Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE SOCIS/ES 2018

 

 

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS GENERALS, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE SOCIS/ES DE L’ANY 2018

Sent les 19.45 hores, del dia 21 de març del 2019, estant pressents o representats 21 socis/es que han firmat a la llista annexa a la present acta, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018.

Les assemblees van ser convocades en temps i forma i per carta personalitzada, en el domicili de cada un dels socis/es amb el següent ordre del dia:

Vilafranca del Penedès a 6 de març del 2019

Benvolguts/des socis/es:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018 i a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, que tindran lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos, el proper dijous, dia 21 de març del 2019, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…

A) Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2018

 1. Lectura i Aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea 2017.
 2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2018. La poden consultar a la pagina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.
 4. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2018 i del Pressupost per l’any 2019.

        Poden consultar, ambdós                  documents, segons l’indicat              a l’apartat anterior.

      5. Col·laboracions i Gestions                amb l’Ajuntament de                        Vilafranca.

      6. Col·laboracions i Gestions                amb la “Coordinadora                      d’Associacions de Veïnes i.                Veïns de Vilafranca del                      Penedès”.

     7. Renovació parcial de                     membres de la Junta. La.                 Junta Directiva actual va ser.           renovada, en la seva                         totalitat i aprovada per.                     l’Assemblea de l’any 2017.

Durant el període entre assamblees s’han incorporat dos vocals provisionals nous, a aquesta junta, el Sr. Josep Mª Gejo i la Sta. Gemma González Piquet i que sotmetem a aprovació, el seu  nomenament definitiu per part d’aquesta Assemblea.

Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.

     8. Precs i preguntes.

B) Ordre del dia, únic, de l’Assemblea General Extraordinària 2018:

Proposta de modificació dels nostres Estatuts a fi i efecte d’adaptar-los a les noves lleis vigents, en matèria fiscal, de protecció de dades, de transparència, de participació. A tall d’exemple indiquem els mes importants: Reglament de Regim Intern, Mínim de socis per celebrar l’Assemblea anual, Vigència de la Junta Directiva, Finalitats de l’Associació, qui pot ser soci d’aquesta AV. Ampliació a Persones jurídiques, Convocatòries d’Assemblees anuals ordinàries o extraordinàries: Es poden convocar per correu postal o per qualsevol mitja telemàtic que sigui facilitat pel soci/a., Firmes bancaries, etc.

Poden consultar l’esborrany dels nous Estatuts, a la pagina web www.veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una copia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, de dilluns a dijous de 10 a 12 del mati o el dilluns de 19.30 a 21 hores.

****************************************

Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem a tots/es donada la importància dels temes a tractar, el dijous 21 de març del 2019 a les 19:30 hores.

Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.

Junta Directiva, presidenta

Josefina Milà Capellades

****************************************

A) Obertura Assemblea General Ordinària: La Sra. Josefina Milà obre la sessió fent una salutació a tots els presents i presentant els membres de la junta. Seguidament dona la paraula al secretari, Sr. Josep Mª Tobella, que procedeix a donar lectura i gestionar els punts de l’orde del dia.

Paral·lelament, la vocal Sta. Gemma González , va passant llista i recollint la firma dels socis/es assistents així com dels vots delegats. Consten com a annex a aquesta Acta la Relació amb les firmes dels socis/es assistents i els documents dels vots delegats. Precisament aquest control i firma d’assistència a les assemblees generals formen part de les noves normatives que hem de complir les Entitats i que s’expliquen mes endavant, a l’apartat B, a l’Assemblea General Extraordinària.

 1. Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2017: Els socis assistents renuncien a la seva lectura i s’Aprova per unanimitat.
 2. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2018: S’informa que durant l’any 2018, les Altes netes han estat de 23 socis/es, enfront de 24 baixes per diverses causes. Els assistents renuncien a la lectura de la relació de altes i baixes i s’aproven per unanimitat. Consta com a annex a aquesta Acta la relació d’altes i baixes de socis/es durant l’any 2018.
 3. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2018: La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Memòries Anuals i sub-pestanya Memòria Anual 2018. Si algun soci en vulgues disposar d’una copia per correu o en paper ens ho pot demanar per qualsevol canal.

El secretari, Josep Mª Tobella, fa un resum de les diferents Activitats Culturals, Lúdiques,            Físiques,  d’Esbarjo, Festes del Barri, del Patge Raimon, col·laboració amb la Festa Major amb Capta i Matinades i relacions amb l’Ajuntament i la Coordinada d’Associacions de Veïns de Vilafranca.

4. Aprovació si s’escau dels Comptes 2018 i Pressupost per el 2019: Tot seguit es cedeix la paraula al tresorer, que passa a explicar l’estat de comptes de l’associació, entregant prèviament a tots els assistents una còpia del balanç a 31-12-2018.

 • Estat de comptes 2018

Esborrany de Tancament Exercici 2018: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals del 2018, no s’aprovin en aquesta Assemblea Anual de Socis/es de març 2019 no es poden considerar definitius.

BALANÇ ASSOCIACIÓ VEÏNS POBLE NOU 2018

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     14.460,30
101. FONS ASSOCIACIÓ   14.460,30  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.024,76
215. MOBILIARI   1.808,35  
21500001 MOBILIARI 1.808,35    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   295,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 295,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS      
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     9.301,92
570. CAIXA   616,45  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ VEÏNS 616,45    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.685,47  
57200001 CAJA MAR 6.664,06    
57200002 BANC SABADELL 2.021,41    
       
60. DESPESES     18.799,23
620. TAXES I TRIBUTS   60,64  
62000001 TAXES I TRIBUTS 60,64    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   1.253,62  
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIONS 1.253,62    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   786,42  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 786,42    
626. DESPESES BANCARIES   269,63  
62600001 DESPESES BANCARIES 269,63    
627 PUBLICITAT   184,50  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 184,50    
628. SUBMINISTRAMENTS   3.982,94  
62800010 TELÈFON I INTERNET 901,29    
62800020 DESPESES DE NETEJA 1.756,90    
62800030 DESPESES INFORMATICA 608,37    
62800040 MATERIAL OFICINA 716,38    
       
629. FESTA DEL BARRI   11.167,46  
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB 3.595,57    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.253,56    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.906,70    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.270,50    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 380,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDANÍSTICA 400,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 457,20    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 400,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 35,36    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 229,90    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 288,02    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   640,78  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 70,78    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 570,00    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   418,64  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 236,74    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE 100,00    
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE 81,90    
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   34,60  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 34,60    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     18.803,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.650,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 5.010,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -360,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.306,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 3.306,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.990,00  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.990,00    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.857,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLES 979,00    
72800002 APORTACIONS GIMNÀSTICA I IOGA 310,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 200,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VARIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.368,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   18.803,00  
60. TOTAL DESPESES   18.799,23  
RESULTAT DE L’ANY     3,77

El tresorer ens informa que hem assolit els objectius del Pressupost 2018 i que son els següents:

 • Increment del Fons Associació en 920,42€.
 • Increment d’Aportacions dels Comerciants del barri en 50€, a pesar de tenir 8 baixes de col·laboradors.
 • Decrement en subministres generals en 334€.
 • Increment de la Festa del Barri en 1017€, ja que hem pogut oferir més qualitat i més activitats respecte l’any anterior.
 • La Festa del Patge, com sigui que hem comptabilitzat 2017 i 2018, no representa una quantitat significativa.
 • Altes netes de 23 socis/es nous, enfront de 24 baixes per diverses causes. No obstant l’increment de quotes interanual ha estat de 345€.
 • Increment de la Subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca   Penedès en 1470€, com a reconeixement de la nostra correcta gestió econòmica, fiscal, transparència, social, presència a les xarxes socials.
 • Increment per aportacions d’activitats diverses en 292€.
 • Benefici abans de tancament de 920,42 euros. Com sigui que som una entitat sense ànim de lucre i que oficialment no podem tenir ni benefici ni pèrdua, la Junta Directiva ha acordat efectuar una important inversió de millora, tal com ja es va fer l’any passat.
 • Hem invertit en un nou taulell d’anuncis , metàl·lic, amb vidre anti-ruptura i amb il·luminació automàtica, que entenem que ens ha donar més visibilitat i presència al barri.
 • Per tant el benefici real final i fiscal es de 3,77 euros.

Els comptes queden Aprovats per unanimitat. S’aprova la imputació del Benefici 2018 de 3,77 euros al Fons Associació de l’Associació de Veïns.

 • Pressupost orientatiu pel 2019

Després dels aclariments oportuns, el pressupost 2019 queda Aprovat per unanimitat.

5. Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Gran èxit d’assistència a la reunió d’ahir amb l’Alcalde i Equip de Govern amb la presència de un centenar de persones, entre socis i públic en general. Estimem que la reunió va ser cordial, amb una durada de 2 hores, es van recollir varies propostes interessants i es var agafar el compromís de solucionar varis temes urgents.

 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2018 hem comptabilitzat un total de 38 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 60%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 15 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 70%.

6. Col·laboració i Gestió amb la nova “Coordinadora d’Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès:

Durant aquest any 2018 aquesta CAVVP ja ha funcionat a ple rendiment sent la nostra estructura de treball la següent:

Reunions mensuals o bimensuals, segons necessitats, amb l’assistència sempre d’un o dos membres de les juntes directives de cada una de les 8 AV que formen part d’aquesta Coordinadora. En aquestes reunions es posen en comú els principals problemes que hi ha a cada barri, ja sigui urbanístic, cultural, social, etc. i es consensua un “Tema Global de Ciutat” que es presenta a…

Reunions Bimensuals amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca: Es en aquestes reunions on plantegem els temes que prèviament hem consensuat.

7. Renovació membres de la Junta. L’any 2017 es va fer renovació total de la junta, que va ser aprovada per l’assemblea amb durada de cinc anys.

Durant l’any 2018 s’han incorporat de forma provisional a la Junta Directiva dos nous vocals, la Srta. Gemma González Piquet i el Sr. Josep Mª Gejo Pedrosa, a qui sotmetem, el seu nomenament com a vocals de ple dret, a aprovació d’aquesta assemblea.

La seva incorporació ha estat aprovada per unanimitat.

Tanmateix, en data 18-03-2019 la Junta Directiva, en una de les seves reunions habituals, la presidenta Josefina Milà, ens va manifestar la seva voluntat de cessar en el seu càrrec, donada les múltiples obligacions socials que té assumides. També la vocal, Sra. Azuzena Anguiano ens presenta la seva renuncia per motius laborals que s’accepta i li agraïm les seves aportacions fins a la data.

Es va procedir a un debat entre els membres de la Junta i a la posterior votació per procedir a elegir els nous càrrecs, dins del vigent mandat de la Junta Directiva. L’estructura ha quedat de la següent manera:

 • President:                Josep Maria Tobella Miralles
 • Vice-presidenta:     Josefina Milà Capellades
 • Secretària:               Gemma González Piquet
 • Tresorer:                  Josep Maria Fornós Sánchez
 • Vocal:                       Joan Padilla Gervilla
 • Vocal:                       Josep Maria Gejo Pedrosa

Finalment, en agraïment a la seva dilatada trajectòria de suport a la nostra associació, es crea la figura de Vocal d’Honor, que ocupa el Sr. Marcel·lí Lleixà.

Aquesta Junta Directiva també va deixar constància del nostre més sincer agraïment a la gran tasca i immensa dedicació que ens ha ofert i estem segurs que ens seguirà oferint, la Sra. Josefina Milà.

La nova estructura de la Junta Directiva queda aprovada per unanimitat.

Com cada any, els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri.

8. Precs i preguntes:

 • S’interessen per un projecte d’instal·lar els fanals d’enllumenat públic a sobre l’asfalt del carrer, a fi i efecte de guanyar provisionalment amplada de vorera. Aquesta projecte no agrada en general als socis/es assistents i s’efectuarà la corresponent consulta a via pública de l’ajuntament.
 • Quan s’explica les visites que per Nadal i en nom de la regidoria de la gent gran aquesta associació de veïns ha efectuat, es proposa diverses millores.
 • Hi ha vàries intervencions en relació al civisme: bicicletes i patinets per les voreres, defecacions de gossos, vegetació que cobreix la vorera en alguns indrets del barri, etc. Com sempre, totes aquestes incidències han estat traslladades als departaments corresponents de l’Ajuntament de Vilafranca.
 • Finalment, el Sr. Francesc Escudé, que era present per vot delegat de la seva esposa, ens explica la lluita que fa mesos que porta a terme en relació a la errònia reinstal·lació de la Creu de Santa Digna. Aquesta assemblea l’agraeix les seves explicacions i raonament i l’encoratgem i li donem tot el nostre recolzament, per tal segueixi amb aquesta magnifica tasca de preservació del nostre patrimoni.

I no havent més temes a tractar, es tanca la sessió, d’aquesta Assemblea General Ordinària de Socis/es, sent les 21 hores del dia indicat a l’encapçalament.

S’indica que aquesta acta està composada per la llista firmada dels assistents i representants, així com les delegacions de vot i el llista d’altes i baixes del socis/es 2018.

Tanmateix, s’adjunta còpia de l’Acta de la Junta Directiva del 18-03-2019 en relació al canvi de càrrecs votats i ratificats en aquesta Assemblea General Ordinària de Socis/es.

Vist-i-Plau President sortint                                                    El Secretari sortint

Josefina Milà Capellades                                                           Josep Mª Tobella Miralles

Vist-i-Plau President entrant                                                   La Secretaria entrant

Josep Mª Tobella Miralles                                                         Gemma González Piquet

*********************************************

B) Obertura Assemblea General Extraordinària: La Sra. Josefina Milà obre la sessió sent les 21.10 hores del dia 21-03-19 i passa la paraula al secretari, Sr. Josep Mª Tobella que exposa els motius pels que estem obligats a fer una Modificació d’Estatuts.

Els principals punts a modificar son el següents: Ampliació dels fins de l’Associació, ampliació dels mitjans de convocatòria i comunicacions amb els socis/es per mitjans telemàtics, creació i aprovació del reglament de Regim Intern, donar compliment a les lleis de Protecció de Dades i Transparència, mínim de socis per celebrar les assemblees generals, vigència de les juntes directives, firmes bancaries, convocatòria a elecció als Òrgans de Govern, presentació de noves Candidatures, acceptació i recolzament si es el cas , en seu associativa, de possibles grans moviments i lluites veïnals, etc.

S’efectuen els aclariments necessaris que els socis ens sol·liciten i s’aproven per unanimitat els següents Documents Normatius:

 • Nou model d’Estatuts aprovats per aquesta Assemblea General Extraordinària de Socis/es 2018.
 • Reglament de Regim Intern i desenvolupament dels Estatuts per l’Administració i Gestió de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès.

I no havent més temes a tractar, es tanca la sessió, d’aquesta Assemblea General Extraordinària de Socis/es, sent les 21.45 hores del dia indicat a l’encapçalament.

I per la seva constància i posterior inscripció als òrgans competents es firma la present Acta per part dels President i Secretari, sortints i entrants, a Vilafranca del Penedès a 21-03-19 a les 22 hores.

Vist-i-Plau President sortint                                                   El Secretari sortint

Josefina Milà Capellades                                                         Josep Mª Tobella Miralles

Vist-i-Plau President entrant                                                 La Secretaria entrant

Josep Mª Tobella Miralles                                                       Gemma González Piquet

**********************************************