el mes d’Abril 2017 no es poden considerar definitius.

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     14.483,71
    101. FONS ASSOCIACIÓ   14.483,71  
    129. PÈRDUES I GUANYS      
        12900000   PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
    206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
        20600001   APLICACIONS INFORMÀTIQUES  2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     1.457,95
    215. MOBILIARI   912,95  
        21500001   MOBILIARI  912,95    
    216. EQUIPS INFORMÀTICS   545,00  
        21600001   EQUIPS INFORMÀTICS  545,00    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
    280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
        28060000   AMORTITZACIÓ ACUM. APLIC INFOR      
    281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
        28160000   AMORTITZACIÓ ACUM. EQUIPS INFO      
       
43. QUOTES SOCIS     165,00
    430. QUOTES SOCIS   165,00  
    438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
57. TRESORERIA     9.108,13
    570. CAIXA   104,32  
        57000001 CAIXA EFECTIU  104,32    
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   9.003,81  
        57200001   CAJA MAR  6.595,25    
        57200002   BANC SABADELL  2.408,56    
       
60. DESPESES     16.307,72
    620. TAXES I TRIBUTS   10,50  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  10,50    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   140,00  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  140,00    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONAL      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   313,57  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  313,57    
    626. DESPESES BANCARIES   185,89  
        62600001   DESPESES BANCARIES  185,89    
    627 PUBLICITAT   386,04  
        62700001   PUBLICITAT I PROPAGANDA  386,04    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.498,35  
        62800010   TELÈFON I INTERNET  881,97    
        62800020   NETEJA  954,41    
        62800030   DESPESES INFORMÀTICA  470,88    
        62800040   MATERIAL OFICINA GEN  228,98    
        62800041   MATERIAL REPRO-ABAC  962,11    
    629. FESTA DEL BARRI   9.001,37  
        62900001   APERITIUS FESTES  254,96    
        62900002   COLLES CASTELLERES  856,09    
        62900003   PROGRAMES FESTES  905,08    
        62900004   SONORITZACIÓ  1.633,50    
        62900005   ORQUESTRES  1.573,00    
        62900006   HAVANERES  968,00    
        62900007   ROM CREMAT  205,78    
        62900008   SARDANES  350,00    
        62900009   ANIMACIÓ INFANTIL  665,50    
        62900010   COL·LABORADORS FESTA  450,00    
        62900011   DESPESES VARIES FEST  449,76    
        62900012   PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI  689,70    
    630. FESTA MAJOR   869,36  
        63000001   CAPTA DE FESTA MAJOR  362,48    
        63000002   MATINADES DE FM  506,88    
    631. FESTA DEL PATGE   638,66  
        63100001   FESTA DEL PATGE  638,66    
    632. APORTACIONS A CURSETS   600,00  
        63200001   APORTACIÓ A CUINA      
        63200002   APORTACIÓ  A ANGLES  600,00    
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633 ALTRES DESPESES   663,98  
        63300001   ALTRES DESPESES  663,98    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     14.692,48
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   3.915,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.245,00    
        72100002   QUOTES ANUL·LADES  -330,00    
    722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.064,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  3.064,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   6.461,48  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  6.461,48    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CAT      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   1.252,00  
        72800001   APORTACIONS CLASSES D’ANGLES  827,00    
        72800002   APOR.  GIMNÀSTICA I IOGA  220,00    
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA  35,00    
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY  20,00    
        72800005   APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL  150,00    
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   14.692,48  
    60. TOTAL DESPESES   16.307,72  
RESULTAT DE L’ANY     -1.615,24

A l’Assemblea General de Socis de l’any 2016 que es celebrarà a l’abril 2017 es portarà aprovació, l’Estat de Comptes a 31-12-2016, entregant una copia a cada soci assistent.  Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

 • Pressupost orientatiu 2017
DESPESES COMENTARIS IMPORTS
Publicitat i altres publicacions Diversos 600
Telèfon i ADSL Movistar 950
Neteja local social Marclean 1.200
Col·laboració Festa Major Diversos proveïdors 900
Festes del Barri Diversos proveïdors 9.000
Material oficina Reproabac 1.000
Assegurances   450
Quota anual domini Web Informàtica 7 125
Despeses bancaries   150
Manteniment informàtic Level 7 350
Despeses diverses Varies factures 600
TOTAL DESPESES   15.325
     
INGRESSOS COMENTARIS IMPORTS
Quotes socis Estimació de 270/290 socis 3.800
Aportació Country Estimació de 5 alumnes

50

Aportació angles infants Estimació de 40 alumnes 750
Aportació gimnàstica Estimació de 40 alumnes 200
Anuncis comerciants programa Festa Barri Estimació d’uns 80 anunciants 2.800
Ingressos varis Cessió local, etc, 200
SUB-TOTAL INGRESSOS   7.800
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT Segons Conveni Anual 6.500
TOTAL INGRESSOS   14.300
RESULTAT EXERCICI Entitat sense ànim lucre – 1.025 


*****************************************

 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2016 hem modificat l’adaptació de  les estructures de la nostre associació a la normativa de la Llei de Protecció de Dades, en el que es refereix a la Llei de Transparència.

Text publicat a la nostra Web i Facebook: Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:

 1. Memòria anual d’Activitats: Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitats culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracions, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de  participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
 2. Actes de les Assemblees Generals.
 3. Juntes Directives.
 4. Dades de Contacte.
 5. Avis Legal.
 6. Política de Privacitat.
 7. Enllaços a altres webs d’interès general.

Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç:http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

********************************************************************

 • Pagina Web i Correu Electrònic:

Durant el 2016, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, noticies e informacions municipals d’interès pels nostres socis i veïns, la nostra web i el nostre facebook.

 1. La pàgina web ésveinspoblenou.cat
 2. El correu electrònic és:   veins@veinspoblenou.cat
 3. El facebook es: facebook.com/veinspoblenou.cat
 4. Mostra de la pagina d’inici de la nostre Web: veinspoblenou.cat
 • Nou programa informàtic de gestió:

Aquest any 2016, hem finalitzat a l’ implantació d’un nou programa informàtic per tal de millorar la gestió de l’associació en tots els seus àmbits. Gestió dels socis, dels proveïdors, de les activitats de formació, de lleure, la comptabilitat, la protecció de dades, les comunicacions amb els socis, amb les entitats i amb els diversos organismes com Ajuntament, Consell Comarcal, etc.

Aquest adaptació ens hem vist obligats a efectuar-la, no tan sols per adaptar-nos a les noves tecnologies en la mida que el nostre pressupost ens ho ha permès sinó que també, resulta ser que, a partir del 1 de gener del 2015, tot i que som una entitat sense ànim de lucre, segons Lleis 27/14 del IS i 28/14 de IVA, ens veiem obligats a portar un mimin de comptabilitat ja que a partir del 1 de gener del 2016 tenim que presentar el corresponent Impost de Societats, Model 0347 i altres obligacions fiscals.

        Mostra de la pagina d’inici del nostre programa de gestió

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 32 alumnes aquest 2016.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 21 hores setmanals de classe i un total de 42 alumnes aquest 2016.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.    

Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Aquest 2016 han passat un total de 9 alumnes i s’han efectuat dues edicions.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Cuina.

Cursets semestrals  de 6 setmanes amb classes setmanals de una hora i mitja de duració, amb caràcter bàsicament pràctic, dirigides per la nostre monitora, Sra. Maria Dolors Freginals. Contactar al telèfon 628101793 o correu cuinafregi@hotmail.com

Cada divendres de 19 a 20:30 hores.

 • Classes d’Acordió: Aquest 2016 han passat un total de 5 alumnes

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes d’Acordió.

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Carles Belda. Contactar al correu electrònic carlesbv@josoc.cat

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 16 a 22 hores.

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2016 han passat un total de 50 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores.   De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest 2016 han passat un total de 35 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jao, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres dijous a l’Associació de 9 a 10.
Per major informació contactar a través del Mail:  escola.nijao@gmail.com  

 • Bitlles Catalanes:

La nostra associació compte amb un Grup de Bitlles, que es va fundar l’any 2008 i  que funciona de forma totalment autònoma. Actualment son 10 socis jugadors, 9 sèniors i 1 d’infantil i tenen la col·laboració de varies persones mes i molt especialment de les esposes i familiars del jugadors. Entrenen al Pac Tívoli els dilluns i divendres i juguen normalment els diumenges.

Habitualment també venen col·laborant als Casals d’Estiu que organitza el Consell Esportiu de Vilafranca i als Instituts d’Ensenyament Mitja.

I es dona l’especial circumstancia que el Grup de Bitlles del Parc Tívoli/Poble Nou, han col·laborat molt activament, a la creació de diversos grups de bitlles a la nostre comarca com per exemple son Sant Pere de Riudebitlles, Sant Marti Sarroca, La Ràpita, Begues, La Granada, L’Arboç, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Taller de Manualitats: Sense dades 2016.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Taller de Manualitats. Taller de manualitats amb tècniques i materials diversos a l’abast de tothom i dirigit per la nostre monitora Àngels Garrido. Contacte al telèfon 645401783. Horari: Els divendres de 17 a 19 hores.

 • Classes de Country: Aquest any han passat uns 6 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Country

Classes de Country, en principi d’iniciació,  dirigides per la nostra monitora Sta. Cristina Abreut.

Horaris: Dissabtes al matí de 11 a 12 hores.

Sol·liciteu informació al telèfon 630631351 i/o al correu electrònic yellowrose728@hotmail.com.

 • Classes de Piano i Solfeig: Classes iniciades l’últim trimestre d’any amb 2 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Piano i Solfeig:

Podeu contactar amb na Azucena en el correu electrònic aanguianooca@gmail.com i/o en el telèfon 607 686 447.

 • Classes de Ganxet Creatiu: Classes de ganxet en grups de màxim 8 persones. Per aquets primer curset de l’any tenim 6 alumnes fixes mes 2 de discontinues. Paral·lelament s’han efectuat tallers d‘un dia de durada per donar a conèixer l’activitat.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes de Ganxet Creatiu

Classes d’informàtica per Adults: Sense dades 2016

 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2016
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2016
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2016
 • Classes de Teatre: Sense dades 2016.
 • Classes de Violi i Violoncel: Sense dades 2016.

Si precisen informació sobre aquestes activitats pendents d’iniciar, poden consultar-les a la web, www.veinspoblenou.cat, Pestanya Activitats i a les diverses Subpestanyes.

 • Cessió del local social:

Aquest 2016 s’ha incrementat notablement aquesta activitat ja que s’han efectuat diverses reunions de comunitats de propietaris, reunions de petites empreses, etc., amb un total de 16 sessions dels diferents àmbits.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.  

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local. 

 • Festa del Barri:

Tal com es habitual el cap de setmana del 10,11 i 12 de juny del 2016 vàrem celebrar la nostre tradicional Festa del Barri amb una gran èxit d’assistència de públic de totes les edats als diferents actes i amb la continuïtat del Pregó de la Festa de Barri que enguany va realitzar el Sr. Joan Solé Bordes, professor de Llengua i Literatura, estudiós de la Història Vilafranquina Contemporània.

Tanmateix vàrem disposar d’un equip de megafonia i musica al parc Tívoli durant els tres dies de festa. Per gentilesa del locutor de RTV Vilafranca, Sr. Alex Santamaria vàrem poder disposar d’unes gravacions amb la historia de l’associació, actes de la festa i diverses informacions per gaudir de la seva magnifica veu.

L’assistència als diferents actes ha estat de:

 • A la Xocolatada unes 300 persones.
 • Als Pallassos unes 300 persones.
 • Als Castells unes 400 persones.
 • Al Ball unes 900 persones.
 • Al Vermut unes 200 persones.
 • A les Havaneres unes 600 persones.
 • Vàrem poder observar un bon nivell d’utilització de les terrasses dels diferents bars ubicats al voltant del Parc Tívoli. Això es bo. Pel nostre Barri.
 • Tots els actes es van celebrar amb total normalitat i amb civisme.

Aquest va ser el programa d’actes …

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA DEL BARRI  POBLE NOU 2016

DIES  10, 11 i 12 DE JUNY DEL 2016

DIVENDRES DIA 10-06-2016

 • 21:30 hores A l’Església de Fàtima a tocar del Parc Tívoli – Concert de l’Escola Orquestra Vilafranca.  Orquestra integrada per alumnes i professionals sota la batuta de la professora de violí i directora Flàvia Lladó.
 • 22:30 hores A l’escenari del  Parc Tívoli –  Prego de la Festa 2016 a càrrec d’en Joan Solé i Bordes,  professor de Llengua i Literatura, estudiós de la Història Vilafranquina Contemporània.
 • 23:30 hores Al Parc Tívoli – Actuació dels Castellers de Vilafranca.
 • 00:30 hores Al Parc Tívoli  – Castell de Focs a càrrec dels 3 Mosqueters.
 • 00:30 a 2:00 Al Parc Tívoli – Nit Jove amb Discoteca Mòbil a càrrec de JBD, Llum i Só.

Novetat: Hi haurà servei de Barra

DISSABTE DIA 11-06-14

 • A les 17:30 al Parc del Tívoli: Espectacle infantil amenitzat per el Grup d’Animació Infantil “Caramelo”.
 • A continuació:Xocolatada per gentilesa de Xocolates Via, Bar La Garnatxa i les Fleques Mitjans, Pares, Rius, Padisan, amenitzada per el Grup d’Acordionistes de la nostre Associació i dirigits per en Carles Belda. 
 • A les 19 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició Coreogràfica per gentilesa del Casal d’Avis Municipal del Tívoli i dirigida per la seva professora Meri Fernández.
 • A les 23 hores al Parc Tívoli: Gran Ball de Festa amb el Grup Banda Sonora.

Novetat: Hi haurà servei de Barra

DIUMENGE DIA 12-06-14 

 • A les 10 hores al Parc Tívoli: Gran Exhibició de Bitlles Catalanes per gentilesa del Grup de Bitlles de Vilafranca , d’aquesta Associació, dirigida per en Jaume Llordes.
 • A les 11 hores al Parc Tívoli: Taller de Tai Chi Chuan i Chi Kung , obert a tothom, per gentilesa de la secció de Tai Chi de la nostre Associació i dirigit per el nostre monitor Joan Valero.
 • A les 12 hores al Parc Tívoli: Gran Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Catània de Vilafranca amb la col·laboració de la Agrupació Sardanista de Vilafranca. 
 • A les 13:30 hores al Parc Tívoli: Vermut Popular per gentilesa de l’Associació, socis i tots els seus col·laborador.
 • A les 19 hores al Parc Tívoli i com a cloenda de la festa: Havaneres i Rom Cremat, a càrrec del grup Xato de Vilafranca. El rom cremat serà preparat per gentilesa d’en Raimon Cuyàs.

* QUE GAUDIM DE LA NOSTRE FESTA I FINS A LA PROPERA *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns:

També tal com es tradicional de fa uns anys, el passat dia 28-12-16 ens va visitar el Patge Raimon per tal de recollir les cartes que, amb els seus desitjos e il·lusions,  escriuen cada any els nostres fills i nets, dirigides a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

El programa d’enguany va ser….

EL PATGE RAIMÓN, CARTER DE SES MAJESTATS, ELS REIS MAGS D’ORIENT, ANUNCIA LA RECOLLIDA DE CARTES AL LOCAL SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU, AL C/ TOSSA DE MAR 13, BAIXOS 

Dimecres, 28 de desembre del 2016 de 17:30 a 20  Per començar a les 17.30 hores…Actuació en directe de l’Orquestra Escola de Vilafranca, resident a la nostre AV i dirigits per la seva directora, Flàvia Lladó.

I continuarem la vetllada per gaudir de…

·        Berenar per la nostra Mainada.

·        Musica Ambiental amb les típiques Cançons de Nadal.

·        Actuació en directe del Grup d’Acordió, resident a la nostre AV, dirigits per el seu professor, Carles Belda.

* * * US ESPEREM A TOTS I TOTES * * *

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon.

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca: 
 1. Capta de Festa Major al Tívoli

Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2016 repeteixen el format de l’any anterior per la Capta de Festa Major als Barris

Per el que fa al nostre barri, el dia 17-08-16, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tívoli, hi haurà un punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants i amics. L’acte estarà amenitzat amb el Ball de (encara per determinar) i haurà un inflable per tal de fer jugar a la nostre mainada.

Tanmateix i com a aportació de la nostra Associació de Veïns,  posarem a disposició de la nostra canalla aigua i pastes.

2. Matinades al Parc Tívoli

També com es tradicional, aquesta Associació de Veïns col·labora amb les matinades del dia 30 d’agost. A les 6,45 del mati alguns socis van des del Parc Tívoli  a la Plaça de l’Ajuntament  a l’inici les Matinades per tal de recollir al Grup de Grallers corresponent. Desprès tots junts i amb cercavila es dirigeixen de retorn al Parc Tívoli, passant per diferents carrers del nostre barri, on a l’arribar els oferim un bon esmorzar amb entrepans, pastes i cava fresc amb porro.

Bon dia i Bona Festa Major 2016
Gran èxit de participació en les Matinades d’avui que han recorregut alguns carrers del nostre Barri i que hem acabat amb un bon esmorzar al Parc Tívoli. En nom de la Junta de la A, Moltes gràcies a tots !!!

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/Festa Major al Tívoli

 • I per el 2017 que…
 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la de Igualtat, etc. També tenim representació al Consell de la Gent Gran i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca-+. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.
 2. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 3. Comunicació amb els socis: Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis,  i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 4. Carnet de Soci: L’any 2016 vàrem informar que….Aquest 2016 volem dissenyar, preparar i potenciar el Carnet de Soci que voldríem que, apart del seu servei d’identificació, pugui donar altres avantatges als nostres associats, com per exemple descomptes al Comerç del nostre Barri i altres que anirem desenvolupant durant l’any a mida de les nostres possibilitats, temps i recursos. Lamentablement, aquest any,  no hem pogut desenvolupar aquesta tasca per falta de recursos humans per part de la AV i perquè tampoc hem pogut iniciar les converses que teníem previstes amb l’antiga Associació de Comerciants del Barri, que també hem de dir que es troba inactiva  de fa ja varis anys però sembla ser que hi ha algun intent de tornar a posar en marxa.
 1. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri. 
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri. 
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri. 
 • Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris. 
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 12 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.
 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2017 el nostre objectiu es actualitzar totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Aquest any ja hem adaptat la AV a aquesta llei. Poden trobar a la web tota la nostre informació anual.
 3. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment aquest any en que, sembla ser que finalment Adif aprovarà les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes  afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant les obres de reforma del passeig Rafael Soler i vetllar per les instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació. 

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2016

Fina Milà                Marcel·lí Lleixà            Jose Luis Lassa (Dep)           Josep Mª Fornós 

Presidenta              Sots-president              Tresorer                                     Vocal              

 

Joan Padilla        Josep Mª Tobella

Vocal                       Secretari

*************************************************