Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Sin categoría

Peticions que farem als Srs. Alcalde i Regidors que ens visiten el proper dilluns 18-01-16 a les 20 hores a

Passem a relacionar el temes que entenem son els mes importants per tractar el dia de la visita del Sr. Alcalde i Regidors al nostre Barri.

1.- Cobriment de la llosa, Urbanització del Passeig Rafael Soler i carrers adjacents

 • Fem consulta sobre la situació del rebaix de entrada de vehicles situat en front del nª 13 del Passeig Rafael Soler, en el sentit de que, no en sabem el motiu, el mateix s’ha construït amb una mida molt inferior a l’amplada de la porta del pàrquing de l’indicat veí. Aquest tema s’ha tractat d’una forma personal i creiem que prou amable amb els encarregats de l’obra però mai han solucionat aquest problema. Inclòs aquest veí li van proposar fer una instancia a l’Ajuntament de la que, salvo error, no n’ha rebut cap resposta. Avui per avui, en que la vorera esta acabada i el carrer asfaltat, demanem una resolució del cas que sigui favorable al nostre veí i  soci d’aquesta AV.

 • Efectuem consulta tècnica sobre la part de passeig peatonal de sauló que s’ha construït  sobre la llosa, en el sentit de que estimen que la terra no ha estat potser prou compactada i nomes ja amb el pas dels propis treballadors de l’obra al dia a dia, així com les persones, que de forma irregular, trepitgen aquesta zona, en varis zones aquest passeig ja esta molt malmès i tenim por de que en l’ús diari, quan estiguin les obres acabades, que es pugui convertir en una zona fangosa amb les pluges, etc.

 • Recolzem totalment el habilitar una amplia zona d’aparcaments als voltants de l’estació de tren i de l’estació d’autobusos.

 • Proposem una zona amplia per esbarjo dels gossos i les seves necessitats fisiològiques.

 • I per tant, proposem una acurada senyalització de la “Prohibició de deixar els gossos sense cadena” i la “Prohibició de deixar els excrements a les voreres i a les zones de passeig i enjardinades” i per tan Implementar, ja sense dilació, tal com esta contemplat a les Ordenances de Civisme, les multes previstes per aquestes infraccions.

 • Proposem una zona d’aparells de gimnàstica.

 • Proposem fer una petita intervenció en la zona que encara no esta coberta ja que l’espai entre les vies i la tanca d’obra s’està convertint en una deixalleria.

 • Preguntem si hi haurà zones de llum sobre la part de gespa.

 • La cruïlla Rafael Soler/General Cortijo ha estat sempre molt perillosa i s’han produït molts accidents. Proposem o be posar stop o posar semàfors.

 • Proposem que amb la reobertura de Passeig Rafael Soler i com que ens han informat que el C/ Bolet tornar estarà obert a la circulació, s’habilitin els carrers perpendiculars un en cada sentit de circulació, al igual que a l’eixample de Barna, per tal de facilitar la circulació per dins el barri i l’entrada i sortida del mateix.

 • Proposem que el C/ Alguer sigui d’un únic sentit de marxa, ja sigui cap al nord o cap al sud, ja que la cruïlla a tres bandes la considerem molt perillosa.

2.- Parc del Poble Nou

 • Seria interessant per mes seguretat col·locar una tanca metàl·lica per sobre el mur ja que encara hi ha alguna persona que salta cap a les vies.

 • Caldria instal·lar el terra de cautxú als jocs infantils.

 • A la part de dalt potser falta algun joc infantil mes.

3.- Parc Tivoli

 • Es podria estudiar, dins els límits pressupostaris, el poder facilitar als 4 establiments de bar que hi ha envoltant el parc una uniformitat de les seves terrasses de forma que fes mes agradable la vista i tanmateix els usuaris disposessin de terrasses amb una plataforma per evitar embrutar-se de terra i fang.

 • Es podria estudiar ja, dins dels límits pressupostaris, la possibilitar d’eliminar el mur que limita el parc amb el carrer de Amalia, tot suavitzant la pujada de terra per tal de fer mes amable la vista del parc.

 • Caldria podar les palmeres per tal d’evitar que la caiguda de les grans branques mortes, provoqui algun accident.

4.- Carrers del barri

 • En la mesura que ho permeti el pressupost municipal, seria convenient anar eixamplant les voreres dels carrers mes antics del barri ja que per la seva mida, els arbres plantats i altres obstacles no permeten el pas còmode de persones,  cotxets d’infants, cadires de rodes, etc. Especialment les voreres dels carrers Montblanc, Mestre Recasens, etc. La zona de vorera situada al C/ Amalia entre els carrers Ateneu i Menéndez Pelayo esta molt malmesa.

 • Proposem ampliar el numero de bancs i papereres del barri.

 • Proposem, tot i que en alguns carrers ja s’ha començat a fer, el podar i baixar l’alçada dels arbres ja que en ser tant alts i amples de copa, estant tapant les faroles i els carrers estan foscos.

 • La cruïlla del carrer Amalia i Av. Vendrell esta l’asfaltat bastant malmès.

 • Seria interessant fer un repàs general dels carrers del barri en el sentit de que hi ha moltes zones, especialment a les cruïlles i passos de vianants que hi ha molts forats amb el perill de caiguda que això representa.

 • A la vorera de la Crta. de Moja davant del Montagut, quan plou l’aigua queda enxarcada, fet que provoca que molts vianants hagin de baixar de la mateixa.

 • Proposem que s’obligui als veïns que efectuïn  obres particulars a casa seva que restitueixin, al seu estat original, les voreres, el carrer i el mobiliari urbà que hi pugues haver.

 • Proposem la retirada, en general, de tots els pals de fusta i de formigó provisionals, que existeixen a molts carrers del nostre barri com per exemple a l’Av. Tarragona en front de Cal Ametller, al Passeig Rafael Soler, cantonada C/ Bolet, al Passeig Rafael Soler a l’alçada de la placeta davant del C/ General Cortijo, etc. etc. Tanmateix a la cruïlla del C/ Bolet amb  Passeig Rafael Soler, existeix una farola que fa anys que esta en desús i estimem que es podria retirar tot aprofitant les obres actuals.

 • El pas de vianants existent al carrer J.V. Foix, a l’alçada del picarol/gimnàs, estimem que es molt perillós ja que els cotxes provinents de la Crta. de Moja es troben amb un revol de 90 graus i de seguida es situen sobre el pas zebra. Entenem que la solució ha de ser estudiada per Via Publica però nosaltres fem una aportació en el sentit de que, com sigui que hem observat que els rebaixos de vorera davant el picarol i davant el gimnàs son molt amples, es podrien aprofitat per pujar el pas de vianants un metres més amunt per tal de que els cotxes, tan aviat enfoquin J.V. Foix ja vegin els vianants que l’estan travessant.

 5.- Neteja Viaria

 • Estimem que hi ha varies zones del nostre barri que no es netegen amb prou assiduïtat, com per exemple als C/ J. V. Foix, Bisbe Morgades, Ramon Freixa, i en especial al Parc del Poble Nou.

 • A petició del molts veïns del nostre barri i molt especialment als veïns que viuen a la façana del Passeig Rafael Soler, tot i que entenem que les obres de re-urbanització encara no estant acabades, com sigui que la nova vorera de 3,50 metres d’amplada permet el pas de les maquines escombradores, els sol·licitem tinguin a be fer una neteja ni que sigui setmanal i de forma entenem provisional.

6.- Cobriment total de les vies fins al Pont de Moja

 • Aquesta AV donem el nostre mes ampli recolzament als Veïns i a l’Ajuntament en el seva lluita amb Adif per aquest tema ja urgent i vital per la qualitat de vida de molts dels nostres veïns.

 • Si precisen que efectuem alguna gestió ens tenen al seu costat per el que faci falta. 

En la confiança de ser atesos en les nostres propostes i peticions, restem a l’espera de la seva visita del proper dilluns dia 18 de gener. Rebin una cordial salutació.